اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس آموزشی ابوریحان دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس آموزشی ابوریحان دانشگاه تهران

3 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

روش نفوذسنج گلف یکی از روش­های اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی است که در آن پارامترهای هدایت هیدرولیکی اشباع (Kfs) و پتانسیل جریان ماتریک (fm) از طریق حل معادله آنالیز دو عمقی ریچارد به روش دستگاه معادلات دو مجهولی مربوط به دو عمق استغراق در یک چاهک، تعیین می­شوند.  نتایج این روش در
خاک­های همگن رضایت­بخش است اما در خاک­های مطبق درصد زیادی از نتایج Kfs و fm منفی و غیرمنطقی خواهد شد.  آنالیز دو عمقی ریچارد بستگی زیادی به عمق­های استغراق H1 و H2 و مقادیر دبی ورودی به چاهک در این عمق­ها دارد.  از این­رو، در این تحقیق تأثیر کاهش یا افزایش عمق استغراق H2 نسبت به H1 در ایجاد نتایج منفی و غیر منطقی Kfs و fm در خاک­های لومی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج به­دست­آمده نشان داد که با افزایش نسبت H2/H1، ضمن کاهش قابل­توجه تعداد مقادیر منفی و غیر منطقی Kfs و fm، بین میانگین هریک از این مقادیر در سطح 5 درصد تفاوت معنی­داری ایجاد نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Bagarello, V. and Giordano, G. 1999. Comparison of procedures to estimate steady flow rate in field measurement of saturated hydraulic conductivity by the Guelph permeameter method. J. agric. Eng. res. 74, 63-71.
Dafonte, J., Armesto, V., X., Seijo, N. and Gonzalez, M. P. 1999. Analysis de Los Methodos de Calculo de la Conductividad Hidraulica Saturada de Campo Medida Con Permeametro Guelph. In: Munoz-Carpena, R., Ritter, A. and Tascon, C. (Eds). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo.  ICIA: Tenerife. ISBN 84-699-1258-5.
Diaz, E., Cerana, D. O. and Fontanini, J. P. 2003. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo. Vol VI. Alvarez, J. - Marinero, B. P. 153-157.
Elrick, D. E. and Reynolds, W. D. 1992. Infiltration Form Constant-Head Well Permeameter and Infiltrometers. SSSA Spec. pub. 30. SSSA. Madison. WI.
Elrick, D. E., Reynolds, W. D. and Tan, K. A. 1989. Hydraulic conductivity measurement in the unsaturated zone using improved well analysis. Ground water moint. Rev. 9, 184-193.
Kashkoli, H. A. and Mashal, M. 1995. Comparison of field measurement methods of hydraulic conductivity above the water table in two types soil in khozestan province by the Guelph permeameter method. Scientific J. Agric. 18, 1-24. (in Farsi)
Philip, J. R. 1985. Approximate analysis of the borehole permeameter in unsaturated soil. Water Resource. Res. 21, 1025-1033.
Regaldo, C. M. and Munoz-Carpena, R. 2004. Estimating the saturated hydraulic conductivity in a spatially variable soil with different permeameters: a stochastic Kozeny-Carman relation. Soil Till. Res. 77, 189-202
Reynolds, W. D. and Elrick, D. E. 1985. In situ measurement of saturated hydraulic conductivity sorpitivity  parameter using Guelph permeameter. Soil Sci. 140(4): 292-302.
Reynolds, W. D. and Zebchuk, W. D. 1996. Hyraulic conductivity in a clay soil two measurement techniques and spatial characterization. Soil Sci. Soc. Am. J. 60, 1679-1685.
Reynolds, W. D., Elrick, D. E. and Topp, J. C. 1983. A re examination of the constant head well permeameter method for measuring saturated hydraulic conductivity above the water table. Soil Sci. 136, 250-268.
Reynolds, W. D., Elrick, D. E., Bumgratner, N. and Clothier, B. E. 1984. the Guelph permeameter for measuring the field saturated soil hydraulic conductivity above the water table: 2 the apparatus. Proc. Canadian Hydrology Symp. Sep. 2-5. Ottawa. Canada.
Vieira, S. R., Reynolds, W. D. and Topp, G. C. 1988. Spatial variability of hydraulic properties in a highlystructured clay soil. Proc. Symp. Validation of Flow and Transport Models for Unsaturated Zone. Ruidoso. NM.