بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی

2 کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

به منظور بررسی اثرهای کم آبیاری درکیفیت و عمر انبارداری گوجه­فرنگی، طرحی در قالب
بلوک­های کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری 125، 100، 75، 50 درصد نیازکامل آبیاری و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی طی سال­های 1380-1379 (به مدت دو سال) اجرا شد.  آب مورد نیاز گیاه با استفاده از تشتک تبخیر کلاس
A محاسبه و با روش آبیاری سطحی در اختیار گیاه قرار گرفت.  نتایج تجزیة آماری نشان داد که سطوح مختلف آبیاری در سطح یک درصد بر عملکرد کل و عملکرد بازارپسند میوه معنی‌دار است.  افزایش آبیاری مازاد بر نیاز، تأثیری معنی‌دار در افزایش تولید ندارد ولی اِعمال کم آبیاری موجب کاهش معنی‌دار عملکرد می­شود.  بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار 50 درصد و کمترین آن در تیمار 125 درصد آبیاری حاصل شد.  همچنین اثر سطوح مختلف آبیاری بر مقدار ویتامین ث، اسیدیته و مواد جامد انحلال­پذیر در سطح یک درصد معنی‌دار بود ولی تاثیری معنی­دار بر مقدار pH میوه نداشت.  مقایسة میانگین‌ها حاکی است که کم آبیاری موجب افزایش مواد جامد انحلال­پذیر، اسیدیته، و ویتامین ث می­شود.  سطوح مختلف آبیاری در قابلیت نگهداری
گوجه­فرنگی در سطح 5 درصد معنی‌دار است، به طوری که آبیاری بیشتر موجب کاهش و کم آبیاری موجب افزایش عمرانباری میوه می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-     Alves, E. M., Bernardo, S. and Silva, J. F. 1982. Effect of different water depths on the yield of three tomato cultivars using drip irrigation. Revista -ceres. 29 (162): 145-154.
2-     Alvino, A., Andria, R. D. and Zerbi, G. 1988. Fruit ripening of different tomato cultivars as influenced by irrigation regime and time of harvesting. Acta Hort. 228,  137-146.
3-     Anon. 2002. Agricultural statistical bulletin. Statistical and Information Department. Minstry of Agriculture Pub. (In Farsi)
4-     Anon, 2005. FAO. www.fao.org.
5-     Baghani, J. and H. Bayat. 2000. Trikle and furrow irrigation methods comparation on yield and quality of tomatoes. Research Report No. 129. Agricultural Research and Education Organization Pub. Tehran. (In Farsi)
6-     English, M. J. 1990. Deficit irrigation management of farm irrigation system. Am. Soc. of Agric. Eng. 631-663.
7-     Fukumoto, K., Yokoyama, and Koyima, K. 1992. Effects of phosphate fertilizer application and water stress on yield and qualify of fully ripe tomatoes. Bulletin of Research Institute of System Hort.  9, 25-31.
8-     Hargreares, G. H. and Samani, Z. A. 1984. Economic consideration of deficit irrigation and drainage. 110, 343- 358.
9-     Kamalizadeh, A. 1985.  Water guide manual book. Iran Pub. Tehran. (In Farsi)
10- Khoshkhouy, M. and Azarkhish, H. 1983. Effect of irrigation period, fertilizer and sowing pattern on yield and quality of tomatoes . Proceeding of the 1th Deficit irrigation congress. Tehran. (In Farsi)
11- Khosroshahi Asl, A. 1997. Analitical chemistry of Food. Urmia University Pub. Urmia. 142-145, 217-222. (In Farsi)
12- Kouchaki, A. M. and Saferi, H. M. 1993. Crop-Water relations. Mashad University Jahad Pub. Mashad. (In Farsi)
13- Krauss, A. 1992. Role of potassium in nutrient efficiency. 4th National Congress of  Soil Science. Islamabad. Pakestan.
14- Mitchell, J. P., Shenan, C., Grattan, S. R. and May, D. M. 1991. Tomato fruit yields and quality under water deficit and salinity. J. Am. Soc. for Hort. Sci. 116(2): 215-221.
15- Moshar Movahed, M. R. 1992. Tomato and productions. Movahed  Pub. Mashad.
(In Farsi)
16- Peet, M. M. and Willits, D. H. 1995. Role of excess water in tomato fruit cracking. Hort. Sci. 30(1): 65-68.
17- Rubino, P. and Tarantino, E. 1988. Influence of irrigation techniques on behavior of some processing tomato cultivars. Acta Hort. 228, 109-118.
18- Smajstrla, A. G. and Locascio, S. J. 1994. Irrigation cutback effects on drip-  irrigated tomato yields. Proceeding of the Florida State Horticultural Society. 107, 113-118.