نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی علوم و صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

کنجاله کلزا 43-38 درصد پروتئین دارد و از نظر کیفی پروتئین­های آن ترکیبی از اسیدهای آمینه مناسب و در حد دانه‌های غلات است.  تولید ایزوله پروتئینی در واقع هم موجب استفاده بهینه از کنجاله کلزا می­شود و هم به عنوان منبع انرژی و پروتئین جهت تقویت و غنی­سازی اکثر مواد غذایی می­تواند به کار رود.  استخراج­پذیری و رسوب پروتئین‌های کنجالة کلزا تابعی از pH و در هر رقم متفاوت است.  در این تحقیق، رقم PF7045.91، با دو تیمار pH استخراج پروتئین در سه سطح (10، 11 و 12) و pH ترسیب پروتئین نیز در سه سطح (5/4، 5/5 و 5/6) در نظر گرفته شد، تا ضمن تعیین شرایط بهینة تولید ایزوله پروتئینی بعضی از خواص کیفی آن نیز مشخص شود.  نتایج نشان می­دهد که بهترین شرایط جهت تهیة ایزوله پروتئینی، استخراج در شرایط قلیایی با 12= pH و رسوب پروتئین در نقطه‌ 5/5= pH بوده است.  در این شرایط، ایزوله تولیدی دارای 1/88 درصد پروتئین با مقدار وزنی 3/15 درصد (بر اساس وزن اولیه کنجاله) است.  همچنین، مقدار اسیدفیتیک ایزوله در این شرایط بسیار کم و در حد 4/0 درصد است.  مقدار گلوکوزینولات کنجاله مصرفی و ایزوله پروتئینی حاصل بسیار پایین و در همة شرایط غیر قابل اندازه‌گیری است.

کلیدواژه‌ها

Anon. 1990. Official methods of analysis association of analytical chemists. AOAC. Washington. DC.

Diosady, L. L. and Tzeng, Y. M. 1984. Preparation of rapeseed protein concentrates and isolates using ultrafiltration. J. Food. Sci. 49(2): 768-771.

Durkee, A. and Thivierge, P. 1975. Phenolic acids in Brassica and Sinapis oilseeds. J. Food. Sci. 40(3): 820-822.

Febles, C. and Arias, I. 200l. Phytic acid level infant flour. Food. Chem. 74: 437-441.

Gillberg, L. and Tornell, B. 1976. Preparation of rapeseed protein isolate. J. Food. Sci. 41(4): 1063-1069.

Mansour, E. and peredi, J. 1992. Preparation and functional properties of rapeseed protein products. Acta-Aliment. 21(3 , 4): 293-305.

Mirnezami, H.  2002. Oil Technology and Refinery. Mashhad Pub. Mashhad. Iran. (in Farsi)

Piroozbakht, M. 1997. Planting, cultivation and harvesting of rapeseed. Ministry of Jihad-e- Agriculture Pub. (in Farsi)

Shahidi, F. 1990. Canola and Rapeseed Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology. Van Nostrand Reinhold. N. Y.

Tzeng, Y. M. and Diosady, L. L. 1990. Production of canola protein material by alkaline extraction precipitation. J. Food. Sci. 55(4): 1147-1156.

Wetter, C. R. and Youngs, C. G. 1976. A theoretical U.V assay for total glucosinolate content in rapeseed meals. J. Am. Oil. Chem. Soc. 53(4): 162-165.

XU, L. and Diosady, L. L. 1994. The production of chinese rapeseed protein isolate by membrane processing. J. Am. Oil Chem. Soc. 71(9): 935-939.

XU, L. and Diosady, L. L. 2000. Interactions between canola protein and phenolic compounds in aqueous media. Food. Res-Int. 75(2): 212-215.

Yazdi Samadi, B., Rezaei, A. and Valyzadeh, M. 1995. Statistical Designs in Agricultural Research. Tehran university pub. Tehran. Iran. (in Farsi)