نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو سابق هیئت علمی

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه تأثیر روش­های تغذیه با کلریدکلسیم، آبیاری، و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز در منطقة ارومیه در سال­های 80-1379 اجرا شد.  در این تحقیق تیمارهای تغذیه با کلریدکلسیم شامل:
1- محلول­پاشی آب به اضافة سیتووت 1/0 درصد (شاهد)، 2- محلول­پاشی با کلرید کلسیم 1 درصد به اضافة سیتووت 1/0 درصد در 4 نوبت، 3-‌‌ ‌غوطه­ور کردن میوه پس از برداشت در محلول 4 درصد کلرید کلسیم به مدت 10 دقیقه و 4- تلفیقی از تیمار 2 و 3 بود.  تیمارهای آبیاری عبارت بودند از: 1- عرف محل، 2- کم­آبیاری تنظیم شده و 3- قطع آبیاری در دو هفته قبل از برداشت، و برداشت میوه  نیز در سه تاریخ به فاصله یک هفته از یکدیگر (از زمان 138 روز بعد از تمام گل)  انجام شد.  کلیة نمونه­های مربوط به هر تیمار به مدت شش ماه در شرایط صفر درجة سانتی­گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد در سردخانه نگهداری شدند.  نمونه‌ها در زمان برداشت و هر30 روز یک­بار پس از برداشت از نظر سفتی بافت، مواد جامد انحلال­پذیر، pH، اسیدیته، دانسیته، درصد ‌آبدهی، وزن متوسط میوه و عناصر ماکرو اندازه‌گیری شدند.  نتایج نشان داد که تاریخ برداشت در سطح یک درصد و اثر متقابل تغذیه- آبیاری و برداشت- آبیاری در سطح پنج درصد بر سفتی بافت میوه تاثیر معنی‌دار دارد.  میزان کل مواد جامد انحلال­پذیر از نظر تاریخ  برداشت و اثر متقابل هر سه تیمار در سطح یک درصد معنی‌دار است.  تاثیر تاریخ برداشت در pH  و اسیدیته آب میوه‌ در سطح یک درصد معنی‌دار است.  اثر تیمارهای  زمان برداشت و آبیاری بر وزن متوسط و مقدار آبدهی میوه­ در سطح یک درصد و اثر متقابل آبیاری- برداشت درسطح پنج درصد معنی‌دار و اثر تیمارها بر دانسیته غیر معنی­دار شد.  مقدار کلسیم میوه­ها از نظر تاریخ برداشت و اثر متقابل تغذیه و تاریخ برداشت و اثر متقابل تغذیه و آبیاری و اثر متقابل هر سه تیمار بر کلسیم در سطح یک درصد معنی‌دار شد.  به طور کلی، در مورد کلیة صفات در پایان دورة نگهداری اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهده نشد.  در آزمایش­های حسی، بالاترین امتیاز مربوط به تیمار چهارم تغذیه، برداشت دوم و آبیاری به روش دوم، است.  بنابراین، پیشنهاد می‌شود سیب رددلیشز 145 روز بعد از تاریخ تمام گل برداشت شود و کاربرد کلسیم به روش اسپری درختان با محلول یک درصد در 4 نوبت به اضافه غوطه­وری میوه­ها با محلول 4 درصد به مدت 10 دقیقه پس از برداشت و قطع آبیاری دوهفته قبل از برداشت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

1-   Anon. 2002. Agricultural Statistical Bulletin. Agriculture Organization of West Azarbayjan Pub. (in Farsi)

2-   Anon. 1999. The National Water Deed, Water Requirment, Sowing Pattern and Application Efficiency. Ministry of Agriculture Pub. (in Farsi)

3-   Anon. 1992. Early end to irrigation affects apple quality and tree survial. Good Fruit Grower. 43(15): 9-10.

4-   Badii, F. and Shahbake, M. A. 1999. Effect of heat and calcium chloride on quality and storage life of Red Delicious apples. J. of Agric. Eng. Res. No. 13. (in Farsi) 

5-   Basirat, M. and Malakouti, M. J. 2000. Effects of time of harvest and postharvest calcium treatment on quality and storage life of Pear. Proceeding of the 2th Iranian Horticultural Sciences Congress. (in Farsi)

6-   Beavers, W. B., Sams, C. E., Conway, W. S. and Brown, G. A. 1994. Calcium source affects calcium content, firmness, and degree of injury of apples during storage. Hort. Sci. 29(12): 1520-1523.

7-   Benavides, A., Recasens, I. and Casero, T. P. 2001. Chemometric analyses of Golden  smoothee apples treated with two pre havest calcium spray, strategies in the growing season. J. of the Sci. of Food and Aric. 81(9): 943-952.

