تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دانستن خصوصیات فیزیکی دانه­های کلزا برای طراحی بهینه دستگاه­هایی که در انتقال، جابه­جایی، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می­رود، لازم است.  در این مطالعه، برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه­گیری و ارزیابی شد.  در این آزمایش­ها خواص فیزیکی دانه­های کلزا (واریته لیکورد) شامل، ابعاد محوری، قطر میانگین هندسی، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم، کرویت و شاخص شکل دانه­ها در 3 سطح رطوبتی (بر پایة وزن تر) با 10 تکرار اندازه­گیری شد. آنالیز واریانس نتایج نشان داد که خواص فیزیکی دانه­ها در سطح 1 درصد در سطوح مختلف رطوبتی دارای اختلاف معنی­داری است.  ارتباط بین خواص اندازه­گیری شده و درصد رطوبت دانه­ها به کمک روابط رگرسیونی بیان شد.  مقایسة میانگین به روش دانکن نشان داد که با افزایش درصد رطوبت دانه­ها، اندازة ابعاد محوری، سطح جانبی، سطح مقطع و حجم دانه­ها افزایش و درصد کرویت و شاخص شکل دانه­ها کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1999. Moisture measurement-unground grain and seeds. ASAE. S352.
Bal, S. 1978. Kinetics of moisture absorption in liquid and vapour phase hydration of paddy for development of pressure parboiling process. Ph.D. Thesis. Kharagpur: Indian Institute of Technology.
Carman, K. 1996. Some physical properties of lentil seeds. J. Agric. Eng. Res. 63: 87-92.
Calisir, S., Marakoglu, T., Ogut, H. and Ozturk, O. 2005. Physical properties of rapeseed. J. Food Eng. 69: 61-66.
Dutta, S. K., Nema, V. K. and Bhardwaj, R. J. 1988. Physical properties of gram. J. Agric. Eng. Res. 39: 259-268.
Deshpande. S. D., Bal. S., and Ojha, T. P. 1993. Physical properties of soybean. J. Agric. Eng. Res. 56: 89-98.
Jain, R. K. and Bal, S. 1997. Physical properties of pear millet. J. Agric. Eng. Res. 66: 85-91.
Mohsenin, N. N. 1970. Physical Properties of Plant and Animal Material. Gordon and Breach Science Pub. N. Y.
McCabe, W. L., Smith, J. C. and Harriott, P. 1986. Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill. N. Y.
Nazardad, A. 2001. Canola Mechanization. IAERI Pub. Center for Development of Agricultural Mechanization. (in Farsi)
Saadat lajevardi, N. 1980. Oil Seeds. Tehran University  Pub. No. 1773. (in Farsi)
Sahay, K. M. and Singh, K. K. 1994. Unit Operations in Agricultural Processing. Vikas. New Dehli.
Tickel, J. 2000. From the Fryer to the Fuel Tork. The Complete Guide to Using Vegetable Oil as Alternative Fuel. USA.