برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

دشت تهران از دامنه‌های جنوبی البرز تا دشت‌های ورامین و شهریار گسترش یافته است.  آب آبیاری در اراضی کشاورزی بخش جنوبی این دشت از منابع زیرزمینی و همچنین آب­های آلوده سطحی تأمین می‌شود.  به منظور حفاظت محیط زیست و ممانعت از آثار سوء آبیاری با آب آلوده، پیش‌بینی شده است که آب­های سطحی ورودی به این ناحیه به اراضی جنوب غربی تهران هدایت و پس از تصفیه شدن در اراضی همان ناحیه  استفاده شود.  به منظور جایگزینی حقابة کشاورزان از آب­های سطحی ورودی به جنوب تهران، باید راهکارهایی در نظر گرفت.  هدف از این تحقیق، در گام اول نگرش سیستماتیک به منابع آب تهران بزرگ و سپس ارائة برنامه مناسب بهره‌برداری از منابع آب منطقه است.  در ابتدا، کلیة رودخانه‌ها و آبگذرهای تهران به صورت سه سیستم در نظر گرفته شد و در مرحلة بعد حجم ماهانه و سالانه هریک از سیستم‌ها محاسبه گردید. به منظور آگاهی از وضعیت سفره آب زیرزمینی، محاسبات برآورد بیلان آبخوان تهران انجام شد.  با توجه به منابع آب­های سطحی و زیرزمینی و همچنین نیازهای کشاورزی منطقه، نتیجه گرفته می‌شود که افزایش بهره‌برداری از آب زیرزمینی و همچنین تغییر الگوی کشت و روش آبیاری می‌تواند آب مورد نیاز کشاورزی را درصورت حذف آب­های آلوده تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


1-      Anon. 2001. Agricultural economic reports. Jamab Consultant Engineering (In: Farsi).
2-      Goodman, A. 1984. Principals of water resources planning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. New Jersey, 563p.
3-      Kholghi, M. Kh. 1997. Gestion conjointe des eaux de surface et souterraine. Approaches par simulation, optimization et aide a la decision. PhD Thesis. University of Poitiers. France, 92p.
4-      Haimes, Y., Kindler, J. and Plate, E. J. 1987. The process of water resources. Project planning: A system approach. UNESCO, 196p.
5-      Harrington, J. and Gidley, J. 1985. The variability of alternative decision in a water resources planning problem. Water Resour. Res. 21 (2): 1931-1840.
6-      Hartman, L. 1987. Methodological guidelines for the integrated environmental evaluation of water resources development. UNESCO, 152p.
7-      Loucks, D. P., Stedinger, J. R. and Haith, D. A. 1981. Water resources planning and analysis. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. New Jersey, 563p.
8-      Serageldin, I. 1998. Water in the 21st century. Water Policy J. 1(1): 123-137.
9-      Simonovic, S. 1989. Application of water resources systems concepts to the formulation of a water master plan. Water Inter. 14, 37-50.