تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

خواص اصطکاکی دانه­ها و به خصوص گندم نقش مهمی در تعیین مشخصات مخازن، مجاری انتقال، خشک­کن­ها، سیلوها و تجهیزاتی دارد که این دانه­ها در آن جریان دارند.  در این تحقیق به بررسی ضریب اصطکاک داخلی و زاویة استقرار دانة 3 رقم متداول گندم (سرداری،گاسپارد، و سای سوتر) در 4 سطح رطوبتی (12، 15، 18، و 21 درصد) پرداخته شد.  برای اندازه گیری ضریب اصطکاک خارجی ارقام فوق در سطوح رطوبتی مذکور، از 4 سطح تماس (ورق سیاه، روغنی، آلومینیم، و گالوانیزه) استفاده شد.  آزمایش­ها در 5 تکرار اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تجزیة واریانس و برای مقایسة اثر
میانگین­ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن (با سطح احتمال 5 درصد) استفاده شد.  نتایج نشان داد که اثر رطوبت، رقم، و سطوح تماس بر زاویة استقرار و اثر رطوبت و رقم بر ضریب اصطکاک داخلی دانه معنی­دار (سطح احتمال 1 درصد) است.  با افزایش سطوح رطوبتی دانه، زاویة استقرار دانه به­طور معنی­دار افزایش یافت و در مورد ضریب اصطکاک داخلی دانه نتایج مشابهی
به­دست آمد.  اثر سطوح رطوبتی 18 و 21 درصد بر مقدار ضریب اصطکاک داخلی دانه معنی­دار نبود.  بیشترین میانگین ضریب اصطکاک داخلی به رقم سرداری (با اختلاف غیرمعنی‌دار  با رقم سرداری) و کمترین آن به رقم سای‌سوتر اختصاص داشت.  بیشترین میانگین زاویة استقرار به رقم گاسپارد و کمترین آن  به رقم سای‌سوتر (با اختلاف غیرمعنی­دار با رقم سرداری) اختصاص داشت.

کلیدواژه‌ها


Baryeh, E. A. 2002. Physical properties of millet. J. Food Eng. 51, 39-46.
Brubaker, J. E. and Pos. J. 1965. Determining static coefficient of friction of grains on structural surfaces. Trans. ASAE. 8(1): 53-55.

Chakraverty, A. and Singh, R. P. 2002. Postharvest Technology: Cereals, Pulses, Fruits and Vegetables. Science Pub. Inc.

Lawton, P. J. and Marchant J. A. 1980. Direct shear testing of seeds in bulk. J. Agric. Eng. Res. 25, 189-201.
Mohsenin, N. N. 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials, Structure, Physical Characteristics and Mechanical Properties. Gordon and Breach Science Pub.
Shemsanga, K. H. H., Chuma, Y. and Uchida, S. 1983. Internal and material surface coefficients and repose angle of selected grains and soybeans. J. Fac. Agric. Kyushu University. 27, 169-188.
Sitkei, G. 1986. Mechanics of Agricultural Materials. Elsevier Science Pub. Co. Inc. New York
Stewart, B. R. 1968. Effect of moisture content and specific weight on the internal- friction properties of sorghum grain. Trans. ASAE. 11(2): 260-266.
Sudajan, S., Salokhe, V. M., and Triratanasirichai, K. 2001. Some physical properties of sunflower seeds and head. Agric. Eng. J. 10(3&4): 191-207.
 
Varnamkhasti, M. G., Mobli, H., Jafari, A., Keyhani, A. R., Soltanabadi, M. H., Rafiee, S. and Kheiralipour K. 2008. Some physical properties of rough rice grain. J. Cereal Sci. 4(3): 496-501.
Zoerb, G. C. 1972. Physical properties of wheat for moisture content determination. Trans. ASAE. 15, 486-490.