نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران

3 استادیار پزوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

4 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران

5 استادیار گروه باغبانی دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هندوانه از نظر وزن و حجم بزرگترین میوه است و همین امر موجب بروز معضلاتی در حمل و نقل این محصول
می­شود.  تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی ارقام و اندازه‌های مختلف این محصول جهت دسترسی به پارامترهای مورد استفاده در حمل و نقل، انبارداری، برداشت و جابه­جایی صورت گرفته است.  آزمایش­ها در قالب دو طرح آزمایشی جداگانه برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی هندوانه انجام شد.  برای
تعیین خواص فیزیکی هندوانه از آزمایش فاکتوریل 3×2 (3 اندازه × 2 رقم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با
20 تکرار استفاده گردید.  همچنین برای تعیین خواص مکانیکی این محصول از آزمایش فاکتوریل 4×3×2
(4 موقعیت نمونه × 3 اندازه × 2 رقم) در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد.  متغیرهای جرم، حجم، ابعاد، چگالی، ضریب کرویت، و میانگین هندسی قطرها برای تعیین خواص فیزیکی و متغیرهای تنش و کرنش گسیختگی، مدول الاستیسیته، و چقرمگی نیز برای تعیین خواص مکانیکی هندوانه اندازه­گیری شد.  نتایج آزمایش­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS V.9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج نشان می­دهد که با افزایش اندازة هندوانه‌، ضریب کرویت و چگالی در هر دو رقم کاهش می‌یابد.  بیشترین مقدار چگالی 96/0 گرم بر سانتی­متر مکعب مربوط به رقم چارلستون­گری در اندازة کوچک و کمترین چگالی 93/0 گرم بر سانتی­متر مکعب مربوط به رقم کریمسون­سوئیت در اندازة بزرگ است.  مقایسة پارامترهای مختلف خواص مکانیکی دو رقم هندوانة چارلستون­گری و کریمسون­سوئیت نشان می­دهد که خواص مکانیکی هندوانه تحت تاثیر اندازه و رقم به طور معنی‌داری تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

1-      Anon. 1978. United States Standards for Grades of Watermelons. USDA. Washington. D. C.

2-      Anon. 1996. Specifications of watermelon. ISIRI. No.271. 3rd Ed. (in Farsi)

3-      Anon. 2003. Compression test of food material of convex shape. ASAE. S368.4 DEC00.

4-      Anon. 2003. Statistical and Information Dept. of Ministry of Jihad-e-Agriculture Agricultural Statistical Bulletin. Vol. 2. (in Farsi)

5-      Anon. 2005. FAO. http://www.fao.org.

6-      Chen, H., De Baerdemaeker, J. and Bellon, V. 1996. Finite element study of the melon for nondestructive sensing of firmness. Tran. of the ASAE. 39(3): 1057-1065.

7-      Cooke, J. R. 1972. An interpretation of the resonant behavior of intact fruits and vegetables. Trans. of the ASAE. 15(6):1075-1080

8-      Diezma-Iglesias, B., Ruiz-Altisent, M. and Barreio, P. 2004. Detection of internal quality in seedless watermelon by acoustic impulse response. Biosystems Eng. 88(2): 221-230.

9-      Huff, R. E. 1967. Tensile properties of kennebec potatoes. Trans. of the ASAE.       10(3): 414-419.

10-   Jarimopas, B., Nunak, T. and Nunak, N. 2005. Electronic device for measuring volume of selected fruit and vegetables. Postharvest Biology and Tech. 35, 25-31.

11-   Laurier, F. C. 2004. Design of a watermelon pulp and juice extraction machine. ASAE/CSAE Annual International Meeting. Canada.

12-   Masoudi, H. 2004. Investigation of mechanical properties variation of three export varieties of apples during storage. M. Sc. Thesis. Tehran university. (in Farsi)

13-   Mohsenin, N. N. 1986. Physical Properties of Food and Agricultural Materials. 2nd Ed. Gordon and Breach Sci. Pub. N. Y.

14-   Nourain, J., Ying Yi-bin, Wang Jian-ping,Rao Xiu-qin,and YU Chao-gang.2005. Firmness evaluation of melon using its vibration characteristicand finite element analysis.J. of Zhejiang University Sci.6B (6):483-490.

15-   Pitt, R. E. and Chen, H. L. 1983. Time-dependent aspects of strength and rheology of vegetative tissue.  Trans. of the ASAE. 26 (4): 1275-1279.

16-   Rosenfeld, D. I., Shmulevich, L. and Rosenhouse, G., 1991. Three-Dimensional simulation of acoustic response of fruit for firmness sorting. ASAE Paper. No. 91-6046. st.

17-   Sitkei, G. 1986. Mechanics of Agricultural Materials. Elsevier. Amesterdam.

18-   Sugiyama, J. 1998. Melon ripeness monitoring by portable firmness tester. Trans. of the ASAE. 41(1): 121-127.

19-   Wang, R., Jiao Qunying, and Wei Deqiang. 2004. On the mechanical damage of grape using finite element analysis. ASAE/CSAE Annual International Meeting. Canada.