بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی روش­های مختلف سمپاشی جهت کاهش و بهینه­سازی مصرف سم در محصول چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد.  تیمارهای آزمایشی شامل سمپاشی با سمپاش پشت تراکتوری بوم­دار، سمپاشی با سمپاش پشتی موتوری،  سمپاشی با سمپاش پشتی بوم­دار مجهز به میکرونر، و بدون سمپاشی  بودند.  در این آزمایش دو مرحله سمپاشی اجرا شد، قبل از کاشت با استفاده از سم رونیت به میزان  2 لیتر در هکتار و دیگری بعد از کاشت در اوایل فصل رشد، با استفاده از سموم پیرامین (Pyramin)و  بتانال (Betanal).  در فواصل زمانی مختلف، با نمونه­گیری از علف­های هرز در سطح پلات­ها چگونگی اثر تیمارها بر تعداد و رشد علف­های هرز بررسی شد.  صفات اندازه­گیری شده شامل تعداد علف­های هرز، وزن تر و خشک علف­های هرز، و تعداد و وزن ریشة ذخیره­ای چغندرقند (عملکرد) بود.   نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه­گیری شده نشان داد که بین تعداد علف­های هرز در نمونه­برداری مرحله اول و دوم و تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی­داری وجود ندارد و بین وزن تر و خشک علف­های هرز و تعداد و وزن ریشة ذخیره­ای (عملکرد) در تیمارهای مختلف مورد آزمایش در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی­داری وجود دارد.  همچنین نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه­گیری شده نشان داد که با سمپاشی با سمپاش مجهز به میکرونر بالاترین عملکرد محصول چغندرقند به دست می­آید و بقیة تیمارها در یک سطح  آماری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


- Breay, T. 1983.  Preharvest roundup for difficult weeds. British Sugar Beet Rev. 51 (4): 28-29.
2- Castro, L. G. 1992. Evaluation of different knapsack sprayers for coffee leaf spot (Mycena citricolor) control. Proceeding of II Latin American symposium on coffee (II Simposio Latinoamericano sobre caficultura). Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas: undated, 99-106.
3- Deall, M. W., Cole, J. S. 1983. Studies on the control of coffee rust. Zimbabwe J. of Agric. Res. 21 (2): 149-158.
4- Cole, D. L. Chingombe, P. T. 1981. diseases of groundnut in the southern African development community region and their management. Zimbabwe J. of Agric. Res. 19 (2): 163-169.
5-Goering, C. E., Foster, R. A., Bode, L. E. and Gebhardt, M. R. 1972. Development of a shielded, spinning disk atomizer. Trans. Of the ASAE. 15 (5): 814-817.
6- Iran Kesht-Poosh Co. 2006. Mister catalogue of model KP6000-LA, Iran. (In: Farsi)
7- Matthews, G. A. 1973. Pest management. Overseas Spraying Machinery Centre. Imperial College Field Station. Silwood  Park. Ascot. Berks, UK.
- Parnell, M. A., King, W. J., Jones, K. A., Ketunuti, U. and Wetchakit, D. 1999. A comparison of motorized knapsack mistblower, medium volume application, and spinning disk, very low volume application, of Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus on cotton in Thailand. Crop Protect. 18: 4259-265.
9- Safari, M. 2004. Construction and evaluation of microner beam iractor sprayer and comparison with conventional beam sprayer used to control sugar beet weeds. AERI final research report, Iran. (In: Farsi)
10- Somsekhar, Shekharappy, Patil, B. V. and Patil, S. A. 1991. Evaluation of different sprayers for the control of groundnut leafminer. J. of Oilseeds Res. 8 (1): 130-132.
11- Sudit, Zh. M., Shterental, M. I., Gronskii, A. I., Sanin, V. A., Dunskii, V. F. and Nikitin, N. V. 1973. Ekhanizatsiya-I-Elektrifikatsiya  Sotsialisticheskogo Sel'skogo-Khozyaistva. No. 7, 10-11.