بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار گروه مهندسی و فناوری دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دانة پسته پس از انبارداری در حین حمل و نقل تحت تأثیر نیروهای مختلفی قرار می­گیرد و صدمات مکانیکی مختلفی از جمله شکستگی، ترک خوردگی، و خراشیدگی در مغز آنها به وجود می­آید.  خصوصیات مکانیکی مغز پسته در شدت صدمات وارده به آن مؤثرند و این خصوصیات خود تابع شرایط نگهداری پسته در انبار خواهد بود.  در این پژوهش، اثر چهار دمای 25، 5، 5- و 15-  درجة سانتی­گراد بر خصوصیات مکانیکی مغز پسته بررسی شد.  در آزمایش­های انجام شده برای هر دما، دانة­های پسته در کیسه­های پلاستیکی به مدت سه ماه در انبار نگهداری شد و سپس تحت آزمون­های ماندگاری، ضربه، فشار، و خردشدگی قرار گرفت.  تجزیه و تحلیل نتایج نشان دادند که دماهای زیر صفر درجة سانتی­گراد باعث حفظ پوستة سطحی مغز پسته می‌شوند و از صدمات ماندگاری آن می­کاهند، ولی این دماها باعث ترد شدن مغز گشته و شکنندگی آن را افزایش می­دهند.  در آزمایش­های فشار، مدول الاستیسیته برای تیمارهای ذکر شده به ترتیب 17/64، 11/63، 70/37 و 56/26 مگا پاسکال به دست آمد و توان لازم برای ایجاد تسلیم بیولوژیکی با افزایش دمای نگهداری افزایش یافت.  آزمون خردشدگی تفاوت چندانی بین توزیع پراکندگی ذرات خرد شده روی الک­های مختلف نشان نداد. 

کلیدواژه‌ها


Alibaba, M. Ghazanfari, A. and Rajabipour, A. 2008. Investigating and comparing meachanical strength of three varieties of pistachio nuts. Proceedings of the 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization: Meshhad. Iran. (in Farsi)
Anon. 2001. Deputy of Horticultural Affairs, Office of Teaching Technology. Pistachio Pub. No. 1. Principle of Soil Preparation and Planting. Iran Ministry of Agriculture.
Anon. 2007a. ASABE Standards. ASABE S352.2. Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds. St. Joseph. MI.
Anon. 2007b. ASABE Standards. ASABE S269.3. Cubes, Pellets and Crumbles Definitions and Methods for Determining Density, Durability, and Moisture Content. St. Joseph. MI.
Daei Javad, M., Eshaghbeigi, A. and Sayah, A. 2008. Determination of breakage susceptibility of rice under impact loading. Proceedings of the 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization. Meshhad. Iran. (in Farsi)
Goodarzi, F. and Sayedan S. M. 2004. Effect of potato stores conditions on quality of wastes (Case study: Hamedan Province). J. Agric. Eng. Res. 4(17): 1-14. (in Farsi)
Kermani, A. M., Tavakoli Hashjin, T. and Minaei, S. 2008. Investigation and determination of moisture content and temperature effects on the mechanical properties of brown rice. J. Agric. Eng. Res. 9(3): 53-74. (in Farsi)
Maghsoudi, H. Khoshtagaza, M. H and Minaei, S. 2008a. Investigating the viscoelastic behavior of closed shell pistachio nuts under quasi-static loading. Proceedings of the 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization. Meshhad. Iran. (in Farsi)
Maghsoudi, H. Khoshtagaza, M. H and Minaei, S. 2008b. Determining the module of elstaicity for closed shell pistachio nuts. Proceedings of the 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization, Meshhad, Iran. (in Farsi)
Maskan, M. and Karatas, S. 1999. Storage stability of whole-split pistachio nuts (Pistachia Vera L.) at various conditions. Food Chem. 66, 227-233.
Mexis, S. F, Badeka, A. V., Riganakos, K. A., Karakostas, K. X. and Kontiminas, M. G. 2009. Effect of packaging and storage conditions on quality of shelled walnuts. Control Food. (20)8: 743-751.
Ozden, K. and Alayunt, F. N. 2006. The determination of some physical properties of Pistachio Vera L. Pakistan J. Biolog. Sci. 9(14): 2612-2617.
Raei, M., Mortazavi, A. and Pourazarang, H. 2009. Effects of packaging materials, modified atmospheric conditions, and storage temperature on physicochemical properties of roasted Pistachio Nut. Food Analytical Methods. DOI: 10. 1007/s. 1216/-009-9076-1.
Saiedirad, M. H., Tabatabaeefar, A. and Badii, F. 2008. Contributing factors to the mechanical strength of cumin seed under quasi-static loading. J. Agric. Eng. Res. 9(3): 23-34. (in Farsi)