بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

میوة انگور، به مقدار زیاد و به شکل­های مختلف (تازه­خوری، کشمش، سرکه، شیره، آب‏میوه، غوره، و غیره) مصرف
 می­شود.  هر سال نیز مقادیر قابل توجهی انگور در انبارها و سردخانه‏ها نگهداری می‏شود تا خارج از فصل به بازار عرضه شود.  این نوع انگورها با کاهش شدید کیفیت و وزن همراه هستند.  این طرح با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر در عمر انبارمانی انگور و دستیابی به اطلاعات بیشتر دربارة شرایط و احتیاجات بهینه لازم برای حفظ کیفیت و کمیت میوه انگور پس از برداشت به منظور افزایش دورة نگهداری آن در سردخانه و به حداقل رساندن میزان ضایعات کیفی و کمی آن به هنگام عرضه به بازار در خارج از فصل اجرا شد.  بدین منظور دو رقم انگور فخری و شصت عروس انتخاب شدند که از ارقام کاملاً  دیررس با قابلیت نگهداری بالا و متداول در قزوین هستند.  این دو رقم انگور تحت تأثیر تیمارهایی مانند ضد‏عفونی با محلول قارچ‏کش قبل یا بعد از برداشت، تیمار گازSO2  قبل از انتقال به سردخانه و اثر متقابل آنها قرار گرفتند.  ارقام آزمایشی سپس در جعبه‏های با گنجایش 3 و 6 کیلوگرم برای مدت 30، 60، و 90 روز در دمای 1±0 درجة سانتی­گراد در سردخانه نگهداری شدند.  قبل از قرار دادن جعبه‏ها در سردخانه، متغیرهای مانند وزن‏تر، مقدار مواد جامد انحلال­پذیر (TSS) و کیفیت ظاهری هر تیمار یادداشت و پس از خروج از سردخانه علاوه بر متغیرهای فوق، میزان کاهش وزن، آلودگی به بیماری­ها، و درصد میوه‏های سالم اندازه‏گیری شد.  برای اجرای آزمایش از طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و برای مقایسة میانگین از آزمون دانکن استفاده شد.  نتایج نشان داد که رقم شصت عروس خواص انبارمانی بهتری نسبت به رقم فخری دارد.  بنابراین، برای نگهداری در سردخانه و عرضه به بازار در خارج از فصل مناسب‏تر است.  همچنین نشان داده شده که تدخین با گاز SO2 در کنترل رشد کپک و همچنین حفظ درصد بالاتر میوة سالم و قابل عرضه به بازار بسیار مؤثرتر از سایر روش­های ضدعفونی است.  هرچند غوطه‏ورسازی انگور در قارچ‏کش پس از برداشت نیز در رتبة دوم اهمیت قرار می­گیرد.  جعبه‏های 3 کیلوگرمی به دلیل آلودگی بسیار کمتر به کپک و باقی گذاشتن درصد بالاتری از میوه‏های سالم، برای انبار کردن میوة انگور مناسب‏تر هستند، هرچند درصد کاهش وزن میوه در جعبه‏های 3 کیلوگرمی بیشتر از 6 کیلوگرمی است.  مدت زمان انبارمانی تأثیر زیادی بر کلیة صفات (متغیرها) دارد به طوری که با افزایش زمان نگهداری میوه در انبار کیفیت و کمیت آن کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1987. Institute of Standard and Industrial Research of  Iran. Method of keeping fresh fruits and vegetables in cold storage. No. 2847. ( in Farsi)
Anon. 1992. Institute of Standard and Industrial Research of  Iran. Method of keeping fresh fruits and vegetables in cold storage. No. 830. ( in Farsi)
Anon. 1984. Design and option of cold storage in developing countries. FAO and The international Institute of Refrigeration. Agricultural Services Bulletin.
Anon. 2000. FAO State Database Results. Available on the: www.fao.org.
Ashrae, H. 1986. HandBook, Irrigation system and applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.
Ben, A. R., Saraig, P., Zutkhi, Y., Lisker, N., Ait-Oubahou, A. and El-Otmani, M. 1995. Optimizing table grape storage by compromise. Postharvest Pathology and Technologies for Horticultural Commodities: Recent Advances. Proceedings of an International Symposium Held at Agadir. Jan. 16-21. Morocco.
Benkhemmar, O., Lahlou, H., Dupont, J., Bompeix, G., Boubekri, C. and El-Mniai, H. 1993. Identification of different species of Penicillium causing deterioration of the Moroccan table grapes during storage. Mycopathologia. 124(1): 27-30.
Broome, J. C., English, J. T., Marois, J. J., Latorre, B. A. and Aviles, J. C. 1995. Development of an infection model for Botrytis bunch rot of grapes based on wetness duration and temperature. Phytopathology. 85(1): 97-102.
Dzheneev, S. Yu. 1991. Harvesting and transporting table grapes. Sadovodstvo -I- Vinogradarstvo.
8, 2-7.
Dzheneev, S. Yu. and Ivanchenko, V. I. 1991. Reducing grape losses during storage and transport. Sadovodstvo -I- Vinogradarstvo. 7, 15-19.
Edwards, C. G., Powers, R., Weller, K. M. and Peterson, J. C. 1993. Lactobacillus app. From Washington state wines: isolation and characterization. J. of Food- Sci. 58, 453.
Eris, A., Turk, R., Turkben, C., Copur, O. U. and Sass, P. 1996. The effects of vapour phase hydrogen peroxide applications on postharvest decay of grape cv. Muskule. International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops. Aug. 30-Sep. 3(1993). Kecskemet. Hungary. Acta Hort. 368,777-785.
