تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

برای کوبیدن محصولات دانه‌ای، از روش­های متفاوت استفاده می‌شود.  خرمنکوب‌های متداول، بر اساس ضربة وارد بر محصول (داخل واحد کوبش) کار می‌کنند و از این جهت ممکن است باعث ایجاد ضایعات در دانه ‌شوند.  در روش دیگری که به روش جریان محوری معروف است و اخیراً در اکثر ماشین­های برداشت غلات از آن استفاده می‌شود، به دانه آسیب کمتری وارد می‌شود.  در قالب این طرح، روی یکی از خرمنکوب­های متداول برنج مدل (T30) ساخت کارخانه اشتاد ایران، تغییراتی به منظور تبدیل آن به واحد کوبش جریان محوری داده شد.  درپوش واحد کوبش خرمنکوب T30 تعویض و به جای آن از درپوشی استفاده شد که با طرح خرمنکوب­های جریان محوری IRRI (International Rice Research Institute)  مطابقت داشت.  طرح کوبنده نیز تغییر داده شد.  دستگاه با دو رقم برنج مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.  تعداد تیمارها 20 بود و هر آزمایش در 4 تکرار انجام شد.  عوامل مستقل متغیر در آزمایش­ها شامل رطوبت دانة محصول (دو سطح)، رقم (خزر و هاشمی)، سرعت خطی کوبنده (پنج سطح)، و عوامل وابسته شامل درصد دانه­های صدمه­دیده، درصد دانه­های کوبیده­نشده، و درصد کاه (موادی به غیر از دانه) موجود در نمونه­ها بودند.  برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از طرح آزمایشی کرت­های دو بار خردشده در قالب بلوک­های کامل تصادفی و برای مقایسة میانگین‌ها از آزمون چنددامنه‌ای دانکن استفاده شد.  نتایج حاصل از تجزیة واریانس داده­ها نشان داد که سرعت خطی کوبنده بر درصد
دانه­های آسیب­دیده، تلفات کوبش، و نسبت کاه به دانه اثر معنی­داری (01/0 <r) دارد و اثر رقم بر تلفات کوبش بسیار معنی­دار
(01/0 <r)است.  به طوری که مقدار آن در آزمایش با رقم خزر صفر و با رقم هاشمی قابل توجه بود.  در کلیة آزمایش­های با ارقام خزر و هاشمی، اثر رطوبت بر عوامل وابستة مذکور غیر معنی­دار نشان داده شد.    

کلیدواژه‌ها


Araullo,E. V. De Pada, B.and Graham, M.1976.Rice Post-Harvesting Technology. International Development Research Center. Ottawa.
Askari Asli-Ardeh, E. 1997. Introduction of axial flow threshing method and comparison with common method in country. Scientific and Agro - Economical Magazine. 32(4): 46-50. (in Farsi)
Datt,P.  and Annamalia,S.J.K. 1991. Design and development of straight through peg tooth type thresher for paddy. AMA. 22(4): 47-50.
Ezaki, H. 1963. Threshing performance of Japanese-type combine. Japan Agric. Res. Quarterly. 7(1): 22-29.
Gummert, M., Muhlbure, W., Wacker and Quick, G. R. 1990. Performance evaluation of IRRI axial-flow paddy thresher. AMA. 22(4): 47-50.
Harisson, H. B. 1991. Rotor power and losses of an axial-flow combine. Trans. ASAE. 34(1):
60-64.
Khan, A. U. 1990. Dual-mode all-crop thresher for egyption conditions. AMA. 21(4): 11-14.
King, D. L. and Riddolls, A. W. 1962. Damage to wheat seed and pea seed in threshing . J. Agric. Eng. Res.7(2): 9.
Klenin, N. I., Popov, I. F. and Sakun, V. A.  1985. Agricultural Machines. American Pub. Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
Mitchell, F. S. and Rounthwaite, T. E. 1946. Resistance of  two varieties of wheat to mechanical damage by impact. J. Eng. Res. 9(4): 303.
Saeed, M. A., Khan, A. S. Rizvi, H. A. and Tanveer, T. 1995. Testing and evaluation of hold - on paddy thresher. AMA. 26(2): 47- 51.
Suzuki, M. 1980. Performance of rice combine harvester by the national test in Japan. Japan Agric. Res. Quarterly. 14(1): 20-23.