تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارتعاش می‌تواند باعث اختلال در سلامت و آسیب­رساندن به انسان در هنگام کار با وسایل صنعتی شود.  این وسایل می‌توانند باعث ارتعاش کامل یا قسمتی از بدن مانند دست‌ها شوند.  در بخش کشاورزی، نمونه‌ای از این ادوات تراکتور دوچرخ یا تراکتور دستی است که اغلب در شالی‌زارهای مناطق شمالی ایران از آن استفاده می‌شود.  در این تحقیق، ارتعاش تراکتور دوچرخ میتسوبیشی با توان 7/7 اسب بخار و بیشینة دور موتور 2400 دور بر دقیقهاز لحاظ انتقال ارتعاش به بدن کاربر و تاثیر آن بر سلامت وی بررسی شد.  اندازه‌گیری‌‌ها در شرایط کاری حمل با دست و شخم‎زنی در سرعت­های 1600، 1800، 2000، 2200، و2400 دور بر دقیقه و سه مکان: دستة تراکتور دوچرخ، بازو، و قفسة سینه راننده، و در سه جهت عمودی، جانبی، و طولی انجام گرفت.  مشاهده شد که با افزایش دور موتور، مقدار کل ارتعاش یا،نیز در سه مکان افزایش می‌یابد.  همچنین، فرکانس غالب ارتعاش در تمام مکان­ها و جهت‌ها برابر با تعداد ضربات پیستون (انفجار مخلوط سوخت) یا دور موتور در یک ثانیه است.  نتایج نشان داد که اندازة مواجهه با ارتعاش در یک روز کاری 8 ساعته یعنیA(8) برابر14/19 متر بر مجذور ثانیه می‎شود که بسیار بالاتر از استاندارد(2 متر بر مجذور ثانیه) است ومی‌تواند باعث اختلال در سلامت راننده ‎شود.  با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان پیش‎بینی کرد که در این وضعیت کاری در کمتر از 2 سال در 10 درصد کاربرانی این تراکتور دوچرخ فرسودگی انگشتان و اختلالات عروقی در دستان آنان به وجود آید.   
 

کلیدواژه‌ها


Anon. 2001. Mechanical vibration-measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration-Part 1: general requirements, ISO, Geneva.
Anon. 2001. Mechanical vibration-measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration-Part 2: practical guidance for measurement at the workplace.
Barber, A. 1992. Handbook of Noise and Vibration Control. Elsevier Sci. Pub. LTD. 6th Edition.
Goglia, V., Gospodari, Z., Kosutic, S. and Filipovi, D. 2003. Hand-transmitted vibration from the steering wheel to drivers of a small four-wheel drive tractor. Applied Ergonomics. 34,
45-49.
Hassanbeigi, S. R. 2003. Evaluation and analysis of power tiller noise. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Hassanbeigi, S. R., Ghobadian, B., Nasiri, P. and Kamalian, N. 2004. Analysis and presentation of prediction models of a power tiller noise. J. of Agric. Sci. Technol. 8(4): 225-240. (in Farsi)
Inman, D. G. 1989. Vibration with Control, Measurement, and Stability. Prentice-Hall International Inc, Printed in the United States of America.
Jabbarieh, A. and Fallah, M. 2003. Education of MATLAB 6.5. Ettehad Pub.
Ragni, L., Assalini, G. V., Xu, F. and Zhang, L. B. 1999. Vibration and noise of small implements for soil tillage. J. Agric. Eng. Res. 74, 403-409.
Rao, S. S. 1995. Mechanical Vibration. Third Edition. Addison Pub. Co.
Rossegger, R. and Rossegger, S. 1960. Health effects of tractor driving. J. Agric. Eng. Res. 5, 241-275.
Salokhe, V. M., Majumder, B. and Islam, M. S. 1995. Vibration characteristics of a power tiller. J. Terramechanics. 32, 181-197.
Taghizadeh, A. 2005. Practical evaluation of vibration in power tiller on operator. M. Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Tewari, V. K., Dewangan, K. N. and Karmakar, S. 2004. Operator’s fatigue in field operation of hand tractors. Biosystems Eng. 89, 1-11.