نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

به منظور کاهش شکستگی و ضایعات برنج، توپی سفیدکن تیغه‌ای برنج به مارپیچ انتقال مجهز شد.  آزمایش­های اولیه نشان داد، استفاده از این توپی می‌تواند شکستگی برنج را در حدود 5/2 درصد کاهش دهد.  برای تکمیل طرح فوق و بررسی تاثیر عواملی نظیر سرعت توپی و موقعیت تیغه بر کیفیت برنج سفیدشده، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار روی برنج رقم سازندگی اصفهان اجرا شد که در آن اثر سرعت توپی در پنج سطح 500،600، 700،800 و900 دور بر دقیقه و موقعیت تیغه در سه سطح: 1- فاصلة تیغه از ابتدای توپی 7 میلی‌متر و از انتهای آن 9 میلی‌متر، 2- فاصلة تیغه از ابتدا و انتهای توپی 8 میلی‌متر و 3- فاصلة تیغه از ابتدای توپی 9 میلی‌متر و از انتهای آن 7 میلی‌متر بر کیفیت برنج سفیدشده ارزیابی شد.  در هر تیمار درصد شکستگی برنج، درصد برنج سفید سالم و درجة سفیدشدگی اندازه‌گیری و شاخص کارایی سفیدکن محاسبه گردید.  نتایج نشان داد اثر سرعت توپی در سطح احتمال 5 درصد بر شکستگی و برنج سفید سالم معنی‌دار است و نیز موقعیت تیغه در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل سرعت توپی و موقعیت تیغه بر درجة سفیدشدگی و شاخص کارایی سفیدکن در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار است.  بر این اساس، مناسب‌ترین حالت‌های کاری سفیدکن بهینه­شده در سرعت 600 دور بر دقیقه و موقعیت سوم تیغه (فاصلة تیغه از ابتدای توپی 9 میلی‌متر و از انتهای آن 7 میلی‌متر) یا سرعت 800 دور بر دقیقه در هر یک از سه موقعیت تیغه (ترجیحاً موقعیت اول تیغه) به دست آمد.  در این دو تنظیم به ترتیب میانگین شکستگی برنج 11 و12 درصد، درجه سفید‌شدگی 84/8 و02/ 8 درصد و شاخص کارایی سفیدکن 86/7 و 1/7 بود. 

کلیدواژه‌ها

Abedi, H. 1997. The determination of optimum milling moisture and harvest time in order to reduce rice breakage. Research Report. No. 344. Rice Research Institute. Isfahan Agricultural Research Center. (in Farsi)

Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2002. Comparison of different rice milling methods. North-Central Intersectional Meeting Sponsored by ASAE and CSAE Canada. Sep.
27-28.

Ahmed, A. and Mazed, M. A. 1996. Improving the rice post-harvest technology in Bangladesh. AMA. 27, 37-43.

Anon. 1990. Test Code and Procedure for Rice Mills. RNAM. Pasay City. Metro Manila. Philippines.

Farouk, S. M. and Islam, M. N. 1995. Effect of parboiling and milling parameters on breakage of rice grains. AMA. 26(4):33-38.

Firuzi, S. and Alizadeh, M. K. 2002. Study of rice breakage reasons in paddy milling. Research Project. Azad university of Rasht. (in Farsi)

Ghavami, Sh., Borghei, A. and Tabatabaeefar, A. 2005. Effect of hub round speed and outlet area in milling machine on breakage of rice grain. J. Agric. Eng. Res. 22(6): 125. (in Farsi)

Hedayatipour, A., Bahrami, M. and Safari, M. 2005. The effect of paddy moisture on rice breakage in abrasive and frictional whitener. The Second National Symposium on Losses of Agricultural Products. Tarbiat Modares University. 490-501. (in Farsi)

Heidari Soltanabadi, M. 2005. Optimization of Engelberg rice polisher system by using screw conveyors. Research Report. No. 408. Isfahan Agricultural Research Center (in: Farsi)

Induswamy, Y. M. and Bhattacharya, K. R. 1979. Breakage of rice during milling. Effect of kernel defects and grain dimension. J. Food. Proc. Eng. 3-29.

Khoshtaghaza, M., Heidari Soltanabadi, M. and Tavakoli, T. 2002. Study of the impact of blade and feed rate on rice quality in friction-type whitening machine. Scientific J. Agric. 24(2).
(in Farsi)

Maramba, F. D. 1953. Rice mill recoveries. Philippines Agric. Eng. J. 4, 2-3.

Peiman, M. 1999. Paddy Milling Machinery and Systems in the World and Iran. Ministry of Jihad-e-Sazandehghi. Jihad-e-Sazandehghi of Gilan Province. Rural Industry Management. (in Farsi)

Rafiee, Sh. and Tabatabaeefar, A. 2005. The effect of whitener on rice losses. The Second National Symposium on Losses of Agricultural Products. Tarbiat Modares University. 475-482. (in Farsi)

Shaker. M. 2002. The effect of speed and outlet rate of abrasive whitener on rice losses and breakage in two Farce province rice varieties. Research Report. No. 1461. Fars Agricultural Research Center. (in Farsi)

Uniconsultant, 1991. Study on the estimation of seed, feed and post harvest of food grain crops in Bangladesh. Food Planning and Monitoring Unit. Ministry of Food. Govt. of Bangladesh.

Woodcock, C. R. and Mason, J. S. 1989. Screw Conveying. In: Bulk Solids Handling an Introduction to the Practice and Technology Chapman and Hall. N. Y.