ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

تکیه بر کاربرد سموم شیمیایی برای کنترل سوسک کلرادو، باعث ایجاد مقاومت این حشره در برابر سموم شده است و استفاده از غلظت بالاتر را طلب می­کند که این کار علاوه بر آلودگی محیط زیست، هزینة تولید را نیز افزایش می­دهد.  در سال­های اخیر به منظورکنترل مکانیکی و جمع­آوری این حشره، از سیستم­های نیوماتیک استفاده شده است.  نوع تراکتوری این ماشین­ها به دلیل آسیب رساندن بالقوة چرخ­های تراکتور به بوته­های سیب زمینی به هنگام تردد در مزرعه و همچنین هزینة زیاد تهیه و کاربرد آنها، کارآیی مناسب را در زمین­های کوچک زراعی ندارد.  هدف ازاین تحقیق، ساخت ماشینی بودکه علاوه بر کنترل غیرشیمیایی سوسک کلرادو به کمک سیستم نیوماتیک، قابلیت استفاده در زمین­های کوچک زراعی را داشته وساخت و کاربرد آن ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.  ماشین مزبور شامل دو واحد دمش هواست که در مقابل یکدیگر و به صورت نامتقارن (افست) نسبت به طول دستگاه نصب شده­اند و در طرفین بوته­های سیب زمینی قرار می­گیرند.  با دمش جریان هوای سریع از هر یک از نازل­های هوا، آفت از روی بوته جدا و پس از برخورد به صفحة مقابل در داخل سینی­های انتهای پایینی صفحه،
جمع­آوری می­شوند.  به منظور صرفه­جویی در خرید تجهیزات، برای تولید جریان هوا، از پمپ هوای سانتریفوژ سمپاش پشتی ذره­ساز استفاده شد.  جهت ارزیابی کارایی ماشین در جمع­آوری سوسک­های بالغ ولاروها، با اجرای یک سری آزمایشدرشرایط آزمایشگاه، تأثیر سرعت­های مختلف هوا (از20 تا 40 متر بر ثانیه)بر میزان جداسازی آفت از بوته و جمع­آوری آنها در دستگاه، به تفکیک اندازه­گیری و تجزیة آماری شد.  طبق نتایج به دست آمده سرعت هوای 40 متر بر ثانیه بیشترین تأثیر را در جداسازی آفت از بوته داشت و بیشترین میزانجمع­آوری حشرات بالغ و لاروها در سرعت هوای 35 متر بر ثانیه به ترتیب به مقدار 5/67 و 25/41  درصد با یک­بار عبور از مقابل بوته­ها به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


Ardabili, J. and Kazemi, M. H. 1991. Bio-ecological study of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (say) (Col., Chrysomelidae) in Ardabil region. Research Report (non-published). Plant Pests & Diseases Research Dep. of East Azarbaidjan Research Center for Agriculture and Natural Resources. (in Farsi)
2- Ardabili, J. 1993. A study of the effectiveness of insecticides based on the active ingredient of the neem tree for controlling Colorado potato beetle under field conditions. Research Report (non-published). Plant Pests & Diseases Research Dep. of East Azarbaidjan Research Center for Agriculture and Natural Resources. (in Farsi)
3- Forgash, A. J. 1985. Insecticide resistance in the Colorado potato beetle. Proceedings of the Symposium on the Colorado Beetle. XVllth International Congress of Entomology. Research Bulletin, No. 104. In: Ferro, D. N. and Voss, R. H. (Eds.) Amherst. MA: University of Massachusetts. 1-8.
4- Kazemi, M. H. and Ardabili, J. 1999. Studies on bio ecological status of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (say) (Col., Chrysomelidae) during 1984-90 in Ardabil region. Agric. Sci. 9(1): 41-53. (in Farsi)
5- Khelifi, M., Logue, C. and Lacasse, B. 1995a. Potato plant damage caused by pneumatic removal of Colorado potato beetles. Can. Agric. Eng. 37 (2): 81-83.
6- Khelifi, M., Lague, C. and Lacasse, B. 1995b. Resistance of adult Colorado potato beetles to removal under different airflow velocities and configurations. Can. Agric.  Eng. 37(2): 85-90.
7- Lacasse, B., Lague, C., Khelifi, M. and Roy, P. M. 1998a. Effects of airflow velocity and travel speed on the removal of Colorado potato beetles from potato plants. Can. Agric. Eng. 40(4): 265-272.
8- Lacasse, B., Lague, C., Khelifi, M. and Roy, P. M. 1998b. Field evaluation of pneumatic control of Colorado potato beetle. Can. Agric. Eng. 40(4): 273- 280.
9-Misener, G. C. and Boiteau, G. 1991. Force required to remove Colorado potato beetle from a potato leaf. CSAE paper No. 91-404. Saskatoon. SK: CSAE.
10- Misener, G. C. and Boiteau, G. 1992. Determination of insect parameters to improve the beetle vacuum machine. Final Report for Project B3009-2 Canada/N.-B. Cooperation agreement on Agri-Food Development (CAADF). Agriculture Canada Research Station. Fredericton, NB.
11-Misener, G. C. and Boiteau, G. 1993. Suspension velocity of the Colorado potato beetle in free fall. Am. potato J. 70(4): 309-316.
12-Misener, G. C. and Boiteau, G. 1995. Removal of  insect  pests from potato using a vacuum collector. Zemedelska - Technika. 41(4): 145-149.
13- Sharifi, A. 1997. Field evaluation of Bio-Collector machine to non-chemical control of Colorado potato beetle in Ardabil region. Research Report (non-published). Agricultural Engineering Research Institute. (in Farsi)