طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع‌آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

سوسک برگخوار سیب‌زمینی (سوسک کلرادو) یکی از مهمترین آفات غیر بومی سیب‌زمینی استکه از بدو ورود در غیاب دشمنان طبیعی بومی خود، مشکلاتی جدی در مناطق آذربایجان شرقی و اردبیل به­وجود آورده است.  برای تدوین راهبرد کنترلی مناسب در قالب مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی نقش آن دسته از روش­های کنترلی که موجب کاهش مصرف حشره­کش‌های شیمیایی شوند اهمیت ویژه‌ای دارد.  این تحقیق در جهت جمع­آوری مکانیکی حشرات کامل و لاروهای سوسک کلرادو از سطح مزرعه با استفاده از جریان هوا در سیستم‌های نیوماتیک اجرا شد.  کوچک بودن قطعات زمین زراعی در منطقه و استفاده از روش­های سنتی در کاشت و آبیاری محصول، موجب می­شود تا ادوات نیوماتیک تراکتوری و غیرتراکتوری موجود، به دلیل آسیب­ رساندن چرخ­های حامل به بوته­های سیب­زمینی به هنگام تردد و حرکت غیر یکنواخت که ناشی از پشته­های عرضی برای آبیاری مزرعه است، کارایی لازم را نداشته باشند.  بنابراین، در این تحقیق ماشینی سبک وزن و قابل حمل با کاربر، طراحی و ساخته شد.  ماشین مزبور دارای یک واحد دمندة هوا برای جدا کردن آفت از بوته و یک واحد جمع­آوری‌کنندۀ آفات جدا شده از بوته در مقابل واحد دمنده است که به هنگام کار،  دو واحد مزبور در طرفین بوته­های سیب­زمینی قرار می­گیرند.  جریان هوا، توسط پمپ هوای سانتریفیوژ سمپاش پشتی ذره ساز تأمین شد.  برای ارزیابی کارایی ماشین، از طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار سرعت هوای 35 و 45 متر بر ثانیه در چهار تکرار استفاده گردید و در هر آزمایش، تعداد سوسک‌های جدا شده از بوته و شکار شده با ماشین مشخص شد.  نتایج حاصل نشان داد که سرعت هوای 45 متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت هوای 35 متر بر ثانیه تأثیر بیشتری در جداسازی آفات از روی بوته و جمع­آوری آنها توسط ماشین داشته است.

کلیدواژه‌ها


Anon. 2003. Jihad-e-Agriculture Index. Iran’s website for agricultural intelligent service. http://www.agrisis.org. (in Farsi)
Campbell, R. 2006. Pneumatic insect control for organic production: How effective is pneumatic insect control?, Organic Agriculture Centre of Canada (OACC). Canada’s National Website for Organic Research and Education. www.organicagcentre.ca/researchdatabase/ext_ pneumatic.asp
Harcourt, D. G. 1971. Population dynamics of Leptinoarsa decemlineata (Say) in eastern Ontario: III. Major population processes. The Canadian Entomologist. 103, 1049-1061.
Kazemi, M. H. and Ardabili, J. 1999. Studies on bio ecological status of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (say) (Col., Chrysomelidae) during 1984-90 in Ardabil region. Agric. Sci. J. Tabriz Uni. 9(1): 41-53. (in Farsi)
Lacasse, B., Lague, C., Khelifi, M. and Roy, P. M. 1998a. Effects of airflow velocity and travel speed on the removal of Colorado potato beetles from potato plants. Canadian Agric. Eng. 40(4): 265-272.
Lacasse, B., Lague, C., Khelifi, M. and Roy, P. M. 1998b. Field evaluation of pneumatic control of Colorado potato beetle. Canadian Agric. Eng. 40(4): 273-280.
Misener, G. C. and Boiteau, G. 1991. Force required to remove Colorado potato beetle from a potato leaf. CSAE Paper No. 91-404. Saskatoon. SK: CSAE.
Misener, G. C. and Boiteau, G. 1992. Determination of insect parameters to improve the beetle vacuum machine. Final report for project B3009-2 Canada/N. -B. Cooperation Agreement on Agri-Food Development (CAADF). Agriculture Canada Research Station. Fredericton. NB.
Misener, G. C. and Boiteau, G. 1993. Suspension velocity of the Colorado potato beetle in free fall. Ame. Potato J. 70(4): 309-316.
Misener, G. C. and Boiteau, G. 1995. Removal of insect pests from potato using a vacuum collector. Zemedelska-Technika. 41(4):145-149.
Reshadsedghi, A., Ranjbar, I. and Abdi, S. 2006. Development and laboratory evaluation of a pneumatic Colorado beetle control machine constructed for small potato farms. J. Agric. Eng.  Res. 7(28): 109-118. (in Farsi)
Rifai, M. N., Bartosova, M. L. and Minar, M. 1999. Bio-collector as an alternative method for the control of the Colorado potato beetle in organic farming. Riv. di Ing. Agric. 4, 193-197. Italy.