Fraziar, W. C. and Westhoff, D. C. 1983. Food Microbiology. Hill Pub. Co. Limited, N.Y. USA.
Ho, M. L. and Raan, I. W. 1989. Effect of post-harvest inoculation of wine grape berries with Botrytis cinera on wine making quality in Taiwan. Bulletin of the Tobacco Research Institute. Taiwan Tobacco and Wine Monopoly Bureau. 31, 79-89.
Khitron, Ya. I. and Lyublinskaya, N. A. 1991. Increasing the effectiveness of storing table grapes. Sadovodstvo-I-Vinogradarstvo. 7, 19-21.
Khitron, Ya. I. and Lyublinskaya, N. A. 1992. Decrease of table grape losses due to the fungal rots during storage. Vestnik Sel'skokhozyaistvennoi Nauki Moskva. 1, 155-158.
Lagunas-Solar, M. C., Demateo, A., Fernandez, J. E., Oyarzun, J. I., Carvacho, O. F., Arancibia, R. A. and Delgado, P. O. 1992. Radiotracer studies on the uptake and retention (conversion) of 35S-sulfur dioxide in table grapes. Am. J. EnologyViticulture. 43(3): 266-274.
Lima, G., Ippolito, A., Nigro, F. and Salerno, M. 1997. Effectiveness of Aureobasidium pullulans and Candida oleohila against postharvest strawberry rots. Postharvest Biology Tech. 10(2):169-178.
Liyanage,C., Luvisi, D. A. and Adams, D. O. 1993. The glutathione content of grape berries is reduced by fumigation with methyl bromide or methyl iodide. Am. J. Enology Viticulture. 44(1):8-12.
Lorenzini, G., Panattoni, A., Guidi, L. and Schenone, G. 1992. On the effects of exposure to realistic sulfur dioxide levels on six host/pathogen combinations. J. Environ. Sci. Health Part A. Environ. Sci. Eng. 27 (7): 1863-1873.
Morris, J. R., Oswald, O. L.  Main, G. L., Moore, J. N. and Clark, J. R. 1992. Storage of new seedless grape cultivar with sulfur dioxide generators. Am. J. Enology Viticulture. 43(3): 230-232.
Mustonen, H. M. 1992. The efficacy of a range of sulfur dioxide generating pads against Botrytis cinera infection and on out-turns quality of Calmeria table grapes. Aust. J. Experimental Agric. 32(3): 389-393.
Purcell, A. H. and Saunders, S. 1995. Harvested grape clusters as inoculums for pierce's disease. Plant Disease. 79(2): 190-192.
Ram, P., Kartar, S., Partap, R. and Singh, K. 1996. Effect of various packing capacity of boxes on the shelf life of grapes cv. Perlette. Annals Biology Ludhiana. 12(1): 86-89.
Sandhu, S. S., Randhawa, J. S. and Subhadrabandhu, S. 1992. Economics of storage of grapes. International Symposium on Tropical Fruit: Frontier in Tropical Fruit Research. May. 20-24 (1991). Pattaya City. Thailand. Acta Hort. 321, 821-824.
Sarig, P., Zahavi, T., Zutkhi, Y., Lisker, N. and Ben, A. R. 1996. Ozone for control of post-harvest decay of table grapes caused by Rhizopus stolinifer. Physiological Molecular Plant Pathology. 48(6):403-415.
Shishiyama, J., Ito, K., Ito, F., Fukushima, K., Suzuki, S., Udagawa, S., Terashita, T. and Yoshikawa, K. 1996. Identification and pathogenicity of penicillium species isolated from postharvest diseased fruits and vegetables. Memoirs of the Faculty of Agriculture of Kinki University. 29, 77-85.
Shishiyama, J., Terashita, T., Yoshikawa, K., Naruse, C., Ozawa, Y. and Tsuda, M. 1993. Casual fungi of post-harvest diseases of fruit and vegetables. Memoirs of the Agriculture of Kinki University. 26,27-32.
Thomas, P., Bhushan, B. and Joshi, M. R. 1995. Comparison of the effect of gamma irradiation, heat-radiation combination, and sulphur dioxide generating pads on decay and quality of grapes. J. Food Sci. Tech. Mysore. 32(6):477-481.
Turkben, C. and Eris, A. 1990. Research on the determination of suitability and requirement for cold storage of some important grape cultivars grown in Marmara region. Doga Turk Tarim ve Ormancilik Dergisi. 14(2):181-191.
Wesport, C. 1976. Cold and Freezer Storage Manual. Avi Pub. Co.
Wu, Y. M., Ren, J. C., Hua, X. Z. and Liu, Y. 1992. Postharvest berry abscission and storage of grapes. Acta Phytophysiologica Sinica. 18(3):267-272.
Yun, S., Lee, S., Yun, S. D. and Lee, S. K. 1996. A practical method for ethylene removal and sulfur dioxide treatment in MA package. J. Korean Soc. Hort. Sci. 37(2):345-348.
Yun, S., Lee, S., Yun, S. D. and Lee, S. K. 1996. Effect of ethylene removal and sulfur dioxide fumigation on grape quality MA storage. J. Korean Soc. Hort. Sci. 7(5):696-699.
Zhou, L., Minjie, C. and Zhuoan, Z. 1998. A study on effects of several new fresh-keeping agents on grape fruits in cold storage. Acta Agric. Shanghai. 14(4): 87-91.