نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)

چکیده

به منظور بررسی اثر سه سطح آب آبیاری در سه آرایش کاشت در آبیاری قطره­ای بر عملکرد سیب­زمینی، آزمایشی به صورت اسپلیت­پلات در قالب بلوک­های کامل تصادفی در  سه منطقه مشهد، اردبیل، و دماوند با شرایط آب و هوایی متفاوت طی دو سال متوالی (1382 و 1383) اجرا شد.  طرح دارای 9 تیمار شامل سه آرایش کاشت (تیمار B1: یک ردیف کاشت روی هر پشته با فاصلة 75 سانتی­متر بین ردیف­ها با یک نوار قطره­ای، تیمار B2: دو ردیف کاشت روی هر پشتة با فاصلة 35 سانتی­متر و یک نوار آبیاری بین آنها (فاصلة لوله­ها یا شیارها 125 سانتی­متر)، و تیمار B3: دو ردیف کاشت روی هر پشته با فاصلة 45 سانتی­متر و یک نوار آبیاری بین آنها (فاصلة لوله­ها یا شیارها 150 سانتی­متر) و سه سطح 60، 80، و 100 درصد تأمین آب مورد نیاز گیاه بود.  نتایج بررسی­ها جداگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  از نظر آرایش کاشت در هر سه منطقه، تیمار آرایش کاشت B2، بیشترین عملکرد کل و عملکرد قابل ارائه به بازار و غده­های 35 تا 55  میلی­متری را دارا بود.  همچنین کارایی مصرف آب آبیاری در آرایش کاشت B2 برتر از دو آرایش کاشت دیگر بود.  کاهش سطح تأمین آب آبیاری در زراعت سیب­زمینی، باعث کاهش عملکرد غده و محصول قابل ارائه به بازار شد.  تولید غده­های 35 تا 55 و بزرگ­تر از 55 میلی­متری در آبیاری با تامین 100 درصد نیاز آبی در دو منطقة اردبیل و مشهد، نسبت به آبیاری­های دیگر برتری معنی­داری داشت.  نتایج مشابهی برای کارایی مصرف آب آبیاری به دست آمد و نشان داد که آبیاری به میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه سیب‌زمینی به روش آبیاری قطره­ای، مناسب و قابل توصیه است. 

کلیدواژه‌ها

Darwish, T., Atallah, T., Elkhatb, M. and Hajasan, S. 2002. Impact of irrigation and fertigation on No. 3. leaching and soil-ground water contamination in Lebanon. 17th WCSS. Aug. 14-21. Thailand.

Eldredge, E. P., Shock, C. C. and Stieber, T. D. 1992. Plot sprinklers for irrigation research. Agron. J. 84, 1081-1084.

Febeiro, C., de Santa Olalla, F. M. and de Juan, J. A. 2001. Yield and size of deficit irrigated potatoes. Agric. Water Manag. 48, 255-266.

Lynch, D. R., Foroud, N., Kozub, G. C. and Farries, B. C. 1995. The effect of moisture stress at three growth stages on the yield components of yield and processing quality of eight potato cultivars. Am. Potato J. 72, 375-386.

Opena, G. B., and Porter, G. A. 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato. II. Root growth. Agron. J. 91, 426-431.

Roberts, S., Weaver, W. H. and Phelps, J. P. 1982. Effect of rate and time of fertilization on nitrogen and yield of Russet Burbank potatoes under center pivot irrigation. Am. Potato J. 59, 77-87.

Saffiga, P. G., Keency, D. R. and Tanner, C. B. 1977. Nitrogen, chloride, and water balance with irrigated Russet Burbank potatoes in a sandy soil. Agron. J. 69, 251-257.

Shock, C. C., Feibert, E. B. G. and Saunders, L. D. 1998. Potato yield and quality response to deficit irrigation. Hort. Sci. 33,655-659.

Singh, N. and Sood, M. C. 1996. Effect of planting method and nitrogen on potato (Solanum tuberosum) production under drip irrigation. Indian J. Agron. 4112, 296-30.

Vander Zagg, D. E. 1982. Water Supply to Potato Crops. Potato Consulative Institute. NIVAA Holland. The Netherlands.

Waddell, J. T., Gupta, S. C., Moncrief, F., Rosen, C.  J. and Steele, D. D. 1999. Irrigation and nitrogen management effects on potato yield, tuber quality, and nitrogen uptake. Agron. J. 91, 991-997.

Yuan, B. Z., Nishiyama, S, and Kang, Y. 2003. Effects of different irrigation regimes on the growth and yield of drip- irrigated potato. Agric. Water Manag. 63, 153-167.

Zhivkov, Z. and Kaltcheva, S. 1997. Irrigation of potatoes under conditions of water deficit. Acta Hort. 449, 217-222.