نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادگروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشی

چکیده

تعیین خواص مختلف سیب­های تولیدی درکشور جهت استفاده در طراحی ماشین­های برداشت، فرآوری و حمل و نقل و بهبود خطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت  ضروری است.  در این تحقیق با انجام آزمون نفوذسنجی و آزمون فشارتک محوری بر روی سه رقم سیب صادراتی به نام­های گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت، مقادیر ضریب الاستیسیته ظاهری، نیروی نفوذ و انرژی نفوذ، تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی، انرژی گسیختگی و چقرمگی تعیین شدند.   در آزمون نفوذسنجی برای ارقام گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت به ترتیب، مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برابر با 554/0 ، 702/0 و976/0 مگاپاسکال، مقدار نیروی نفوذ برابر با 763/14، 698/18 و 002/26 نیوتن و مقدار انرژی نفوذ برابر با 796/28، 758/43  و 231/58 میلی ژول به دست آمد.  در آزمون فشارتک محوری  برای سیب­های گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی  اسمیت به ترتیب مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برابر با 446/1، 773/1 و842/2 مگاپاسکال، تنش گسیختگی برابر با 177/0، 123/0 و 247/0 مگاپاسکال، کرنش گسیختگی برابر با 526/11، 937/6 و 023/9 درصد، انرژی گسیختگی برابر با 363/10، 143/5 و 238/12 میلی ژول و مقدار چقرمگی برابر با 009/0 ، 004/0 و 010/0 میلی ژول بر میلی­متر مکعب به دست آمد.  نتایج تجزیه واریانس مقادیر خواص مکانیکی برای آزمون­های نفوذسنجی و فشار تک محوری نشان داد که در هر دو آزمون تأثیر رقم بر میانگین تمامی پارامترها در سطح یک درصد معنی­دار بود.  در حالیکه تأثیر موقعیت و اثر متقابل رقم در موقعیت معنی­دار نبود. 

کلیدواژه‌ها

1-      Abbott, J. A. and Lu, R. 1996. Anisotropic mechanical properties of apples. Trans. of the ASAE. 1451-1459.

2-      Anon. 1998. Compression tests of food materials of convex shape. ASAE Standard. S368. 3 MAR95.

3-      Arnold, P. C. and Mohsenin, N. N. 1971. Proposed techniques for axial compression tests on intact agricultural products of convex shape.Trans.of the ASAE.14(1):78-84.

4-      Bajema, R. W., Baritelle, A. L. Hyde, G. M. and Pitts, M. J. 2000. Factors influencing dynamic mechanical properties of ‘Red Delicious’ apple tissue. ASAE Paper No. 996002.

5-      Bajema, R. W., Hyde, G. M. and Peterson, K. 1998. Instrumentation design for dynamic axial compression of cylindrical tissue samples. Trans. of the ASAE. 41(3): 747-754.

6-      Baritelle, A. L. Hyde, G. M. and Varith, J. 2000. Turgor and temperature affects on apple tissue failure stress and strain. ASAE Paper.

7-      Chappell, T. W. and Hamann, D. D. 1968. Poisson’s ratio and Young’s modulus for apple flesh under compressive loading. Trans. of the ASAE. 608-612.

8-      Fletcher, S. W. 1965. Mechanical behavior of processed apples. Trans. of the ASAE. 14-16.

9-      Fletcher, S. W., Mohsenin, N. N., Hammerle, J. R. and Tukey, L. D. 1965. Mechanical behavior of selected fruits and vegetables under fast rates of loading. Trans. of the ASAE. 324-326.

10-  Fridley, R. B. and Adrian, P. A. 1968. Mechanical properties of peaches, pears, apricots and apples. Trans. of the ASAE. 135-138,142.

11-  Garcia, J. L., Ruiz-Altisent, M. and Barreiro, P. 1995. Factors influencing mechanical properties and bruise susceptibility of apples and pears. J. Agric. Eng. Res. 61, 11-18.

12-  Mohsenin, N. N. 1972. Mechanical properties of fruits and vegetables, review of decade of research, applications and future needs. Trans. of the ASAE. 1064-1070.

13-  Mohsenin, N. N. 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials. 2nd Ed. Gordon and Breach Science Publishers. N. Y.

14-  Mohsenin, N. N., Cooper, H. E. and Tukey, L. D. 1963. Engineering approach to evaluating textural factors in fruits and vegetables. Trans. of the ASAE. 85-88.

15-  Mohsenin, N. N., Goehligh, H. and Tukey, L. D. 1962. Mechanical behavior of apple fruits as related to bruising. Am. Soc. for Hor. Sci. 81, 67-77.

16-  Sharifnasab, H. and Rajabipour, A. 1996. Leaf area detection software. Student project of physical properties of agricultural products. Mechanic of Machinery Section. Faculty of Agriculture. Tehran University.

17-  Stroshine, R. and Hamann, D. 1994. Physical Properties of Agricultural Materials and Food Products. A teaching Manual.