نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده

به منظور بررسی اثر میزان آب آبیاری و عنصر غذایی پتاسیم بر عملکرد، کارآیی مصرف آب، و برخی خصوصیات کیفی میوه گوجه­فرنگی ‌رقم پتو ارلی سی اچ، طرحی در قالب بلوک­های کامل تصادفی و به صورت کرت­های خرد شده در سه تکرار،‌ در سال­های 1378 و 1379 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان اجرا شد.  در کرت­های اصلی شامل آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و کرت­های فرعی شامل مقادیر کود پتاسیم 100، 150 و200 درصد نیاز غذایی بود.  نتایج تجزیة آماری نشان داد که عملکرد میوه گوجه­فرنگی در اثر آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی­متر تبخیر از تشتک به ترتیب برابر با 343/55، 007/49 و 457/33 تن در هکتار است.  افزایش مقدار پتاسیم باعث افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب شد.  با کاهش میزان آب آبیاری، pH میوه کاهش پیدا کرد اما مقادیر مختلف کود پتاسیم تأثیری بر آن نداشت.  درصد مواد جامد انحلال­پذیر میوه با افزایش کود پتاسیم افزایش پیدا کرد.  اسید قابل تیتراسیون میوه در سطوح مختلف آب آبیاری تغییر یافت و بالاترین میزان آن پس از 100 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر به دست آمد.  افزایش کود پتاسیم، اسید قابل تیتراسیون میوه را افزایش داد و مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در خاک تأثیری در مقدار پتاسیم موجود در میوه و گیاه نداشت.

کلیدواژه‌ها

Anon. 1991. Fruit juices test methos. Iranian Standard and Industrial Research Institute. 2nd Ed. Report No. 2685. (In Farsi)

2-Anon. 2001. Agricultural Statiscal Blletin. Statistical and Uniformation Department.  Bulletin No 80/01.Ministry of Agrculture Pub. (In Farsi)

3-Achilea, O. 1999. Citrus and tomato quality is improved by optimized K nutrition. Improved rop quality by nutrient management Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Netherlands. 19-22.

4-Adams, P. 1978. Effects of nutrition on tomato quality. Grower. 89(20): 1142-1143, 1145.

5- Emam, Y. 1995. Physiology of tropical plant. Shiraz University Pub. (In Farsi)

6- Hayata, Y., Tabe, T., Kondo, S. and Inoue, K. 1998. The effects of water stress on the growth, suger and nitrogen content of cherry tomato fruit. J. of the Japanese Soc. for Hort. Sci. 67(5): 759-766.

7- Hekmatshoaar, H. 1993. Plant Physiology in Hard Condition. Tabriz. Niknam Pub. (In Farsi)

8-Karunyal, S. and Kailash, P. 1994. Effect of water stress on water relations, photosynthesis, and elemnt content of tomato. Plant Physiol. and Biochemi. (New Delhi). 21(1): 33-37.

9- Klawi, J. K. D.  and Lint, J. A. 1974. Fresh weight and flowering of tomato plant as influenced by container type and watering condition. Abstract. Hort. 45(8): 591.

10- Mitchell, J. P., Shennan, P. C., Grattan, S. R. and May, D. M. 1991. Tomato
yields and quality under water deficit and salinity. J. Am. Soc. Hort. Sci. 116, 215-221.

11- Nakhoda, B. 1996. Investigation on water stress and harvesting time on the growth analysis and yield of millet. M. Sc. Thesis of Agronomy. Tarbiat Modaress University. (In Farsi)

12- Payne, W. A. and Drew, M. C. 1992. Soil phosphorus availability and pearl millet water use efficiency. Crop Sci. 32, 1010-1015.

13-Prodan, G. 1993. Some relationship concerning the chemical composition in tomato fruit. Abstract. Hortic. 45(4): 223.

14- Rahimian, H. 1998. Evaluation, Adaption and Yield of Crops. Jihad -e- university. Mashad. (In Farsi)

15-Rahman, S. M., Nawata, L. and Sakuratani, E. 1998. Effects of water stress on  yield and related morphological charactersamong tomato (Lycopersicon esculentum Mill) cultivars. Thai J. of Agric. Sci. 31(1): 60-78.

16- Rudich, J. D., Kalmar, C., Geizenberg, K. and Havel, S. 1977. Low water tensions in defined growth stage of processing tomato plant. Hort  Sci. 52, 391-399.

17- Santos, G. A., Panatastico, Er. B. and Uri, L. V. 1971,1972. Pre-harest factors affecting tomato fruit quality. I. Mineral nutrition.Philippine Agriculturist. 55(7,8), 289-309.

18- Sobhani, A. R. 2000. Investigation on physiologic aspects of water deficit and potassium nutrition on potato. Ph.D. Thesis. Azad University. Science and Research Department.

19-Shinohara, Y., Akiba, K., Maruo, T. and Ito,T. 1995. Effect of water stress on the fruit yield, quality and physiological condition of tomato plants using gravel culture. J. Agronomy and Crop Sci. 396, 211-218.

20- Tsikalas, P. E. and Manios, V. I. 1984. Tomato nuy trition on growth bags in greenhouse. I. Effect on the yield. Proceeding of 3rd Conference on Protected Vegetables and Flowers. Heraklion. Greece. 14.

21-Vanangamudi, K. Karivaratharaju, T. V. and Ayyaswamy.V. 1985. Effect of potassium nutrition on dry matter production and yield of tomato. South Indian Hort. 33(4): 266-268.