نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

یکی از پارامترهای مهم خاک برای استفاده در مدل محاسباتی Plaxis، برای تحلیل رفتار
سازه­های خاکی و مکانیزم گسیختگی آنها، مدول برش الاستیسیته است. برای برآورد این پارامتر و سایر خصوصیات، خاک، حفاری­ها و آزمایش های ژئوتکنیکی متعددی روی بدنة یک سیل بند و زمین کنار آن در پایین دست اجرا شد. با استفاده از نتایج آزمایش ها، مدول برش الاستیسیته از نه روش متفاوت محاسبه شد. به علت اختلاف زیاد در مقادیر به دست آمده، با استفاده از روش آماری، مقدار مشخصه ای برای هر لایه تعیین گردید. صحت مقادیر مشخصه و مناسب ترین روش تعیین مدول برش، کالیبراسیون تنش­ها و کرنش­ها که هر دو منجر به مقادیری بیش از مقادیر مشخصة مدول برش شد. مقایسة نتایج کالیبراسیون با نتایج روش­های قبلی نشان دادند که مقادیر مشخصه به دلیل کم بودن تعداد داده ها قابل اعتماد نیست و در مجموع استفاده از آزمایش سه محوری برای محاسبة مدول برش الاستیسیته مناسب­تر از سایر روشهاست.

کلیدواژه‌ها

- Baalen, M. V., Prediction of the stability and deformation of  embankments under uplift conditions,Delft geotechnics, 1988.

2-Bonnier, P. G., 1991. Total stress analysis & effective stress analysis, Computational geomechanics Plaxis II Course, Delft.

3- Bowles, J. E., 1979. Physical and geotechnical properties of soils, McGraw-Hill,Inc

4- Bowles, J. E., 1982. Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill, Inc

5- CIRIA Report No. 63, 1977. Rationalisation of Safety and Serviceability Factors in Structural Codes, Construction Industry Research and Information, London.

6-Deutekom, J. R., 1990. Bergambacht lekdijk-oost proefvak taw, Grondmechanica, Delft  (in Dutch).

7- European Comunities, 1987. Draft model for Euro Code 7, Common unified rules for geotechnics design.

8- Heynen, Field testing of soils. Lecture notes, IHE, Delft.

9- Jafari Bari, Mahdi, 1991. Stabilization of river dikes under uplift conditions, M. Sc. Thesis ,IHE Delft.

10- Plaxis BV., 2002. Plaxis Version 8, Material Model Manual.

11-Termaat, R. J., Vergeer, G. J. H., Vermeer, P. A., 1985. Failure by large defor-mations, 11th Int. Conf. Soil Mech. And Found. Eng.

12- USBR, 1986. Earth Manual, U. S. Department of the Interior Bureau of Reclamation.

13- Vermeer, P. A., 1990. PLAXIS user manual, Balkema, Rotterdam

14- Vermeer, P. A., 2000. Column Vermeer, Plaxis Bulletin, Issue 9.

15- Winterkorn H. F., Fang H. Y., 1975. Foundation Engineering Handbook, VNR Company.