نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و عضو هیات علمی آموزشکده کشاورزی کرج

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شیوة رایج غنی‌سازی کاه غلات، کاری سخت و پر زحمت است که تسهیل یا حذف برخی اعمال به کمک ماشین، کمک مؤثری در این زمینه محسوب می‌شود.  برای مکانیزه کردن غنیسازی کاه با محلول اوره، لازم است در زمینة خواص رطوبتی کاه مطالعا‌تی صورت گیرد.  بدین منظور خواص رطوبتی کاه از جمله رطوبت نگهداری شده و زه آب در سطوح مختلف مقدار پاشش رطوبت و تراکم کاه بررسی شد.  فرآیند خیساندن از طریق پاشش آب با افشانک مخروطی بر مقدار معینی کاه (100 گرم)، در چهار سطح تراکم (5، 50‌،85 و 120 کیلوگرم بر متر مکعب)، و سه سطح دبی (400، 600 ، و 800‌ گرم بر دقیقه) بررسی شد.  مقادیر مربوط به میزان رطوبت نگهداری شده و زه آب اندازه‌گیری و روابط بین آنها با دبی، تراکم، و زمان خیساندن تعیین شد.  بیش‌ترین مقدار رطوبت نگهداری شده نهایی و کم‌ترین زه آب در تراکم 5 کیلوگرم بر متر مکعب و کم‌ترین میزان رطوبت نگهداری شده و بیش‌ترین مقدار زه آب در تراکم 120 کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد.  از بین مدل‌های مختلف، مدل‌ نمایی و توانی به‌ترتیب مناسب‌ترین مدل برای پیش‌بینی روند نگهداری رطوبت و زه آب تعیین و برای عمل‌آوری مکانیزه کاه، پاشش محلول بر کاه بدون تراکم
 (5 کیلوگرم بر متر مکعب) مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

1-       Bamaga, O. A., Thakur, T. C. and Verma, M. L. 2000. Effect of ammonia (urea) treatment of baled wheat straw on its nutritive value. Indian J. of Animal Nutrition. 17, 8-12.

2-       Bamaga, O. A., Thakur, T. C. and Verma, M. L. 2002. Laboratory investigation into the wetting of baled wheat straw stack with urea solution for ammonaition. Trans. of  the ASAE.  45(1): 55-64.

3-       Bhar, R., Garg, A. K. and Pathak, N. N. 1998. Effect of sealing methods on nitrogen loss during urea ammoniation of wheat straw. Indian J. of Dairy Sci. 51, 96-99.

4-       Chenost, M. and Kayouli, C. 1997. Roughage utilization in warm climates. FAO. Animal Production and Health Paper 135. Rome.

5-       Cottyn, B. G. and Boever, J. L. 1988. Upgrading  of  straw by ammoniation. Anim. Feed. Sci. Tech. 21, 287-294.

6-       Jackson, M. G.  1978. Treating straw for animal feeding. FAO. Animal Production and Health Paper 10.

7-       Mansbridge, R. J. and Deaville, E. R. 1995. Urea as a source of  effective rumen degradable protein for high-yielding dairy cows. Breeding and Feeding the High genetic Merit Dairy Cow. 19, 102-103.

8-       McGechan, M. B. and Pitt, R. E. 1990. The rewetting of partially dried grass swaths by rain: part 2. Exploratory experiments into absorption and drying. J. of  Agric. Eng. Res. 45, 69-76.

9-       McGechan, M. B. and Graham, R. 1993. The rewetting of partially dried grass swaths by rain: part 3. Laboratory investigation into the rewetting process. J. of  Agric. Eng. Res. 55, 45-56.

10-   Nguyen, X. T., Dan, C. X., Ly, L. V. and Sundstol, F. 1998. Effect of utrea concentration, moisture content, and duration of treatment on chemical composition of alkali treated rice straw. Livestock Research for Rural Development. 10(1). January.

11-   Pitt, R. E. and McGechan, M. B. 1990. The rewetting of partially driedgrass swaths by rain: part 1. Lumped and distributed models of moisture fluctuation. J. of Agric. Eng. Res. 45, 55-67.

12-   Raisianzadeh, M.,  Faizi, R., Abbasi, A. and Monazami, H. 2004. Acceptability of urea treating straw project by sheep breeders in khorasan province. in: Proceedings 2nd Conferences of Sheep and Goat. Animal Science Research Institute. Ministry of Jihad-e-Agriculture. Karaj. Iran. (In Farsi)

13-   Schiere, J. B. and Ibrahim, M. N. M. 1989. Feeding of urea ammonia treated rice straw. A compilation of miscellaneous reports produced by the Straw. Utilization Project (Sri-Lanka). Pudoc. Wageningen. Netherlands.

14-   Van Elderen, E., Feijter, J. D. and Van  Hoven, S. P. J. H. 1972. Moisture in a grass swath. J. of  Agric. Eng. Res. 17, 209-218.