نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

3 عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

از عوامل مهم ساماندهی وضعیت سمپاش­های رایج کشور، بررسی عملکرد و کارکرد آنها در شرایط مزارع است تا بتوان با استناد به اطلاعات به دست آمده برای آینده برنامه­ریزی کرد.  در این تحقیق،  سمپاش­های رایج مورد استفاده در مزارع گندم شامل سمپاش­های تراکتوری بوم­دار، سمپاش­های لانس­دار، سمپاش­های توربولاینر، سمپاش­های میکرونر پشتی، و سمپاش­های اتومایزر در مناطق کرج، آذربایجان غربی، خوزستان، و خراسان در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی و به ­صورت نمونه­گیری خوشه­ای بررسی و ارزیابی شدند (تعدادی از داده­ها نظیر سرعت پیشروی، عرض کار، محلول مصرفی در هکتار، یکنواختی پاشش، بادبردگی، و درصد لهیدگی در حین عملیات اندازه­گیری شد).  نتایج نشان داد که بیشتر سمپاش­ها (7/39 درصد) لانس­دار  هستند.  سمپاش­های بوم­دار، میکرونر، توربولاینر، و اتومایزر به‌ترتیب 6/29، 14، 4/8، و 4/8  درصد در رده­های بعد قرار دارند.  بین روش­های سمپاشی، از نظر میزان محلول مصرفی در هکتار در سطح 1 درصد اختلاف ‌معنی‌داری وجود دارد.  بیشترین و کمترین میزان مصرف محلول سم به‌ترتیب مربوط به سمپاش لانس­دار (2/854 لیتر در هکتار) و سمپاش میکرونر (4/35 لیتر در هکتار) بود.  سمپاش­های لانس­دار، بوم­دار و اتومایزر از نظر یکنواختی پاشش قابل ارزیابی نبودند (به دلیل خیسی کامل سطح کارت­های حساس).  در سمپاش­های میکرونر و توربولاینر به‌ترتیب  قطر متوسط حجمی 398 و 441 میکرون و قطــر میانۀ عددی 189 و2/123 میکرون بود که با توجه به این داده­ها، ضریب کیفیت پاشش برای سمپاش‌های میکرونر 1/2 و برای سمپاش­های توربولاینر 57/3 محاسبه شد.  بنابراین سمپاش میکرونر نسبت به توربولاینر دارای کیفیت پاشش بالاتری بود و این دو سمپاش نسبت به سمپاش­های لانس­دار، اتومایزر، و بوم­دار از نظر کیفیت پاشش برتری داشتند.  بیشترین درصد لهیدگی محصول مربوط به سمپاش بوم­دار پشت تراکتوری (3/10 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها

Amirshaghaghi, F. 1998. Study on the distribution of spraying in tractor boom sprayers. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Anon. 1983. Test code and procedure for sprayers. RNAM. No. 12, 169-191.

Anon. 1998. How can we reduce spraying damages? Zaytoon Paper, Agricultural Ministry. No: 6, 10-15.

Anon. 2000. Construction and application of conventional sprayers. Training  Technology Center.

Cayley, G. R, Etheridge, P., Grifiths, D. C., Philips, F. T., Pye, B. J. and Scott, G. C. 1984. A review on the performance of electrostatically charged rotary atomizers on different crops. Annual Appl. Biology. 105(2): 379-386. (in Farsi)

Gerami, K. 2005. A study on the three types of sprayers against of wheat weeds in Ardebil Area. Brench of Science and Research of Azade Eslami University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Ghaemmaghami. A., Khademolhosaini. N. and Lovaimi, N. 2008. Evaluation of four mechanizmes in wheat spraying. The 5­th National Conference on Agriculture. Machinary. Engineering Mehanization. Aug. 27-28. Mashhad. Iran. (in Farsi)

Gupta, C. P., Alamban, R. B. and Dante, E. T. 1996. Development of knapsack electrostatic spinning-disc sprayer for herbicide application in rice. AMA. 25(4): 31-34.

Imanmehr, A. and Ghobadian, B. 2002. Evaluation of a boom bike sprayer. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Morel, M. 1985. Field trails with the Girojet. BCPC Monograph. 28, 107-112.

Shaikhye Gorgan, A. and Zand, S. 2006. Application of Pesticides to Crops.  Plant Pests and Diseases Research Institute Pub. (in Farsi)

Srivastava. A. K., Goering, C. E. and Rohrbach, R. P. 1993. Engineerig Principles of Agricultural Machines.