منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

3 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

چکیده

بهای اولیة ردیف‌کار­های مخصوص در سامانه بی­خاک­ورزی، که بالاست، در توسعة این روش محدودیت ایجاد می‌کند.  از این رو نصب پیش­بر در جلو واحدهای کاشت ردیف­کارهای مرسوم می­تواند راه حلی برای استفاده از امکانات موجود جهت کشت محصولات ردیفی در این روش باشد.  در این تحقیق،  دو نوع پیش­بر دیسکی، لبه صاف و لبه مواج، برای نصب روی یک نوع ردیف‌کار خلائی مجهز به شیار بازکن کفشکی رایج در ایران در نظر گرفته شد.  در ارزیابی اولیه، عملکرد این دو نوع پیش‌بر تحت بارهای عمودی مختلف، در سرعت­های پیشروی متفاوت، و در شرایط متفاوت رطوبتی خاک مقایسه شدند.  نتایج اولیه نشان داد که پیش­بر لبه­صاف اگر چه بقایا را به نحو مطلوب برش می­دهد اما نمی­تواند نواری از خاک نرم را برای آسان کردن نفوذ شیار بازکن­های کفشکی ماشین کاشت در خاک ایجاد کند.  در عوض، پیش‌برلبه مواج ضمن برش مطلوب بقایا، می­تواند شیاری از خاک نرم را به با عرض 34-25 و به عمق 40-24 میلی‌متر در خاک خشک به وجود آورد.  این ارزیابی نشان داد که با اعمال وزنی معادل یک‌چهارم وزن قسمت جلو ردیف کارهای خلائی مرسوم روی پیش­­‌بر لبه مواج و در صورتی که سرعت پیشروی از 35/1 متر بر ثانیه تجاوز نکند، می­توان نواری از خاک نرم  به عرض 31 و عمق 35 میلی­متر را در خاک خشک به دست آورد.  با نصب چهار پیش‌بر دیسکی لبه مواج در جلو واحدهای کاشت ردیف‌کار، مشخص شد که توزیع وزن ماشین روی پیش‌برها و چرخ‌های محرک موزع‌ها به گونه‌ای است که با حفظ درگیری کامل چرخ‌ها با زمین، بذر به نحو مطلوب ریزش می­کند و حرکت شیار ‌باز‌کن‌ها در نوار خاک نرم حاصل از کار پیش‌بر‌ها می‌تواند بذر را در عمق مناسب به صورت یکنواختی قرار دهد.  با حفظ سرعت پیشروی تا حدود 35/1 متر بر ثانیه، پوشش دادن بذرها به میزان 95 درصد  عملی می­شود و می‌توان به درصد سبزی تا 83 درصد نیز دست یافت.  استفاده از این پیش­بر در رطو بت­های بالای خاک، به دلیل پرتاب شدن خاک کنده شده به اطراف، توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1983a. Tillage for the time. Agrichmical Age. 27(6):30.
Anon. 1983b. Control vegetation for successful no-till corn. Conservation Tillage Guide. Successful Farming. P.14.
Anon. 1983c. Here’s what no-till planters must do right. Conservation Tillage Guide. Successful Farming.  P.27.
Allen, R. R. 1986. Conservation wheat seeders in residue. Paper No. 86-1512. ASAE. St. Joseph. MI 49085.
Asadi, A. and Hemmat, A. 2004. Effect of conservation and conventional tillage system on yield of forage corn in rotation with barley. J. Res. Agric. Sci. 3: 14-25 (in Farsi)
Choi, C. H. and Erbach, D. C. 1983. Rolling coulter performance under a no-till system. Paper No. 83-1544. ASAE. St. Joseph. MI 49085.
Desbiolles, J. 2004. Mechanics and features of coulter openers in zero tillage application. http://www.unisa.edu.au/
Erbach, D. C. and Choi C. H. 1983. Shearing of plant residue by a rolling coulter. Paper No. 83-1020. ASAE. St. Joseph. MI 49085.
Hemmat, A. and Taki, O. 2001. Grain yield of irrigated winter wheat as affected by stubble-tillage management and seeding rates in central Iran. Soil Till. Res. 63, 57-64.
Karayel, D. 2009. Performance of a modified precision vacuum seeder for no-till sowing of maize and soybean. Soil Till. Res. 104, 121-125.
Leuthold, F. O. and Hart, C. G. 1984. Views of no-till planting by West Tennessee Farmers. Tennessee Farm and Home Science. No. 132, 2-5.
Mangold, G. 1985. Improve your planter's performance. Soybean Digest. 45(4): 45-46.
Morison Jr. J. E. and Allen R. R. 1988. Planter and drill requirements for soils with surface residues. In: Hons, F. M (Ed) Consevation Tillage in Texas. Agricultural Experiment Station. Texas A & M Univ. System. 53-67.
Mowitz, D. 1985. Reduced tillage planter. Successful Farming. 83(2): 19-25.
Sanford, J. O. 1982. Straw and tillage management practices in soybean-wheat double-cropping. Agron. J. 74(6): 1032-1035.
Taki, O. and Asadi, A. 2009. Development of a direct drill with active openers for using in no-tillage system. J. Agric. Eng. Res. 10(1): 69-80. (in Farsi).
Tompkins, F. D. 1985. Equipment for no-tillage crop production. Agricultural Engineering Department, University of Tennessee, Knoxville, TN. http://www.ag.auburn.edu/aux/nsdl/sctcsa/Proceedings/1985/ Tompkins.