نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استادیار پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

3 ‌دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

4 دانشیار ‌پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تصفیه و رنگبری محلول­های حاصل از تجزیة نشاسته، مرحله­ای بسیاری مهم در تولید شربت گلوکز
است.  در این مقاله سعی شده است امکان استفاده از اولترافیلتراسیون پلی­سولفونی را در صنعت گلوکز مایع بررسی شود.  شربت گلوکز مورد مطالعه از فرایند اسیدی نشاسته ذرت با معادل دکستروز (DE) 41 حاصل می­شود.  در این تحقیق، از غشای پلیمری آلی از جنس پلی­سولفون با قدرت جداسازی (کات آف) 30 کیلو دالتون و مساحت سطح 75/0 متر مربع و مدول مارپیچی استفاده شد.  فشار انتقال غشایی بهینه برای شربت با بریکس 40 و در سرعت جریان‌های 10 و 12 لیتر بر دقیقه به ترتیب 724 و 793 کیلوپاسکال بود و با کاهش بریکس فشار بهینه افزایش پیدا کرد.  سرعت جریان اثر خطی و معنی‌داری بر افزایش شار عبوری داشت.  شربت حاصل، از لحاظ خواص کیفی بسیار مناسب و کدورت آن کمتر از NTU 2/0 بود.  میزان رنگبری غشا برای شربت‌های با بریکس 30 و 40 به ترتیب 58/56-68/47 و 38/56-48/45 درصد بود.  نتایج آزمایش­ها نشان داد که توان رنگبری غشا با افزایش فشار کاهش پیدا می­کند.  کاهش مقدار نیتروژن 4/79 درصد بود در حالی که اولترافیلتراسیون اثری بر مقدار خاکستر سولفاته نداشت.

کلیدواژه‌ها

1-      Amar-Rekik, R. B., Bejar, S. and Ellouz, R. 1994. Clarification of glucose syrups using mineral membranes. Int. Sugar J. 96, 434-471.

2-      Anon, 2003. Laboratory methods. Science Park Aarhus. Denmark. In: http://www.starch.dk/ isi/methods/index.htm.

3-      Atyeh, H. K. and Duvjak, Z. 2004. Purification of fructose syrups produced from cane molasses media using ultrafiltration membranes and activated carbon. Int. Sugar J. 108, 567-576.

4-      Blanchard, H. P. 1992. Technology of Corn Wet Milling and Associated Processes. Elsevier Science Pub. B. V. Netherlands.

5-      Cheryan, M. 1998. Ultrafiltration and Microfiltration Handbook. Technomic: Lancaster. PA. USA.

6-      Fukumoto, L. R., Delaguis, P. and Girard, B. 1998. Microfiltration and ultrafiltration ceramic membranes for apple juice clarification. J. of Food Sci. 63(3): 845-850.

7-      Hamachi, M., Gupta, B. B., and Ben Aim, R. 2003. Ultrafiltration: a means for decolorization of cane sugar solution. Separation and Purification Tech. 30, 229-239.

8-      Hinkova, A., Bohacenko, I., Bubnik, Z., Hrstkova, M. and Jankovska, P. 2004. Mineral membrane filtration in refinement of starch hydrolysates.J. of Food Eng. 61, 521-526.

9-      Rane, K. D. and Cheryan, M. 2001. Membrane filtration of corn steep water. Cereal Chem. 78(4): 400-404.

10-   Singh, N. and Cheryan, M. 1997a. Microfiltration for clarification of starch hydrolysates. Cereal Foods World. 42, 21-24.

11-   Singh, N. and Cheryan, M. 1997b. Fouling of a ceramic microfiltration membrane by corn starch hydrolysate. J. of Membrane Sci. 135, 195-202.

12-   Singh, N. and Cheryan, M. 1998. Properties and composition of concentrates and syrup obtained by microfiltration of saccharified corn starch hydrolysate. J. of Cereal Sci. 27, 315-320.

13-   Vladisavljevic, G. T. Vukosavljevic, P. and Bulvic, B. 2003. Permeate flux and fouling resistance in ultrafiltration of depectinized apple juice using ceramic membranes. J. of Food Eng.60, 241-247.

14-   Zaidi, S. K. and Kumar, A. 2004. Experimental studies in the dead-end ultrafiltration of dextran: Analysis of concentration polarization. Separation and Purification Tech. 36 (12): 115-130.