بررسی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری لیموشیرین رقم محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

پژوهش حاضر به­ منظور تعیین اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری لیموشیرین رقم محلی منطقة جیرفت و بم استان کرمان صورت گرفت.  میوه‌ها پس از برداشت تحت تأثیر تیمارهایی شامل قارچ‌کش، گرمادرمانی، و پوشش پلی‌اتیلن و ترکیبی از آنها قرار گرفتند و در جعبه­های استاندارد مرکبات به مدت 3 ماه در دمای 3 درجة سانتی­گراد با رطوبت نسبی90-85 درصد نگهداری شدند.  هر ماه یک­بار آزمایش­های کیفی شامل درصد کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتر کردن، درصد آبدهی، درصد مواد جامد انحلال­پذیر، سفتی بافت، و  درصد ویتامین C روی نمونه­ها اجرا شد.  تیمار گرمادرمانی و قارچ‌کش به­طور معنی‌داری میزان آلودگی میوه‌ها به قارچ­های پنی­سیلیم و آسپرژیلوس کاهش دادند.  در بین تیمارهای اعمال شده، بیشترین درصد آبدهی از تیمار قارچ‌کش، قارچ‌کش به­علاوه پوشش پلی‌اتیلن به دست آمد.  بیشترین درصد ویتامین C در تیمار پوشش و تیمار قارچ‌کش
به­همراه پوشش دیده می­شود.  سفتی بافت نمونه‌ها با گذشت زمان کاهش پیدا می­کند.  تیمارهای ترکیبی پوشش پلی‌اتیلن و گرمادرمانی و قارچ‌کش، گرمادرمانی به­علاوة پوشش پلی‌اتیلن در کنترل پوسیدگی لیموشیرین تأثیر قابل توجهی دارند.  تیمار قارچ‌کش به­همراه پوشش در کاهش ضایعات مؤثرند.  تیمار ترکیبی قارچ‌کش،گرمادرمانی به­علاوة پوشش پلی‌اتیلن در کنترل بیماری­های ناشی از حمله، گونه‌های پنی‌سیلیومی و جلوگیری از کاهش وزن میوه‌ها کاملاً مؤثرند برای نگهداری لیموشیرین در انبار می­توان این تیمارها را توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1984. 1984. Official methods of analgsis. 14th Ed. Association of Offical Analytical Chemist. Washington. D. C.
Anon. 2002. Estimate Design. Statistical Book of Statistics Office and Computer Cervices. Ministry of Jihad-e-Agriculture. (in Farsi)
Ben-Yehoshua, S., Kimj, J. and Shapiro, B. 1989. Curing of citrus fruit: Applications and Mode of Action. Proceedings of the 5th International Controlled Atmosphere Research Conference. Wenatchee. Washington. USA. 2, 176-196.
Ben-Yehoshua, S., Shapiro, B., Even Chen, Z. and Lurie, S. 1983. Mode of action of plastic film in extending Life of lemon and bell pepper fruits by alleviation of water stress. Plant Physio. 73, 87- 93.
Echert, J. W. 1990. Resistance of citrus fruit pathogens to postharvest fungicides. Proceedings of the International Citrus Symposium. International Academic Pub.
Ganji Moghadam, E. and Rahemi M. 1995. Prestorage warm solution treatments of Thiabendazol and Imazallil in reducing chilling injury and decay of sweet lime fruits during cold storage. Proceedings of the 12th Iranian Plant Protection Congress. Karaj. Iran. (in Farsi)
Golshan, A. 2002. Effects of wax, curing, shrink wrapping and Fungicide on storage life of Mares Early, Valencia and local oranges Final. Research Report. Agricultural Engineering Research Institute. Iran. (in Farsi)
Karim, G. 1991. Microbiological Examination of Foods. Tehran University Pub. (in Farsi)
Mahmood Abadi, K., Rahemi, M. and Banihashemi, Z. 1995. Determination of infection source and effect of heat treatment on sweet lime postharvest decay by penicillium and italicum. Proceeding of the 12th Iranian Plant Protection Congress. Karaj. Iran. (in Farsi)
Miller, W. R., Chun, D., Rissel, A., Hatton, T. T. and Hinsch, T. 1988. Influence of selected fungicide treatments to control the development of decay in waxed of film wrapped florida grape fruit. Agricultural Research Service. 2, 42-50.
Mostofipur, P., Zakii, Z. and Mirhosseini, A. 1993. Control of citrus fruit Decay by Benomyl, Thiabendazole and no chemical fruit wrap. Proceeding of the 11th Plant Protection Congress. Gillan University. Iran. (in Farsi)
Obenland, O., Fouse, D. C., Aung, L. H. and Houck, L. G. 1996. Release of the limonene from cured lemons treated with hot water and low temperature. J. Hort. Sci. 71, 389-394.
Predeben. S. and Wards, M. 1992. Curing to prevent chilling injury during cold disinfestations and to improve the external and internal quality of lemon. Australian J. Experiment Agric. 32(2): 233-236.
Rahemi, M. (Translator). 1998. An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables. Shiraz University Press. Iran. (in Farsi)
Shahbake, M. A. 1991. Effects of heat, disinfestion treatment and modified atmosphere packaging on the storage life of Washangton Navel and Valencia oranges. J. Agric. Sci. 30(1): 93-101. (in Farsi)
Shahbake, M. A., Moameni, J., Hasanpour, M. and Shadparvar, A. 2002. Effects of fungicide Curing and shrink wrapping life of Thomson Navel orange. J. Agric. Eng. Res. 2(100): 19-34. (in Farsi)
Shahbake, M. A., Glasson, M. C., Brown, W. B., Wild, A. and Patterson, B. D. 1994. Interaction between high and low temperatures and modified atmospheres on the storage life of citrus fruit. Proceedings of Australian Postharvest Conference. 115-118.