طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده بیوسیستم کشاورزی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده بیوسیستم کشاورزی - دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده بیوسیستم کشاورزی - دانشگاه تهران

چکیده

برای مکانیزه کردن فعالیت­های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه،تراکتور منبع اصلی توان تلقی می­شود.  برای کاهش هزینه­های تولید، شناخت و آگاهی از عملکرد وسائل پیچیده امروزی که جایگاه خاصی در کشاورزی و نقش مهمی در افزایش تولید محصول دارند ضروری است.  یکی از فعالیت­های کشاورزی که انرژی زیادی می­طلبد، آماده کردن زمین و تهیة بستر برای کشت است.  در این تحقیق  طرح و ساخت یک دستگاه دینامومتر اتصال سه نقطه برای اندازه­گیری و ثبت مؤلفه­های نیروی کششی ارائه شد.  این دینامومتر برای تراکتورهای گروه 0 و  Iطراحی و ساخته شده است که مجموعه شاسی به وزن 49 کیلوگرم و به شکل Uوارونه است تا امکان استفاده از محور تواندهی را فراهم سازد.  دینامومتر فوق قادر به اندازه­گیری نیروهای افقی و عمودی وارده به بازوهای اتصال سه نقطه تراکتور است.  سیستم از سه قسمت شاسی، مبدل­های حساس اندازه­گیری نیرو، و سیستم تحصیل و ثبت داده تشکیل شده است.  پس از کالیبره کردن مبدل­های نیرو و نصب آنها روی شاسی، مجموعه سیستم در مزرعه با تراکتور و گاوآهن برگرداندار آزمایش شد.  آزمون مزرعه­ای نشان داد که دینامومتر به خوبی قادر به اندازه­گیری و تجزیه نیروها روی بازوهای اتصال سه نقطه است و سیستم تحصیل داده علاوه بر ثبت لحظه­ای داده­ها می­تواند داده­ها را به صورت نمودار نمایش دهد یا جدول داده­ها را در حافظه کامپیوتر ثبت کند.

کلیدواژه‌ها


1-      Alimardani, R. 2002. Tractor-Implement System. Agriculture Science Pub.    Tehran. Iran. (In Farsi)
2-      Al-Jalil, H. F., Khadrir, A., Mukahal, W. 2001. Design and performance of an adjustable three-point hitch dynamometer. Soil &Tillage Res. 62, 153-156.
3-      Anon. 1998. Agricultural machinery management data. ASAE Standard. 45th Ed. D497. 4, ASAE. St. Joseph. Michigan. WWW.asae.org
4-      Anon. 2000. Instrumentation manual - CR10X measurement and control
module. Campbell Scientific Inc. Campbell Park. 80 Hathern Road. Shepshed. Loughborough. LE12 9GX. UK.
5-      Anon. 2003. Characteristics and Gauide to strain gauges. Elhamsaz Co. Tehran. Africa Blvd. Shahroukh Vally. # 8. (In Farsi)
6-      Clyde, A. W. 1995. Drawbar dynamometer using strain gauges. J. of Agric. Eng. Res. 36, 521-522, 529.
7-      Fazel Niari, Z. 2002. Developing design and construction of three point hitch           dynamometer. M. Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Theran University. Karaj. Iran. (In Farsi)
8-      Godwin, R. J., Reynolds, A. J. 1993. A triaxial dynamometer for force and moment measurements on tillage implements. J. of Agric. Eng. Res. 55,
189-205.
9-      Lal, R. 1959. Measurement of force on mounted implements. Trans. of the ASAE. 1, 109-112.
10-  Palmer, A. L. 1992. Development of a three-point linkage dynamometer for tillage research. J. of Agric. Eng. Res. 52, 151-167.
11-  Schultz, B. C. 1996. A three points linkage dynamometer for restrained linkages. J. of Agric. Eng. Res. 11, 33-37.
12-  Shafeii, A. 1990, Tillage machines. University Center Pub. Tehran. Iran. (In Farsi)