بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده

به منظور کاهش میزان آلودگی و کنترل آفات انباری در ارقام خرمای زاهدی و پیارم از روش­های حرارت دهی (دماهای 50، 60، و 70 درجه سانتی‌گراد به مدت 1 و 2 ساعت در رطوبت نسبی 80-75 درصد) و برودت­دهی (5-  و 0 درجة سانتی‌گراد به­ مدت 24 و 48 ساعت) استفاده شد.  میوه‌ها قبل و پس از تیمارشدن، از نظر آلوده بودن به آفات زنده، لارو، شفیره، و تخم‌ حشرات بررسی شدند و با شمارش تعداد دانه‌های آلوده، درصد آلودگی تعیین شد.  سپس ارقام خرما با دماهای انتخابی از مرحله اول، تیماردهی و پس از بسته­بندی در انبار معمولی و سردخانه به مدت 6 ماه نگهداری شدند.  میزان آلودگی به آفات بررسی و آزمون‌های میکروبی و شیمیایی به فاصلة هر دو ماه و برای مدت 6 ماه انجام شد.  بررسی­های اولیه وجود آفاتی نظیر شب‌پرة هندی (Plodia interpunctella)، شپشة آرد (Tribolium castaneum)، سوسک توتون (Lasioderma serricorne)، شپشة دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis)، کرم میوه‌خوار خرما (Batrachedra amydraula)، سوسک میوه­خوار Sp.)(Carpophillus را در ارقام مذکور نشان داد.  تیمار نمونه­ها در مقایسه با شاهد،میزان آلودگی به آفت را به­طور معنی­داری در ارقام خرما کاهش داد که در این میان تیمارهای 70 درجة سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت و 5- درجة سانتی­گراد به ­مدت 48 ساعت بیشترین تأثیر را در کاهش آلودگی داشتند.  نتایج حاصل از نگهداری نمونه­های تیمار شده ارقام زاهدی و پیارم نشان داد که تیمار 5- درجة سانتی­گراد به­ مدت 48 ساعت سبب کاهش میزان آلودگی به ده درصد می­شود.  اثر متقابل نوع انبار و زمان نگهداری بر میزان آلودگی به آفت و درصد اسیدیته (بر حسب اسید لاکتیک) دو رقم خرما معنی­دار بود.  با گذشت زمان نگهداری، میزان آلودگی به آفت و درصد اسیدیته خرماهای موجود در سردخانه به­طور معنی­داری کاهش یافت.  بنابراین، نگهداری ارقام خرمای خشک و نیمه‌خشک در سردخانه در جلوگیری از فعالیت آفات وامراض مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


Bank,H. J. 2000. Prospects for heat disinfestation. Stored Grain Research  Laboratory. CSIRO Entomology.
Barreveld, W. H. 1993. Date Palm Products. Agricultural ServicesBulletin No. 101. FAO. Rome. Italy.
Bartelt, R. J., Vetter, R. S., Carlson, D. G. and Baker, T. C. 1994. Responses to aggregation pheromones for five Carpophius species (Coleoptera: Nitidulidae) in a California date garden. Environ. Entomology. 23(6): 1534-1543.
Bell, A., Boye, J. and Muck, O. 1990. Methyl bromide substitution in agriculture. Objective and Activities of the Federal Republic of Germany Concerning the Support to Article 5 Countries of the Monteral Protocol.
Bolin, H. R., King, A. D., Stanley, W. L. and Jurd, L. 1972. Antimicrobial protection of moisturized Deglet Noor dates. Appl. Microbio. 23(4): 799-802.
Damghani, R. 1998. Study of reason of decay in date fruit and prevention of it. Bam. Iran. (in Farsi)  
Edalation, M. R. and Fazlara, A. 2008. Evaluation of microbial characteristics of Stamaran cultivar dates during storage in 1384. JFST. 5(3): 45-52. (in Farsi)
Fallahi, M. 1996. Development, Handling and Storage of the Dates. Barsava Pub. (in Farsi)
Foladi, M. H. and Golshan Tafti, A. 2003. The effect of reduction of moisture on quality of Mozafti date. J. Sci. Technol. Agric. Nat. Res.9(1).(in Farsi)
Karim, G. 1991. Microbiological Analysis of Foods. Tehran Univercity Pub. (in Farsi)
Kashani, M. 1992. Date Palm. Box of Date Study. (in Farsi)
Lindegren, J. E. 1992. Dried fruit Beetle.Grape pest management. University of California. Division of Agriculture and Natural Resources.
Modarres, S. S. 2002. Study of the control possibility of Indian-Meal moth (Poldia interpunctella Hub.) by using low temperature. Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress. (in Farsi)
Omamor, I. B. and Hamza, A. 2007. The effect of relative humidity and temperature on disease development in stored date fruits. Acta Horticulturae. 736, 457-460.
Parvaneh, V. 1996. Qaulity Control and the Chemical Analysis of Foods. Tehran Univercity  Pub. (in Farsi)
Pezhman, H. 2001. Date Palm Guidance, Cultivation, Maintenance and Harvesting. Agricultural Education Pub. (in Farsi)
Saraei, G. 1996. DateProcessing and Producing. Barsava Pub. (in Farsi)
Taylor, R. W. D. 1994. Methyl bromide - Is there any future for this noteworthy fumigant. J. Stored Prod. Res. 30(4): 253-260.
Wahid, M., Sattar, A., Jan, M. and Khan, I. 1989. Effect of combination methods on insect disinfestation and quality of dry fruits. J. Food Proc. Preserv. 13(1): 79-85.
Zaid, A. 2002. Date Palm Cultivation. Plant Production and Protection Paper No. 156. FAO. Rome. Italy.
Zurer, P. S. 1993. Proposed ban on methyl bromide opposed by producers, users. Chem. Eng. News. 71, 23-25.