طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نقاله­ای نیوماتیکی افقی دانة کلزا با دبی جرمی 90 کیلوگرم در ساعت در لوله­ای به قطر داخلی 58 میلی­متر طراحی و ساخته شد.  برای این منظور ابتدا برخی خواص فیزیکی و آیرودینامیکی دانه کلزا، مورد نیاز در طراحی دستگاه، اندازه­گیری شد.  مهم­ترین بخش در طراحی نقاله نیوماتیک، محاسبة افت فشار سیستم است که دو بخش را شامل می­شود: افت فشار هوا و افت فشار مواد.  پس از محاسبه حداکثر افت فشار سیستم، ساخت نقاله با انتخاب یک دمندة سانتریفیوژ مناسب، ساخت تغذیه­کنندة دورانی و مکانیزم انتقال قدرت آن، ایجاد ایستگاه اندازه­گیری افت فشار، ترکیب اجزا و ساخت شاسی، تکمیل شد.  سرعت ته‌نشینی دانه­ها در عمل 47/11 متر بر ثانیه به دست آمد که بیشتر از مقدار پیش­بینی­شده در رابطة تئوری بود.  در آزمایش­ها با تغییر سرعت ورودی هوای دمنده در 5 سطح (03/13، 11/14، 83/14، 18/15، و 29/15 متر بر ثانیه)، میزان جریان جرمی دانه­ها در 3 سطح (50، 70، و 90 کیلوگرم بر ساعت)، و طول لولة انتقال در دو سطح (2و 4 متر)، افت فشار افقی سیستم با کمک لولة پیتو و مانومتر مورب اندازه­گیری شد.  بدین ترتیب تأثیر پارامترهای فوق بررسی و مدل رگرسیونی از افت فشار افقی سیستم بر حسب پارامترهای متغیر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


Carpinlioglu, M. O., Ozbelge, T. A. and Oruc, V. 2002. Flow frictional resistance in pneumatic conveying of solid particles through inclined lines. Powder Technol. 125, 292-297.
Entezari, A. 1999. Fluid Mechanics.3rd Edition. Norpardazan Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)
Eskin, D. 2005. Modeling dilute gas-particle flows in horizontal channels with different wall roughness. Chemical Eng. Sci. 60,655-663.
Huggett, R. 1999. Design for throughput. International Mechanical Eng. Seminar Publication Successful Pneumatic Conveying. Published by Professional Eng. Publishing Limited. London. UK.
Mohsenin, N. N. 1970. Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach. USA.
Marcus, R. D., Leung, L. S., Klinzing, G. E. and Rizk, F. 1990. Pneumatic Conveying of Solid. Chapman and Hall Pub. London.  UK.
Misra, M. K. 1997. Conveyors for bulk handling of seed. Cooperative Extension Service. Iowa State University of Service and Technology. Ames. Iowa.
Neidigh, S. 2003. Introduction to the theoretical and practical principles of pneumatic conveying. Available on the: http://www.Neuero.com. USA.
Rhodes, M. 2001. Pneumatic transport of powders. Education Resource. for Part. Technol. 014Q-Rhodes. Available on the: http://www.erpt.org.
Raheman, H. and Jindal, V. K. 2001. Pressure drop gradient and solid friction factor in horizontal pneumatic conveying of agricultural garins. Applied Eng. Agr. 17(5): 649-656.
Salunkhe, D. K., Chavan, J. K., Adsule, R. N. and Kadam, S. S. 1992. World Oilseeds (Chemistry, Technology and Utilization). Nostrand Reinhold. Pub. N. Y.
Sommerfeld, M. and Kussin, J. 2004. Wall roughness effects on pneumatic conveying of spherical particles in a narrow horizontal channel. Powder Technol. 142,180-192.
Yosefi, B. 1996. Measuring flow velocity of gases in closed channels. B.Sc.Thesis. Mechanical Engineering. Azad University. (in Farsi)