نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

2 عضو هیئت علمی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

هدف از پوست­گیری دانة کلزا کاهش مقدار فیبر، بهبود ارزش غذایی کنجاله، و بالا بردن راندمان استخراج و کیفیت روغن است.   اتصال بین پوسته و مغز دانه بسیار قوی است، لذا  قبل از
پوست­گیری دانه­ها باید مشروط شوند.  بدین منظور دانة کلزا، تحت تأثیر دو تیمار مرطوب کردن شامل خیساندن در آب مقطر با دمای 22 درجة سانتی­گراد به مدت 70 و 100 دقیقه، بخار دادن با بخار اشباع و بخار تحت فشار هر کدام به مدت  5 و 10 دقیقه، و سپس تیمار خشک کردن در سه سطح، آفتابی، هوای گرم 55، و 65 درجة سانتی­گراد قرار گرفتند.  نتایج نشان داد روش خیساندن به مدت 100 دقیقه و خشک کردن در دمای 65 درجه سانتی­گراد بیشترین راندمان پوست­گیری (5/86 درصد) را دارد، در حالی که استفاده از بخار اشباع به مدت 5 دقیقه و خشک کردن آفتابی  دارای کمترین راندمان پوست­گیری است.  مقایسة میانگین‌ها  نیز نشان داد که مقدار روغن در دو روش خیساندن به مدت 70 و 100 دقیقه و خشک کردن در دماهای 55 و 65 درجة سانتی­گراد تفاوت معنی‌داری دیده نشد
، اگرچه نسبت به سایر روش‌ها بالاتر بود.  شرایط مختلف پوست­گیری نیز در تمامی موارد بر مقدار اسیدیته و عدد پراکسید، یا به عبارت دیگر کیفیت روغن استحصالی تأثیر معنی‌داری نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. Washington DC. P. 777.

2- Eapen, K. N. 1990. New process for the production of better quality rapeseed oil and meal detoxification and dehulling of rapeseed. J.AOCS. 12, 77-79.

3- Mirnezami, H. 2002.Oiltechnologyand refinery. Mashhad Pub. 230-250. (In: Farsi)

4- Piroozbakht, M. 1997. Planting, cultivation and harvesting of rape seed. Ministry of Jihad-e-Agriculture Pub. (In: Farsi)

5- Reichert, R. D. 1986. Dehulling cereal grains and grain legumes. Cereal Chem. 63, 201-205.

6-  Schineider, F. 1979. Dehulling of rape seed.  Canadian Patent. No. 1062118.

7- Shahidi, F. 1990. Canola and rape seed production, chemistry, nutrition and processing technology. Van Nostrand Reinhold. N. Y., 150-210.

8- Signoret, A. and Vermeersch, V. 1988. Rape seed dehulling- Forst industrial results. Revue  francise  des  crops  gras. 35, 391- 396.

9- Sokhansanj, S. and Takor, N. 1990. Identifying optimum hydro - thermal process for canola dehulling. Paper presented to American Society of Agricultural Engineers. 90, 65-68.

10- Sokhansanj, S. and Ikebudu, J. A. 2000. Grain conditioning for dehulling of canola. Canadian Agric. Eng. 42 (1): 304-310.

11- Stanely, D. and deMan, J. 1974. Dehulling of rape seed. 4th International Rape seed Gieseen. 633-636.

12- Takor, N. J. and Sokhansanj, S. 1995. Dehulling of canola by hydrothermal treatment. J AOCS. 72 (5): 597- 602.