نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جنوب تهران به دلیل موقعیت خاص خود دریافت کنندة حجم قابل توجهی از آب­های آلودة سطحی شهر تهران است.  به دلایل زیست محیطی، بخش چشمگیری از این آب در آینده از سیستم منابع آب این منطقه حذف خواهد شد.  هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت مدیریت مناسب اراضی کشاورزی جنوب تهران است.  با در دست داشتن مقادیر آب­های سطحی، آب­های زیرزمینی، نیازهای کشاورزی، و سطح زیرکشت ابتدا دوازده گزینه مدیریتی طراحی شد.  سپس هفت معیار: سطح زیر کشت، هزینة اولیه اجرای سیستم آبیاری، درآمد تولیدات کشاورزی، تعداد چاه­های جدید، افت سطح آب، اعتمادپذیری سیستم، و اشتغال‌زایی، در ارزیابی گزینه‌ها مد نظر قرار گرفت.  پس از تهیة جدول قضاوت شامل گزینه‌ها، معیارها، و مقادیر عددی اثرات هر گزینه بر معیار خاص، گزینة برتر با استفاده از روش­های تصمیم‌گیری چند معیاره انتخاب شد.  نتایج نشان می‌دهد که با احداث 30 حلقه چاه جدید، تغییر الگوی کشت، و استفاده از روش آبیاری تلفیقی سطحی و تحت فشار می‌توان ضمن استفادة حداکثر از اراضی موجود برنامه مناسبی جهت مدیریت منابع آب و خاک این منطقه اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها

1-   Anon. 2001. Agricultural economic reports. Jamab Consultant Engineering (In Farsi)

2-      Benedini, M. 1988. Developments and possibilities of optimization models. Agri. Manag. 13, 329-358.

3-      Duckstein. L. and Opricovic, S. 1980. Multiobjective optimization in river basin development. Water Resour. Res. 16(1): 14-20.

4-      Jacquet-Lagreze E. and Siskos, J. 1982. Assessing set of additive utility functions for multicriteria decision-making. The UTA Method. European J. of Operational Res. Vol. 10, 151-164.

5-      Jacquet-Lagreze, E., Meziani, R. and Slowinski, R. 1987. MOLP with and interactive assessment of a piecewise linear utility function. European J. of Operational Res. 31, 350-357.

6-      Jacquet-Lagreze, E. 1991. Prefcalc, Evaluation et decision multicriteres. Euro Decision.

7-      Goicoechea, A., Hansen, D. R. and Duckstein, L. 1982. Multiobjective decision analysis with engineering and business application. John Wiley, New York.

8-      Keeney, R. L., Raiffa, H. 1976. Decision with multiple objectives: Preferences an alue trade off. John Wiley, New York.

9-      Kholghi, M. Kh. 1997. Gestion conjointe des eaux de surface et souterraine, approche parsimulation-optimization et aide a la decision. PhD Thesis. University of Poitiers. France, 92p.

10-  Kholghi, M. Kh. 2001. Multicriterion decision making tools for wastewater planning managements. J. of Agric. Sci. and Technol. 3(14): 281-286.

11-  Kholghi, M. Kh. 2002. Application of MCDM methods in ranking of sub - basin in structural flood control‍. J. of Natural Resour‍. 55 (4):479-489. (In Farsi)

12-  Roy, B. 1978. ELECTREIII: Algorithm de classement base sur une representation flue des preferences en presence de criteres multiples. Cahiers du CERO. 20(1):
3-24.

 

13-  Roy, B. 1985. Methodlogie multicriteres d aide a la decision, Paris: Economica.

14-  Roy, B., Present, M. and Silhol, D. 1986. A programming method for determining which Paris metro stations should be renovated. European J. of Operational Res. 24, 318-334.

15-  Stewart, T. L. and Scott, H. 1995. A Scenario-based framework for multicriterion decision analysis in water resources planning. Water Resour. Res. 31 (111): 2835-2843.

16-  Tkach, R. J. 2000. A new approach to multi-criteria decision making in water resources. J. of Geographic Information and Decision Analysis. 1(1): 25-43.

17-  Zeleny, M. 1982. Multiple criteria decision makin. Mc Graw-Hill, New York.