نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی

3 محقق سابق بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی

چکیده

اثر کلرورکلسیم در غلظت­­های صفر (شاهد)، 5، و10 در هزار به مدت دو سال (82-1381) بر فاکتورهای کیفی و عمر انباری سه رقم گوجه­فرنگی پتوارلی CH، کورال، و ریوگرند در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی مطالعه شد.  کلرورکلسیم در سه مرحله و بیشتر روی میوه­های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شد.  گوجه­فرنگی تولیدی به صورت سبز برداشت و در انبار معمولی و انبار سرد به‌ترتیب در دمای 2±20 و 14 درجة سانتی­گراد نگهداری شد.  این آزمایش در هر انبار به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد.  قبل از انتقال گوجه فرنگی به انبارها و در طول نگهداری آنها، هر 5 روز یک­بار به ­طور تصادفی از هر رقم نمونه­های کافی جدا و مواد جامد انحلال­پذیر (بریکس)، اسیدیته، pH، کاهش وزن، درصد فساد آنها تعیین می­شد.  نتایج تجزیة واریانس نشان داد که کلرورکلسیم بر صفات مورد مطالعة گوجه­فرنگی اثر معنی­داری در سطح یک درصد دارد.  پاشش محلول کلرورکلسیم روی گوجه­فرنگی، مدت زمان نگهداری، بریکس، و اسیدیته قابل تیترکردن آن را افزایش و درصد افت وزنی و فساد را کاهش داد.  انبار­مانی رقم ریوگرند بیشتر و فساد آن کمتر از دیگر ارقام بود.  گوجه­فرنگی نگهداری شده در دمای 14 درجه سانتی­گراد نسبت به دمای معمولی، افت وزنی کمتر، فساد کمتر، و مدت زمان نگهداری طولانی­تری نشان داد.  مدت زمان نگهداری رقم ریوگرند محلول­پاشی شده با کلرور کلسیم 10 در هزار در انبار سرد و انبار معمولی به‌ترتیب 43 و 5/19 روز بود.

کلیدواژه‌ها

Al-Dolimy, I. M. and Al-Ani. A. M. 1987. Effects of calcium and nitrogen on blossom end rot of tomato fruit under heated plastics houses. Iraqi J. Agric. Sci. 5(4): 65-75.

Anon. 2005. FAO. http://www.fao.org/.

Atherton, J. G. 1994. The Tomato Crop: (A scientific basis for improvement). Chapman and Hall. Pub.

Behnamian, M. and Masiha, S. 2002. Tomato. Setoode Pub. (in Farsi)

Doulaty Baneh, H., Zomorodi, SH and Ganni Shaieste, F. 2007. The Effects of Calcium Chloride Spray on Quality and Storage Characteristics of Two Grape Cultivars “Rishbaba and Ghzlouzum”. Iranian J. Agric. Sci. 37(6): 1131-1139. (in Farsi)

Garcia, J. M., Ballesreros, J. M. and Albi, M. A. 1995. Effect of foliar application of Cacl2 on tomato stored of different temperatures. J. Agric. Food Chem. 43(1): 9-12.

Inaioa, M. and Grandall, P. G. 1986. Cold shock treatment of mature green tomatoes to decay color development and increase shelf-life durying room temperature storage lifeof tomato under ambient condition by continous fleshing of storage atmosphere. Indian Food Pack. 41 (5):24-26.

Ji, H. H. and Seung, K. L. 1999. Effect of calcium treatment on tomato fruit ripening. J. Korean Soc. Horticul. Sci. 40 (6):638-642.

Jones, B. J. 1998. Tomato Plant Culture: (In the field, greenhouse and home garden). CRC Pub.

Kaynas, K. and Suermeli, N. 1995. Characteristics changes of various ripening stages of tomato fruits Stored of different temperatures. Turkish J. Agric. Forest. 19(4): 277-285.

Malakouti, M. J. and Rezaei, H. 2001. The Roles of S, Ca & Mg on the Improvment of Yield and Quality of Agricultural Products. Education Agricultural Pub. (in Farsi)

Nyalala, S. P. O. and Wainwright, H. 1998. The shelf life of tomatocultivars at different storage temperatures.Tropical Sci. 38(3): 151-154.

Shornikova, N. M., Tananina. T. A. and Borisova. M. S. 1971. Use of cacl2 in tomato preservation. Trudy-Vsesoyuznyi-Nauchno-Lssledovatel, ski-Institut-Kanservano-I-Ovoschchesushil, no-Promyshlennosti. 14, 35-37.

Wien, H. C. 1997. The Physiology of Vegetable Crops. CAB Pub.

Yeong, B. K., Yasutaka, K., Akitsugu, J. and Reinosuke, N. 1996. Effect of storage temperature on keeping quality of tomato and strawberry fruits. J. Korean Soc. Horticul. Sci. 37(4): 526-532.