نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

در این تحقیق، تأثیر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس بررسی شده است.  در این آزمایش، از طرح آماری کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار استفاده شد.  رقم شلتوک در دو سطح آمل- 3 و کامفیروزی به­ عنوان کرت اصلی و سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی در پنج سطح (550، 600، 650، 700، و 750   دور در دقیقه) به­ عنوان کرت فرعی انتخاب و از آزمون چنددامنه­ای دانکن جهت مقایسة میانگین­ها استفاده شد.  در این بررسی، سرعت دورانی 650 دور در دقیقه به­ عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.  در هر تیمار، فاکتورهای درصد شکستگی، درصد ترک، مقاومت شکست، و درجة سفیدی دانه­های برنج سفید شده اندازه­گیری شد و نتایج نشان داد که اثر سرعت دورانی روتور، رقم شلتوک، و اثر متقابل آنها بر پارامترهای تبدیل معنی­دار و سرعت دورانی مناسب روتور سفیدکن سایشی افقی برای برنجرقم کامفیروزی، 600  دور در دقیقه و برای برنج رقم آمل- 3، 600 تا 650 دور در دقیقه است.  همچنین مشخص شد که شکستگی و درجة سفیدی برنج رقم آمل- 3، به­ترتیب 82/29 درصد و 94/32، و در رقم کامفیروزی به­ترتیب 46/23 درصد و 48/29 است.  برنج رقم کامفیروزی از نظر درصد ترک و مقاومت به شکست به‌ترتیب 31/13 درصد و 22/17 کیلوگرم نیرو بیشتر از رقم آمل-3 است. 

کلیدواژه‌ها

Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2004. Comparison of different rice milling methods. Canadian Biosys. Eng. 46(3): 63-66. 

Alizadeh, M. 2002. Evaluation of milling different systems losses in paddy milling factories of Gilan province. Research Report No. 230.81. Rice Research Institute of Iran. (in Farsi) 

Anon. 2004. Statistics book of agriculture. Information and Technology Office. Ministry of Jihad-e- Agriculture. Issue No. 83/06. (in Farsi)  

Clement, G. and Seguy, Jl. 1994. Behaviour of rice during processing. Agriculture Development. 3, 38-46.

Farouk, S. M. and Islam, M. N. 1995. Effect of parboiling and milling parameters on breakage of rice grains. AMA. 26(4): 33-38.

Jahandideh kuhi, H., Mirnezami Ziabari, H., Honarnezhad, R. and Azizi, M. 1998. Evaluation of losses decrease in process of paddy milling to white rice. J. Agric. Sci. 29(2): 423- 433. (in Farsi)     

Matthews, J. and Spadaro, J. J. 1976. Breakage of longgrain rice in relation to kernel thickness. Cereal Chem. 53, 13-19.

Matthews, J., Abadie, T. J., Deobald, H. J. and Freeman, C. C. 1970. Relation between head rice yields and defective kernels in rough rice. Rice. J. 73(10): 6-12.

Peiman, M., Tavakoli, T. and Minaee, S. 1999. Determination of proper clearance between the rolls in the rubber roll husker for milling of three common rice varieties in Gilan province. Islamic Azad University. J. Agric. Sci. 5(20): 37- 48. (in Farsi)

Shaker, M. and Alizadeh, M. R. 2001. Effect of paddy moisture Content on rice breakage and milling yield. Research Report No. 257. Agricultural Engineering Research Institute. Iran. (in Farsi)

Shaker, M., Afzalinia, S. and Jamshidi, A. 1998. Evaluation of rice breakage at milling firms in Marvdasht korbal area. J. Agric. Eng. Res. 11, 46-71. (in Farsi)