تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

چکیده

مطالعة حاضر برای ارزیابی عملکرد مدیریت فعلی آبیاری جویچه­ای و نواری هشت مزرعه در شبکة آبیاری دز با کشت­های ذرت، چغندرقند، کاهو، کنجد، ماش، و گندم طی چهار فصل زراعی به اجرا در آمد.  بر اساس این مطالعه، بازده کاربرد آب آبیاری در پنج مزرعه با روش آبیاری جویچه­ای (25 نوبت آبیاری) و سه مزرعه با آبیاری نواری (4 نوبت آبیاری) به­ترتیب معادل 8/25 و 7/32 درصد براورد شد.  همچنین مشخص شد که  به­طور متوسط عمده تلفات آب در درجة اول مربوط به رواناب سطحی از انتهای مزرعه و سپس نفوذ عمقی آب به زیر عمق توسعة ریشه است.  با استفاده از اطلاعات موجود اجزای مختلف معادلة نفوذ پیشنهادی مؤسسه حفاظت خاک امریکا، محاسبه شد.  ضمن شبیه­سازی شرایط مزارع مورد بررسی با روش مذکور در هر مزرعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در مدیریت آبیاری شامل دبی ورودی، کاهش آب ورودی، طول مزارع، و زمان قطع آبیاری، شرایط بهینه با بازده بالاتر، بازده کاربرد محاسبه و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1968. Development and Resources Corporation Network. Dez Irrigation Project Stage 1. Feasibility Report Supplement.
Asadi, A., Ashrafi , S., Bagani, J., Ryahi, H., Sohrabi, T., Taefe Rezaie, H., Abbasi, F., Maman Poush, A. R. and Myanabi, A. 1996. Investigation  of the farmer operatoin in using of surface irrigation methods. The 2th Congress of Water and Soil Problems. Tehran. Iran. (in Farsi)
Ashrafi, S., Heydari, N. and Abbasi, F. 1996. Washington State College flume design, formation and calibration. The 2th Congress of Water and Soil Problems. Tehran. Iran. (in Farsi)
Criddle, W. D., Steling, D. and Dell, G. S. 1956. Methods for evaluation of irrigation systems. SCS. Handbook. No. 82.
 Doorenbos, J. and Pruitt, W. O. 1977. Guidelines for predicting crop water requirement. FAO. Irrigation and Drainage Paper. No. 24. Rome. Italy.
Fatemi, M. and Shokrollahi, A. 1993. Evaluation of irrigation efficiency in Dez irrigation network. The 6th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. Tehran. Iran. (in Farsi)
Kanooni, A. 2007. Evaluation of furrow irrigation efficiency under different management in Mogan Region. J. Agric. Eng. Res. 8(2): 17-32. (in Farsi)
Kashkooli, H. A., Broomand Nasab, A., Maroof Poor, A. and Andam, M. 1999. Sugarcan irrigation efficiency at Haft Tapeh fields  in Khuzestan province. J. Agric. Sci. 23(1): 10-23. (in Farsi)
Mir-Abolgasemi, E. 1994. Evaluation of irrigation efficiency in some of conventional networks in Iran. The 7th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. Tehran. Iran. (in Farsi)
Taefeh-Rezaie, H., Moayeri, M. and Ryahi, H. 2002. Evaluation of surface irrigation efficiency by farmers in Iran. AERI  Final Technical Report. Research Report No. 1002. (in Farsi)