مقایسة چند روش خاک‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

به منظور بررسی امکان کاهش شدت عملیات خاک‌ورزی، جهت کاشت گندم آبی در تناوب با سیب‌زمینی، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد که شامل 8 تیمار بود: 1- شخم با گاو‌آهن‌ برگردان­دار+ دو بار دیسک زدن +
لولر زدن؛ 2- شخم با گاو‌آهن‌ قلمی + یک­بار دیسک زدن + لولر زدن؛ 3- استفاده از شش‌خیش+ یک­بار دیسک زدن + لولر زدن؛ 4- یک­بار دیسک + لولر زدن؛ 5- استفاده از پنجه غازی + لولر زدن؛ 6- استفاده از شش‌خیش + لولر زدن؛
7- شخم با گاوآهن قلمی + لولر زدن؛ 8- لولر زدن.  این تحقیق در سه تکرار و طی دو سال زراعی در خاک لوم رسی شنی ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک واقع در شهرستان همدان، اجرا شد.  در این تحقیق علاوه بر فاکتور‌های ماشینی از قبیل: سرعت پیشروی، لغزش، عمق‌کار، بازده ماشین، و ظرفیت مزرعه‌ای تئوری و مؤثر و عملکرد‌های خالص، کاه و شاخص برداشت محصول نیز اندازه‌گیری و ارزیابی شد.   نتایج نشان داد که روش مناسب خاک‌ورزی جهت کاشت گندم پس از برداشت سیب‌زمینی توسط سیب‌زمینی‌کن، استفاده از دیسک و لولر است اما اگر پس از برداشت سیب‌زمینی توسط ماشین سیب‌زمینی‌کن، به منظور بیرون آوردن سیب‌زمینی‌‌­ها از زیر خاک از پنجه‌غازی‌ نیز استفاده ­شود، در این حالت دیگر نیازی به دیسک زدن نیست.  در این شرایط توصیه می‌شود که فقط از لولر استفاده گردد که شرایط تیمار 5 (استفاده پنجه غازی + لولر زدن) برقرار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bukhari, S., Bhutto, M. A., Baloch, J. M., Bhutto, A. B. and Mirani, A. N. 1988. Performance of selected tillage implements. AMA. 19(4): 9-14.
Eskandari, A. 1997. Estimated drawbar power of moldboard plow in the different depths in dray land farming. Research Report. No. 319. West Azarbayejan Agricultural Research Center. (in Farsi)
Hemmat, A. 1996. Effects of seedbed preparation and planting methods on emergence of irrigated winter wheat. Iranian J. Agric. Sci. 37(1): 55-67. (in Farsi)
Hemmat, A., Asadi, A. and Taki, O. 1998. Effects of tillage different methods on irrigated wheat and compration of their yields parameters. Research Report. No. 106. Isfahan Agricultural Research Center. (in Farsi)
Khosrovani, A. 1998. Effect of soil preparation different methods on irrigated wheat yield. Research Report. No. 107. Fars Agricultural Research Center. (in Farsi)
Khosrovani, A. 2003. Evaluation of the possibility of surface tillage in irrigated wheat. Research Report. No. 233. Fars Agricultural Research Center. (in Farsi)
Knakal, Z. 1988. Effect of different systems of soil cultivation on grain yields of winter wheat in potato  growing region.  Rostlinna Vyroba. 34, 505 - 472.
Mohsenimanesh, A. 1998. Evaluation of tillage depth and moisture content effects in irrigated wheat at medium soil texture. Research Report. No. 578. Khorasan Agricultural Research Center. (in Farsi)
Rozbeh, M. 2000. Effects of tillage different methods on wheat yield in rotation with corn. Research Report. No. 156. Fars Agricultural Research Center. (in Farsi)
Summers, J. D., Khalilian, A. and Batchelder, D. G. 1986. Draft relationships for primary tillage in Oklahama soils. Trans. ASAE. 29(1): 37-39.
Touchton, J. T. 1982. Soybean tillage and planting methods effects on yield of double cropped wheat and soybeans.  Agro. J. 74, 57.