8-   Chapmen, K. R. 1971. Plant water status of apple trees and its measurement  in the field. VI Diurnal Variations in the Water Potential of  Apple Leaves and Fruits of Three Cultivars at Two Stress Levels. Queensl Lagric Antimsci. 28(4): 199-203.

9-   Cripps, J. E. L. 1971. The infeluence of soil moisture on apple root growth  and root: shoot ratios. J. Hort. Sci. 46(2): 121-130.

10-              Damyar, S. and Shahbake, M. A. 2001. Effects of time of harvest on life storage of Granny Smith and Braeburn apples. Proceeding of the National Conference on Apple. Damavand. Iran. (in Farsi) 

11-              Doicher, K. 1993. Drip irrigation regimes  for apple tree plantations. Restenier Dni-Naukii; 29(9,10): 23-31.

12-              Ebel, R. C. and Proebsting, E. L. 1993. Regulated deficit irrigation may alter apple maturity, quality and storage life. Hort. Sci. 28(2): 141-143.

13-              Filla, O., Poma-treccani, C. and Mignani, L. 1990. Water status growth and calcium nutrition of apple in relation to bitterpit. Scientia Hort. 42(112): 55-64.

14-              Frith, G. J. T. and Nichols, D. G. 1974. Effects of  nitrogen  fertilzer  applications  to part of a root system. The Second International Drip Irrigation Congress. 434-436.

15-              Garcia, J. L., Ruiz-Altisent, M. and Barrerio, P. 1995. Factors influening Mechanical properties and bruise susceptibility of apple and pears. J. Agric. Eng. Res. 61, 11-18.

16-              Harker, F. R. and Hallet, J. C. 1992. Physicological changs associated with development of mealiness of apple fruit during cool storage. Hort. Sci. 27(12): 1291-1294.

17-              Hasani, G., Rezaee, R. and Taheri, M. 2001. Review on the effective factors on firmness of apple. Agricultural Research Center of West Azarbaijan Scientific Bulletin. (in Farsi)

18-              Irving, D. E. and Drost, J. H. 1987. Effect of water defict on vegetative growth fruit growth and fruit quality in coxs orange pipin apple. J. Hort. Sci. 52, 473-433.

19-              Jong, S. C. 1993. Effect of post harvest dipping in CaCl2 solution with some adjurants on calcium content of fuji apples. J. korean Soc. for Hort. Sci. 34(1): 36-45.

20-              Kenworthy, A. L. 1978. Trickle Irrigation in Michigan Fruit Plantings. National Technical Information Service. Springfield VA 22161 as PB-286 892.

21-              Maskoukee, A. M. and Pour Azarang, H. 1994. Effect of calcium chloride on preservation of main var of apple in cold storage. Research in Industrial and Science. No. 13. Vol. 26. (in Farsi)

22-              Middleton, J. E., Proebsting, E. L., Roberts, S. and Emerson, F. H. 1974. Three and crop response to drip irrigation. Proceedings of the Second International Drip Irrigation Congress. 468-473.

23-              Nayital, R. K. and Chopra, Sk. 1992. A study of the relationship between  optimum harvest dates for storage and the respiratory climacteric in apple C. V. Red  delicious. Haryana J. of  Hort. Sci. 21(1,2): 16-23.

24-              Philsoof, F. 1986. The Effective Minerals on Deteriorate Fruit of Apple. Technical Bulletin No. 24. Plant Pests and Disease Research Institute Pub. (in Farsi)

25-              Pirmoradian, M. and Babalar, M. 1995. Investigation of the role of rootstock and calcium chloride on production of ethylene and some quality characteristics of Red Delicious apple. J. of Agric. Sci. No. 26. Vol. 4. (in Farsi)

26-              Raese, J. T. and Drake, S. R. 1993. Maintenance of calcium levels a most for pome fruit quality. Good Fruit - Grower. 44(6): 31-33.

27-              Shahabi, A. and Malakouti, M. J. 2000. Effect of concentration and time of calcium chlorid spray on firmness and fruit quality of red apple on Samirom-Esfehan region. Iranian J. of Soil and Water Sci. No. 12. Vol. 8. (in Farsi)

28-              Shahbake, M. A. 1998. Bitter Pit and Control Way on Apple. Technical Bulletin No. 20. Iranian Agricultural Engineering Research Institute Pub. (in Farsi)

29-              Shavakhi, F. 2001. Effect of time of harvest on physico chemical properties and storage life of Pear. Research Report. Agricultural Engineering Research Institut. (in Farsi)

30-              Tabatabaee, S. J. and Malakouti, M. J. 2002. The Role of Calcium on Fruit Quality in Calcareous Soil. No. 129. Agricultural Research and Education Organization Pub. Tehran. (in Farsi)