اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

برای انبارداری دراز مدت سیب­زمینی، هوادهی تودة محصول طی مدت نگهداری ضروری به نظر
می­رسد.  آگاهی از میزان مقاومت تودة محصولات کشاورزی در برابر هوای در حال عبور، یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم­های مورد استفاده در فرایندهای هوادهی یا خشک کردن این محصولات است.  در این مطالعه، استفاده از یک دستگاه متشکل از بخش­های کمپرسور هوا، دبی سنج جریان هوا، مخزن استوانه­ای شکل، و فشار سنج
U شکل بود، میزان افت فشار استاتیک هوا حین عبور از لابه­لای تودة محصولات سیب­زمینی رقم مارفونا اندازه­گیری و در قالب مدل ریاضی Shedd روابط رگرسیونی آنها با پارامترهای سرعت جریان هوا، عمق توده، درصد ناخالصی، و درصد رطوبت توده تعریف شد.  بر این اساس:  با افزایش سرعت جریان هوا، میزان افت فشار استاتیک هوا افزایش می­یابد.  با افزایش هر 25 سانتی­متر به عمق تودة محصول، افت فشار استاتیک 6/1 برابر می­شود.   با افزایش هر 2 درصد ناخالصی، میزان افت فشار هوا 33/1برابر می­شود.  با کاهش هر 4 درصد رطوبت محصول میزان افت فشاراستاتیک هوا 2/1برابر می­شود.

کلیدواژه‌ها


Abram, C. F. and Fish, J. D. Jr. 1982. Airflow resistance characteristics of bulk piled sweet potatoes. Trans. of the ASAE. 25 (4): 1103-1106.
2- Bowyer, R. G. and Intong, C. L. 1987. Pressure losses in ventilated paddy rice stores. Food Technol. in aust. 35 (2): 78-79.
3- Anon. 1998. Resistance to airflow through the grains, seeds, tubers and perfected metal sheets. D272. 3. S. T. Joseph. MI: 49058 ASAE. 371-375.
4- Cargill, B. F. and Price, K. C. 1985. Ventilation system performance in Michigan bulk potato storages. ASAE paper No: 85-4037. St. Joseph, MI:ASAE.
5- Friesen, O. H., Harms, P. and Huminicki, D. N. 1982. Movement of natural air through tubers. AGDEX 732-1. Manitoba Department of Agriculture, Winnipeg, Manitoba.
6- Irvine, D. A., Jayas, D. S. and Mazza, G. 1993. Resistance to airflow through potato. Trans. of the ASAE. 36 (5): 1405-1410.
7- Jayas, D. S. and Muri, W. W. 1991. Airflow - pressure drop data for modeling fluid anistrophic bulks.Trans. of the ASAE. 34(1): 251-254.
8- Lope, G. Tabil and Marsall, V. 1999. Airflow resistance of sugar beets. ASAE. Paper No: 996059.
9- Misener, G. C. 1986. Airflow resistance due to soil on bulk potatoes. Can. Agric. Eng. 28, 43-44.
10- Mohsenin, N. N. 1986. Physical properties of plant and animal materials. Structure, physical characterstics and chemical properties. Second updated and revised edition. Gordon and Breach Science Publishers. N. Y.
11- Neale, M. A. and Messer, H. J. M. 1976. Resistance of root and bulk vegetables to airflow. J. Agric. Eng. Res. 21, 221-231.
12- Rajabipour, A., Shahbazi, F., Mohtasebi, S. and Tabatabaeefar, A. 2001. Air resistance in walnuts. J. Agric. Sci. Technol. (3), 257-264.
13- Segerlind, L. J. 1983. Presenting velocity-pressure gradient data for use in mathematical model. Trans. of the ASAE. 26(4):1245-48.
14- Shedd, C. K. 1953. Resistance of grains and seeds to airflow. Agric. Eng. 34 (9): 616-619.
15- Stirniman, E. J. and Bates, E. N. 1931. Tests on resistance to passage of air through rough rice in a deep bin. Agric. Eng. 125(5): 145-148.