اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه تحقیقات روی ادوات مرکب بنا به ضرورت­های کاهش تردد، صرفه­جویی در زمان و هزینه و افزایش راندمان مورد توجه جدی قرار دارد.  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة دو دستگاه گاوآهن تلفیقی شامل گاوآهن برگردان­دار + بازوی قلمی و گاوآهن بشقابی + بازوی قلمی با گاوآهن برگردان­دار معمولی (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) به عنوان تیمار شاهد بر برخی خصوصیات خاک با اندازه­گیری شاخص مخروط خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، متوسط قطر وزنی کلوخه­ها و درصد برگردان­شدن بقایاست.  خاک محل آزمایش دارای بافت لومی با رطوبت 18-16 درصد در منطقه کرج بود.  نتایج نشان داد که در عمق 30-20 سانتی­متری سطح خاک بیشترین کاهش جرم مخصوص ظاهری نسبت به قبل از شخم مربوط به تیمار گاوآهن برگردان­دار + قلمی (با 76/30 درصد) است.  همچنین به دلیل وجود سخت­لایة شخم در عمق مذکور استفاده از گاوآهن تلفیقی برای شکستن لایة مذکور موثر است.  تیمار گاوآهن بشقابی + قلمی کمترین مقدار متوسط قطر وزنی کلوخه را دارا بود (3/55 درصد نسبت به دو تیمار دیگر کاهش دارد).  بنابراین اگر هدف از شخم­زدن خاک خردشدن هرچه بیشتر خاک سطحی و کاهش عملیات خاک­ورزی ثانویه باشد بهتر است از این گاوآهن استفاده شود. ار + قلمی کمترین میزان برگردان­­شدن بقایای گیاهی را گاوآهن بشقابی+ قلمی داشته است (3/67 درصد).  بنابراین چنانچه هدف از عملیات شخم باقی­گذاشتن مقداری معتنابه از بقایای گیاهی بر سطح خاک باشد استفاده از این گاوآهن پیشنهاد می­شود. ت آمده بشرح ذیل میباشند:
زاندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاک توسط طرح آماری کرتهای خردشده درفاکتوریل صورت پذیرفت.رات فیزیکی خاک
 

کلیدواژه‌ها


Anon. 1999. Soil cone penetrometer. ASAE Standard 313. 2. Agricultural Engineering Year Book.
Anon. 2003. Statistical Information from Mechanization Developing Center. Ministry of Jihad-e-Agriculture. (in Farsi)
Borghei, A. M. and Asghari, A. 2002. Design and evaluation of moldboard plow and subsoiler combination. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tehran University. Karaj. Iran. (in Farsi)
Brikas, M., Jolankai, M., Gyuricza, C. and Pereze, A. 2004. Tillage effects on compaction, earthworms and other soil quality indicators in Hungary. Soil Till. Res. 78, 185-196.
Gameda, S. 1985. A review of subsoil compaction and crop response. Proceedings of Int. Conf. Soil Dynamics. 3, 970-978.
Gardner, W. H. 1986. Water Content. In: Methods of Soil Analysis Part1. In: Klute, A. (Ed.). Agron Monograph. 9, 505-508.
Ghazavi, M. A. 1998. Design and manufacturing of plow compatible with Iran conditions. Proceedings of First National Conference on Farm Machinery and Mechanization. Aug. 17-19. Karaj. Iran. (in Farsi)
Javadi, A. 2005. Design and evaluation of a combined moldboard plow for breaking the plow pan during plowing. Research Report. No. 407. Agricultural Engineering Research Institute. (in Farsi)
Javadi, A. and Shahidzade, M. 2005. The effect of a combined moldboard plow to break plow pan. J. Agric. Eng. Res. 24(6): (in Farsi)
Javadi, A., Shahidzade, M. and Rahmati, M. H. 2004. Design and evaluation combined moldboard plow for breaking the plow pan during plowing. Proceedings of Third  National Conference on Farm Machinery and Mechanization. Aug.31-Sep.2. Kerman. Iran. (in Farsi)
Loghavi, M. and Hoseinpour, A. 2002. Combination of deep roller and moldboard plow in order to perform primary and secondary tillage. Proceedings of Second National Conference on Farm Machinery and Mechanization. Oct. 30-31. Karaj. Iran. (in Farsi)
Lopez, M. V. and Arrue, J. L., 1997. Growth, yield and water use efficiency of winter barley in response to conservation tillage in a semi - arid region of Spain. Soil Till. Res. 44, 35-54.
Moore, J., Koeing, F. W., Beach, B. and Blumenshine, T.2000. Conservation tillage systems and management. MWPS (Midwest Plan Service) -45. 2nd Edition. Iowa State University. Ames. Iowa. USA.
Shafii, S. A. (Translastor). 1992. Farm Machinery Principles. Tehran University Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)
Smith, D. W., Sims, B. G. and Oneil, D. H. 1994. Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Equipment. FAO Pub.
Spoor, G. and Godwin, J. 1978. An experimental investigation into the deep loosening of soil by rigid tines. J. Agr. Eng. Res. 23, 243-258.
Thomas, G. A., Standley, J., Hunter, H. M., Blight, G. W. and Webb, A. A., 1990. Tillage and crop residue management affect Vertisol properties and grain sorghum growth over seven years in the semi-arid sub-tropics. Crop growth, water use and nutrient balance. Soil Till. Res. 18, 389-407.