معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

استفاده از آهک به صورت دوغاب غلیظ یا پودر خشک به منظور اصلاح خاک از قرن‌ها پیش شناخته شده و در پروژه‌های عمرانی به‌‌کار گرفته ‌شده است.  مقاله حاضر روشی جدید برای افزایش آهک به خاک در پروژه‌هایی معرفی می­کند که به هر دلیل امکان حفر، اصلاح، و بازگرداندن آن وجود ندارد؛ این مقاله همچنین اثر بخشی روش جدید را بررسی می‌کند.  در این روش، آهک به صورت محلول و به حالت ثقلی از داخل چاله‌های کم عمق به خاک وارد و با ایجاد واکنش با ذرات خاک، موجب اصلاح ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی آن می‌شود.  یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری طراحی و ساخته شد و در آن خاک با دانسیته معین، متراکم شده به مدت 60 روز محلول اشباع آهک از آن عبور داده شد و در فواصل زمانی مختلف و از نقاط متعدد آن نمونة دست‌نخورده گرفته شد.  نتایج آزمایش‌های حدود اتربرگ، برش مستقیم، و اندازه‌ گیری‌های پارامترهای شیمیایی آب و خاک نشان می‌دهد که افزایش نیم درصد وزنی آهک به خاک، بدون ایجاد اثر منفی زیست محیطی، چسبندگی و زاویة اصطکاک داخلی آن را به‌ترتیب تا نزدیک به 220 و 300 درصد افزایش و نشست اولیه و شاخص خمیری را به‌ترتیب تا 14 و 58 درصد کاهش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


Farzaneh, A. Mosadegh, A. 2007. Laboratory assessment of Kerman-Zangiabad road stabilization using lime and RRP. The 3rd National Civil Engineering Conference. Tabriz. Iran. (in Farsi)
Anon. 1985. Lime stabilization construction manual. National Lime Association. 8th Ed. Bulletin 326, 1-41.
Anon. 1992. Canadian Foundation Engineering Manual. Canadian Geotechnical Society. 4th Ed. BiTech Pub.
Anon. 2000. Guide Technique. Traitement des Sols à la chaux et / ou Liants Hydrauliques. Editor-LCPC-SETRA. (in French)
Basma A. and Tuncer E. 1991. Effect of lime on volume change and compressibility of expansive clays. Transport. Res. Rec. 1295, 70-79.
Broms B. B. and Boman P. 1967. Stabilization of soil with lime columns. Ground Eng. 105(4): 539-556.
Indraratna, B., 1996. Utilization of lime, slag and fly ash for improvement of a colluvial soil in New South Wales, Australia. J. Geotech. Geological Eng. 14(3): 169-191.
Puppala, A. J., Wattanasanticharoen E. and Hoyos,L. R. 2003. Ranking of four chemical and mechanical stabilization methods to treat low-volume road subgrades in Texas. J. Transport. Res. Board. 1819(2): 63-71
Rao,S. M. and Shivananda, P. 2005. Role of curing temperature in progress of lime-soil reactions. Geotech. Geological Eng. 23(1): 79-85.
Tsytovich, N. A. 1971. Compacting saturated loess soils by means of lime piles. Proceeding of the 4th Conference on Soil Mechanics. Budapest. 837-842.