نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از روابط مکانیک سیالات و دینامیک، معادلات دیفرانسیل مربوط به گشتاور محورهای ورودی و خروجی مبدل گشتاور تعیین شده است.  معادلات به دست آمده نشان می­دهد که گشتاور وارد به این محورها متاثر از چند پارامتر ثابت مربوط به خصوصیات هندسی مبدل گشتاور است که مشتمل­اند بر شعاع داخلی و خارجی و زوایا و طول پره­ها، سطح مقطع بین پره­ها، گشتاور اینرسی محور خروجی، و چگالی سیال.  پارامترهای متغیر موجود در معادلات شامل تغییرات لحظه­ای بده عبوری از بین پره­ها و سرعت دورانی محور خروجی هستند.  معادلات در نرم­افزار مطلب با دو ورودی متغیر و دو خروجی مدل­سازی شده­اند.  با اندازه­گیری 18 پارامتر ثابت در یک نمونة مبدل گشتاور و جایگزینی آنها در مدل، نرم­افزار معادلات را تحلیل می­کند و نمودارهای بده عبوری از بین پره­ها و سرعت دورانی محور خروجی بر حسب زمان به دست می­آید که هر دو نمودار از ابتدا تا حالت کوپلینگ سیر صعودی را نشان می­دهند.  همچنین، نتایج نشان می­دهد که استفاده از سیال با چگالی بیشتر، عملکرد بهتر مبدل گشتاور را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

Azarniaiy, M. 2002. Investigation of hydrodynamic power train system in heavy truck and proctical recomendation for improving their operation. M. Sc. Thesis. Faculty of Agiculture. University of Tehran. Karaj. Iran. (in Farsi)

Behroozilar, M., Jafari, A., Mobli, H. and Shahidzadeh, M. 2006. Grain Combine Harvesters. Bank Keshavarzi Pub. (in Farsi)

Brun, K., Flack, R. D. and Gruver, J. K. 1996. Laser velocimeter measurements in the pump of an automotive torque converter, par2-unsteady measurements. ASME J. Turbomachinery. 118, 570-577.

Gruver, J. K., Flack, R. D. and Brun, K. 1996. Laser velocimeter measurements. ASME J. Turbomachinery. 118, 562-569.

Hrovat, D. and Tobler, W. E. 1985. Bond graph modeling and computer simulation of automotive torque converters. J. Franklin Ins. 319(1,2): 93-114.

Kesy, A. and Kesy, Z. 1993. Damping characteristics of a transmission system with a hydrodynamic torque converter. J. Sound Vibration. 166(3): 493-506.

Lakshminarayana, B. 1995. Measurment and analysis of static pressure field in a torque converter pump. J. Fluid Eng. 117, 109.

Lee, C., Jang, W., Lee, J. and Lim, W. 2000. Three dimensional flow field simulation to estimate performance of a torque converter. SAE Word Congress. Mar. Detroit. USA.

Pouran, M. 1999. Design principles of blade and principles torque converter in transmission. M. Sc. Thesis. University of Tehran. Tehran. Iran. (in Farsi)

Saeeda, R. 1999. Formulation and 3D mesh generation for solution of navier stockes equations in automotive torque converter. M. Sc. Thesis. Dept. of Mechanical Engineering. University of Tehran. Tehran. Iran. (in Farsi)

Shieh, T., Pernq, C., Chu, D. and Makim, S. 2000. Torque converter analytical program for blade design process. SAE World Congress. Mar. Detroit. USA.

Shin, S., Kim, D., Joo, I., Honq, Y. and Sin, K. 2002. The effect of reactor blade geometry on the performance of an automotive torque converter. SAE World Congress. Mar. Detroit. USA.

Vahedi, N. 2004. Torque converter analysis and design. B. Sc. Thesis. Dept. of Mechanical Engineering. Amirkabir University of Technology. Tehran. Iran.(in Farsi)

Xia, H. and Oh, P.1999. A dynamic model for automtive torque converters Int. J. Vehicle Design. 21(4,5): 344-354.

Yang, S., Shin, S. and Bae, I. 1999. A computer- integrated design strategy for torque converter using virtul modeling and computational flow analysis. Int. Congress and Exposition. Mar. 1-4. Detroit. USA.