اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده

زردآلو میوه‌ای فرازگراست و فرآیند رسیدگی آن بر اثر اتیلن تسریع می­شود.  جلوگیری از فعالیت یا بیوسنتز اتیلن می‌تواند فرآیند رسیدگی را کاهش دهد.  این تحقیق با هدف بررسی اثر نوع بسته­بندی و مدت زمان نگهداری زردآلوی رقم شاهرودی در سردخانهبه منظورکاهش ضایعات و افزایش عمر انبارمانی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از طرح کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل دو عامله با چهار تکرار استفاده شد.  فاکتور اول نوع بسته­بندی در چهار سطح(بسته­بندی انقباضی، بسته­بندی با فیلم پلی­اتیلن، بسته­بندی با فیلم پلی­اتیلن + جاذب اتیلن وشاهد) و فاکتور دوم زمان نگهداری در 5 سطح (0، 15، 30، 45 و 60 روز) تعیین شد.  مقایسة میانگین­ها به روش دانکن اجرا شد.  نتایج نشان داد که به­کارگیری بهترین بسته‌بندی که بتواند خصوصیات کیفی میوه را پس از 60 روز حفظ کند بسته‌بندی با پوشش پلی­اتیلن همراه با جاذب اتیلن است. 

کلیدواژه‌ها


Anon. 1986. Refrigeration Systems and Applications, Inch, Pound. Ashrae handbook. Edition American Society of Heating Refrigeration and Air Conditianing Engineers, Inc.
 Anon. 2001. Apricot nutrition facts. Stemilt Growers Inc. Available on the: http:\www.stemilt.com.
Bolurian-Tehrani, M. 1995. Export Packaging Manual on Packaging of Fresh Fruits and Vegetable. Institute for Trade Studies and Research Pub. Iran. 46-311. (in Farsi)
Exama, J. 1993. Suitability of plastic films for modified atmosphere packaging of fruit and vegetables. J. Food. Sci. 58(6): 1365-1370.
Fan, X., Argenta, L. and Mattheis, J. P. 2000. Inhibition of ethylene action by 1-methylcyclopropene, prolongs storage life of apricots. Post Harvest Biology and Technology. 20(2): 135-142.
Gaula, J. R. and Singh, J. 1984. Statistical Methods in Food and Consumer Research. Academic Press Inc. USA.
Meidani, J. and Dezfuli, H. 1998. In: Postharvest Physiology. Amuzesh Press. Iran.
(in Farsi)
Miyazakis, T. 1983. Effects of seal packaging and ethylene removal in the sealed bags on the shelf life of Japanese Apricot. J. Japanese Soc. Hort. Sci. 60(1): 183-190.
Ooraikul, B. 1991. Modified Atmosphere Packaging of Food. Ellis Horwood.
Tonini, G. and Caccioni, D. 1990. Precoolling of apricot. Influence or rot, ripening and weight loss. Available on the http://www.actahort.org.
Zhang, S., Chachir, K., Iwato, T. 1991. Effects of polyethylene packaging and ethylene absorbent on storage of mature-green mume. J. Japanese Soc. Hort. Sci. 60(1):
185-190.