عمل‏آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تربیت مدرس و استادیار آموزشکده کشاورزی کرج

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

ارزش غذایی کاه غلات می‌تواند با عمل‏آوری و با استفاده از اوره به عنوان منبع آمونیاک افزایش یابد.  عمل‌آوری مرسوم کاه غلات با اوره در کشور روشی پرهزینه، مشکل، و زمان‌بر است.  کاربرد ماشین برای تسهیل یا حذف برخی از این عملیات ضروری است.  هدف این تحقیق عمل‌آوری کاه گندم به روش مکانیزه و مقایسة ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم آن با روش غیر مکانیزه (دستی) بود.  برای عمل‌آوری مکانیزة کاه از دستگاه بسته‌بند مکعبی مجهز به سیستم پاشش محلول اوره استفاده شد.  همزمان با اجرای آزمایش‌ها به روش مکانیزه، عمل‌آوری کاه به شیوة رایج نیز اجرا شد.  ارزش غذایی نمونه‌های غنی‌شده به روش مکانیزه و نمونه‌های روش رایج در آزمایشگاه تعیین و مقایسه شدند.  نتایج تجزیة واریانس نشان داد که که اثر روش عمل‌آوری بر مقادیر برخی از ترکیبات شیمیایی کاه (DM، Ash، ‌CP‌، ‌CF،‌ و (ADL معنی‌دار نیست.  اما اثر این عامل بر قابلیت هضم کاه (DMD، OMD، و (DOMD و سایر ترکیبات شیمیایی از قبیل NDF و ADF معنی‌دار است (05/0 P<).  میانگین مقادیر DMD، OMD، و DOMD در کاه عمل‌آوری­نشده به ترتیب برابر 00/30‌، 64/27، و 92/25 درصد بود که پس از عمل‌آوری در روش رایج به 35/44، 43/44، و 46/41 و در روش مکانیزه به 35/40، 87/37، و 51/35 درصد رسید.  ظرفیت مزرعه‌ای و ماده‌ای موثر دستگاه برای عمل‏آوری مکانیزه کاه به ترتیب برابر با 41 /0 هکتار در ساعت و 05/2‌ تن در ساعت بود.  با استفاده از دستگاه بسته‌بند مجهز به سیستم پاشش محلول اوره، می‌توان هزینه­های عمل­آوری هر تن کاه را به میزان 360000 ریال کاهش داد.  این روش همچنین توانایی پاشش محلول و رساندن رطوبت به میزان مورد نیاز را برای عمل‌آوری کاه در شرایط مزرعه دارد. 

کلیدواژه‌ها


Anon. 1990. Official Method of Analysis. 15th Ed. Assos. Off. Anal. Chem. Washington,
D. C.
Anon. 2002. Agricultral statistic bulletin. Statistics and Information Department. Ministry of Jihad-e Agriculture. (in Farsi)
Behroozi Lar, M. 2001. Tractor and Farm Machinery Management. 3rd Ed. University of Tehran Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)
Bhasayavan, N., Prommani, B., Thaipanich, N., Boonpakdee, W., Meemak, N., Sudto, P. and Saisoong, C. 1986. Crop-livestock integrated farming systems research: In Proceedings of the Crop-Livestock Systems Research Workshop. Department of Agriculture. Thailand and International Rice Research Institute. Khon Kaen. Thailand.
Chenost, M. and Kayouli, C. 1997. Roughage Utilization in Warm Climates. FAO. Animal Production and Health Paper 135. Rome.
Dias, D. A., Silva, A. A. and  Sundstol, F. 1986. Urea as a source of ammonia for improving the nutritive value of wheat straw. Animal  Feed  Sci. Technol. 14, 67-79.
Ibrahim, H. and Olaloku, E. 2000. Improving cattle for milk, meat and traction. ILRI Manual 4. ILRI (International Livestock Research Institute). Nairobi. Kenya.
Jackson, M. G.  1978. Treating Straw for Animal feeding. FAO. Animal Production and Health
Paper 10. Rome.
Jayasuriya, M. C. N. 1985. Potential for the Better Utilization Crop Residues Agro - Industrial by Products in Animal Feeding in Indian Subcontinent. FAO. Animal Production and Health  Paper 50.
Mansoorirad,  D. 1996. Tractor and Farm Machinery. 2nd Ed. Hamedan University Pub. (in Farsi)
Mao, H. M. and Feng, Y. L. 1991. Study of the improvement of nutritive value of straw with urea and calcium hydroxide. Chinese J. Animal Sci. 27, 5, 3-6.
Mc Donald, P., Edvards, E. A., Greenhalgh, J. F. D. and Morgan, C. A. 1995. Animal Nutrition. 5th Ed. Longman. Singapore.
Nguyen X. T., Mo, M. and Dan, C. X. 2002. Treatment and supplementation of rice straw for ruminant feeding. Proceedings of the Workshop on Improved Utilization of Byproducts for Animal Feeding in Vietnam. Mar. 28-30. Hanoi.
Raisianzadeh, M., Faizi, R., Abbasi, A. and Monaazami, H. 2004. Acceptability of urea treating straw project by sheep breeders in khorasn province. Proceedings 2nd Conferences of Sheep and Goat. Animal Science Research Institute. Ministry of jihad-e-Agriculture. Karaj. Iran. (in Farsi)
Renard, C. (Ed.). 1997. Crop Residues in Sustainable Mixed Crop/Livestock Farming Systems. N. Y. CAB International.
Roy, S. and Rangnekar, D. V. 2006. Farmer adoption of urea treatment of cereal straws for feeding of dairy animals: A success in Mithila milkshed, India. Livestock Research for Rural Development. Vol. 18, Article #118. Retrieved Dec. 29. Available on the: http://www.cipav.org.co/ lrrd/lrrd18/8/roy18118.htm
Sundstol, F., Coxworth, E. M., Mowat, D. M. 1978. Improving the nutritive value of straws and other low quality roughages by treatment with ammonia. World Animal Review. 26, 3-21.
Tilly, J. M. A. and Terry, R. A. 1963. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. J. Br. Grassland Soc. 18, 104-111.
Tingshuang, G., Sanchez, M. D. and Peiyu, G. 2002. Animal Production Based on Crop Residues - Chinese Experiences. FAO. Animal Production and Health Paper 149. Rome.
Younesi, A. M. 2006. Design, development and evaluation of urea treatment of cereal straw machine. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran.  (in Farsi)