اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

2 استاد دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق تأثیر میزان رطوبت بر خواص فیزیکی مغز دو رقم بادام (کاغذی و نیمه سنگی) در پنج سطح رطوبتی (5، 10، 15، 20، و 25 درصد) بر پایه وزن خشک و هر یک با پنج تکرار با استفاده از آزمون فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد.  نتایج نشان می­دهد که با افزایش میزان رطوبت از 5 به 25 درصد بر پایه وزن خشک، چگالی حقیقی در رقم کاغذی از 12/851 به 94/1138 کیلوگرم بر متر مکعب، خلل و فرج از 69/35 به 45/54  درصد، سرعت حد از 81/4 به 18/6 متر بر ثانیه، ضریب اصطکاک استاتیکی از 471/0 به 591/0 روی سطحی از جنس پلکسی گلاس و از 417/0 به 552/0 روی سطحی از جنس آهن گالوانیزه، مساحت سطح تصویر شده از 45/1 به 67/1 مترمربع، زاویة قرارگیری از 26/18 به 59/27 درجه افزایش می­یابد.  برای رقم نیمه سنگی، مقادیر مشابه به ترتیب به این شرح است: از 18/897 به 84/1123کیلوگرم بر متر مکعب،  از 09/32 به 22/47 درصد، از35/5  به 53/6 متر بر ثانیه،  از 368/0 به 458/0 و از 356/0 به 447/0 ، از 36/1 به 53/1 مترمربع، و از 33/16 به 45/22 درجه.  نتایج همچنین نشان می­دهد که چگالی ظاهری با افزایش میزان رطوبت از 5 به 25 درصد بر پایة وزن خشک کاهش می­یابد؛ مقدار کاهش چگالی ظاهری، در رقم کاغذی از 26/547 به 76/518 و در رقم نیمه سنگی از 609 به 94/592 کیلوگرم بر متر مکعب است. 

کلیدواژه‌ها


Abalone, R.,  Cassinera, A.,  Gaston, A. and Lera M. A. 2004. Some physical properties of amaranth seeds. Biosyst. Eng. 89(1):109-117.
Anon. 2001. Agricultural Statistical Bulletin. Year 2000-2001. Statistical and Information Department. Bulletin No. 80/03. Ministry of Jihhad-e- Agriculture Pub. (in Farsi)
Anon. 2007. Production Year Book. FAO. Vol: 55. Table: 76 .
Aviara, N. A., Wardzang, M. I. G.  and Hague, M. A. 1999. Physical properties of Guna seeds. J.  Agric. Eng. Res. 73, 105-111.
Aydin, C. 2003. Physical properties of almond nut and kernel. J. Food Eng. 60, 315-320.
Calisir, S., Marakoglu, T., Ogut, H.  and Ozturk, O. 2004. Physical properties of rapeseed (Brassica napus oleifera L.). J. Food Eng. 69, 61–66.
Carman, K.  1996. Some physical properties of lentil seeds. J. Agric. Eng. Res. 63, 87-92.
Gupta, R.  K.  and Das, S.  K. 1997. Physical properties of sunflower seeds. J. Agric. Eng. Res. 66. 1-8.
Khatamsaz, M.  1992. Flora of Iran No. 6: Rosaceae. Res. Ins. Forests. Rangelands Press. Tehran. (in Farsi)
Kural, H. and Carman, K. 1997. Aerodinamic properties of seed crops. National Symposium on Mechanixation in Agriculture. Tokat. Turkey. 
Locurto, G. and  Zakirov, J. 1997. Soyobean Friction  properties. ASAE Paper No. 97-4108.
Mohsenin, N. N. 1996. Physical Properties of  Plant and Animal Materials. 4th Ed. New York. Gordon and Breach Science Publishers.
Nimkar, P.  M.  and Chattopadyay, P.  K.  2001. Some physical properties  of green gram. J. Agric. Eng. Res. 80(2): 183-189.
Rajabipour, A., Tabatabaeefar, A.  and Farahani, M. 2006. Effect of moisture on terminal velocity of wheat varieties. Inter. J. Agric. Biology. 1(5).
Singh, K.  K. and Goswami, T. K.  1996. Physical properties of cumin seed. J. Agric. Eng. Res. 64, 93-98.
Tabatabaeefar, A. 2003. Moisture-dependent physical properties of wheat. Inter. Agrophysics. 17, 207-211.
Visvanathan, R., Palanisamy, P., Gothandapani, T. L. and Sreenaryanan, V. V. 1996. Physical  properties of neem nut. J. Agric. Eng. Res. 63, 19-26.