درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به کمک فناوری ماشین بینایی، محصولات کشاورزی با هزینة کمتر و با دقت و کیفیت بهتری جداسازی و درجه­بندی می­شوند.  در این تحقیق از این فناوری برای جداسازی تخم مرغ­های معیوب و درجه­بندی آنها از نظر اندازه و جرم استفاده شده است.  با نصب یک دوربین ویدیویی دیجیتال روی خط انتقال تخم مرغ، تصاویر برداشت­شده از تخم مرغ­ها برای پردازش به رایانه دستگاه ارسال
می­شود.  رایانه سیستم به کمک نرم­افزار تهیه­شده، قادر است تصاویر دریافتی را برحسب درصد لکه­های موجود روی آن، شکستگی، و ابعاد پردازش کند.  پس از آن، فرمان­های لازم مطابق با پیش­فرض­های مورد نظر برای بخش مکانیکی دستگاه واقع در مسیر خط انتقال، صادر می­شود.  در آزمایش­های اولیه برای تعیین دقت نرم­افزار، تمام تخم مرغ­های معیوب را به درستی تشخیص داده شد و میزان خطا در تخمین حجم و وزن،به طور متوسط کمتر از 1 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


Cho, H. K., Choi, W. K. and Paek, J. H. 2000. Detection of surface cracks in shell eggs by acoustic impulse method. Trans. ASAE. 43(6): 1921-1926.
Jenshinn Lin, Y., Lin, M., Hsieh, C. and Yang. 2001. An automatic system for eggshell quality monitoring. ASAE Annual Meeting. Paper No. 016032.
Jindal, V. K. and Sritham, E. 2003. Detecting eggshell cracks by acoustic impulse response and artifitcal neural networks. ASAE Annual Meeting. Paper No. 036170.
Nakano, K. and Motonaga, Y. 2003. A study of the development of non-destructive detection system for abnormal eggs.EFITAConference. Debrecen. Hungary.
Patel, V. C., Mc Clendon, R. W. and Goodrum, J. W. 1998. Color computer vision and artificial neural networks for the detection of defects in poultry eggs.ArtificialIntelligence Review.12, 163-176.