خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

2 استاد گروه دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بذر 10 رقم سویا به نام­های سحر (SR)، هیل (HL)، ویلیامز (WZ)، گرگان 3 (GN)، دیر (DR)، کلارک (KL)، هاوکی (HK)، زان (ZN) و هارکور (HR) (که در نقاط مختلف کشور کشت می­شوند)، و سیمس (SS) که مخصوص مناطق گرمسیری است و عمدتاً در خوزستان کشت می­شود، از مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه و پس از آماده­سازی، روغن آنها استحصال و از لحاظ معیارهای زیر تجزیه و تحلیل شد: نمایه شکست،‌ وزن مخصوص، رنگ، عدد یدی، عدد صابونی، عدد پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، ترکیب اسیدهای چرب، و میزان فلزهای مس و آهن.  نتایج آماری نشان ­داد که بین واریته­های سویا در بیشتر فاکتورها اختلاف معنی­دار (05/0 <P) وجود دارد.  همچنین نتایج آنالیز با GC نشان داد که واریته­های زان و گرگان 3 به­ترتیب دارای کمترین و بیشترین اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک بودند.  رقم زان بیشترین مقدار اسید اولییک را داشت.  بنابراین از نظر ترکیب شیمیایی به­ترتیب واریته­های زان (ZN)، هارکو (HR)و ویلیامز (WZ) برای صنایع روغن مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1985. Oilseeds test methods. 661. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1990. Specification for crude vegetable fats. BS 7207. British Standard Institute.
Anon. 1993. Edible oils and fats test methods. Code: 2205. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1997. Analysis by gas-liquid chromatography of methyl esters of fatty acids. Code:  4091. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1997. Determination of unsaponifiable matter. Code: 4097. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1997. Preparation of methyl esters of fatty acids. Code: 4090. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1998. Determination of acidity in edible oils and fats. Code: 4178. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1998. Determination of peroxide value. Code: 4179. Institute of standards and industrial research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1998. Determination of moisture and volatile matter. Code: 4291. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1999. Determination of referative index. Code: 5108. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 1994. Determination of color. Code: 5110. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 2000. Determination of Iodine value. Code: 4888. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 2002. Determination of relative density. Code: 6077. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Farsi)
Anon. 2005. Codex Standard for Named Vegetables Oils. Codex Stan 210.
Caiping, S., Monoj, G. and White, P. 2003. Oxidative and flavor stabilities of Soyabean oils with low and ultra low linolenic acid composition. JAOCS. 80(2): 171-176.
Gutfinger, T. and Letan, A. 1974. Quantitative Changes in some Unsaponifiable Components of Soybean oil due to Refining. J. Sci. Food Agric. 25, 1143-1147.
Flider, F. Y. and Orthoefer, A. E. 1981. Metals in Soyabean oil. JAOCS. 58(3): 270-272.
Hajizadeh, A. 2001. Oilseeds, oils and meals. Iranian Oilseeds Crops Development Com. (in Farsi)
Liu, K. 1997. Soyabeans, chemistry, Technology, and utilization. 1st Ed. Chapman & Hall. New York. 1-20.
Malek, F. 2000. Edible vegetable fats and oils. Farhang and Ghalam Pub. Tehran. Iran. (in Farsi).
Shahidi, F. 2005. BAILEY’S INDUSTRIAL OIL & FAT PRODUCTS. 6th Ed. John Wiley & Sons New Found Land. Inc. Hoboken. NJ.
Tehrani, M. M. and Razavi, S. M. A. 1995. Soyfood products. Mashad University Jihad Pub. Mashad. IRAN. (in Farsi)
Tong, W. and Johnson, L. A. 2001. Natural refining of extruded-expelled Soybean oils having various fatty acid compositions. JAOCS. 78(5): 461-466.