بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

2 عضو هیئت علمی دفتر پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به گسترش سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سال­های اخیر و مصرف انرژی بیشتر در این سیستم‌ها برای تولید فشار مورد نیاز سیستم، در این تحقیق مصرف انرژی، تلفات، و بازده مجموع انرژی درایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی دیزلی و برقی برخی از مزارع استان­ همدان بررسی شد.  برای مقایسه عملکرد ایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی، از معیار پمپاژ نبراسکا استفاده شد.  نتایج اندازه­گیری‌­ها در 17 مزرعه نشان داد که متوسط بازده مجموع انرژی در ایستگاه­های پمپاژ برقی 6/46 درصد (6/70 درصد معیار نبراسکا) و در ایستگا­ه­های دیزلی 7/12 درصد (9/52 درصد معیار نبراسکا) بود.  میانگین مصرف سوخت اضافی در مزارع دارای ایستگاه دیزلی 9/3 لیتر گازوئیل در ساعت و در ایستگاه پمپاژ برقی 1/12 کیلو وات- ساعت بود.  متوسط بازده الکتروموتور و پمپ­­ها در ایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی که مستقیم به چاه وصل نیستند به ترتیب 4/92 و 2/42 درصد به دست آمد که بازده الکتروموتورها بالاتر از معیار نبراسکا بود.  از عوامل مؤثر بر کاهش بازده مجموع مصرف انرژی را می­توان استفاده نکردن از پمپ یا موتور با ظرفیت مناسب، استهلاک موتور و پمپ، و نصب نادرست تجهیزات ایستگاه پمپاژ دانست

کلیدواژه‌ها


Amin, S. and Sepaskha, A. 1996. Investigation irrigation pumping plant energy waste in fields around the Shiraz. No:71-Ag-755-414. Shiraz University. (in Farsi)
Anon. 1997. Energy Use and Conservation. In: National Engineering Handbook: Irrigation Guide. USDA.
Anon. 2004. Design criteria for pressurized irrigation systems. Deputy of Governmental Programming and Management.Standard No. 286/242. (in Farsi)
Anon. 2006a. Unpublished Data.Deputy of Hamedan Jihad-e-Agriculture. (in Farsi)
Anon. 2006b. 2005 Energy Budget. Ministry of Energy. Tehran. (in Farsi)
Anon. 2007. Fact Sheet: Determining Motor Load and Efficiency. Developed as part of: Motor Challenge, a program of US DOE. US Department of Energy (US DOE). http/www.eere.energy.gov/industry/ bestpractices/pdfs/10097517.pdf.
Anon. 2008. Unpublished Data.Deputy of Hamedan Jihad-e-Agriculture. (in Farsi)
Anon. 2009. WQT03- Irrigation Pumping Plant Evaluation.
Ardkanian, R. 2005. Water resources of Iran: challenge and methods. In Proceedings of 2nd Conference on Confronting Methods of Natural Resources. June 11-12. The Academy of Sciences Islamic Republic of Iran. Tehran. (in Farsi)
Bartlett, J. E., Kotr lik, J. W. and Higgins, C. C. 2001. Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance J. 19(1): 43-50.
Chávez, J. L., Reich, D., Loftis, J. C. and Miles, D. L. 2010. Irrigation pumping plant efficiency. Colorado State University Cooperative. Extension. No.4. 712.
Dron, T. W. 2004. Pumping Plant Efficiency How Much Extra Are You Paying? Central Plains Irrigation Conference Proceedings. University of Nebraska.
Fippes, G. and Neal, B. 1995. Texas irrigation pumping plant efficiency testing program. Department of Agricultural Engineering. Texas Agricultural Extension Service. College Station. TX.
Harrison, K. and Skinner, R. E. 2009. Irrigation Pumping Plants and Energy Use. Bulletin 837. Cooperative Extension. The University of Georgia.
Hashemi, M. 2005. Proper methods for confronting energy waste in country (Iran). In Proceedings of 2nd Conference on Confronting Methods of Natural Resources. June 11-12. The Academy of Sciences Islamic Republic of Iran. Tehran. (in Farsi)
Hill, R. 1999. Energy conservation with irrigation water management. Utah State University Extension.
Hsu, J. S., Kueck, J. D., Olszewski, M., Caasada, D. A., Otaduy, P. J. and Tolbert, L. M. 1998. Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods. IEEE Trans. Industry Applic. 34(1):117-125.
Jafari, A. M. and Rezvani, S. M. 2002. Proper methods for confronting with water critical in Hamedan province. Governmental Programming and Management Deputy of Hamedan. (in Farsi)
New, L. L. 1986. Pumping plant efficiency and irrigation costs. Pub No. L-2218. Department of Agricultural Engineering. Texas Agricultural Extension Service. College Station. TX.
New, L. L. and Schneider, A. D. 1988. Irrigation pumping plant Efficiencies-High Plains and Trans-Pecos Areas of Texas. Pub No. MP-1643. Department of Agricultural Engineering. Texas Agricultural Extension Service. College Station. TX.
Rogers, D. H. and Alam, M. 1999. Comparing irrigation energy costs. Irrigation Management Series. No. MF-2360. Kansas State University.
Rogers, D. H. and Black, R. D. 1993. Evaluating pumping plant efficiency using on-farm fuel Bills. Irrigaion Management Series. No. L-885. Kansas State University.
Schneider A. D. and New, L. L. 1986. Engine Efficiencies in Irrigation Pumping From Wells. Trans. ASAE. 29(4):1043-1046.
Smajstrla, A. G., Harrison, D. S., Stanley, J. M. and Haman, D. Z. 2005. Evaluating irrigation pumping systems. Agricultural Engineering Department. Fact Sheet AE-24. University of Florida. Gainesville.
Tripathi, R. C. 2007. Sample Survey Theory and Methods with Applications: Chapter 2. The University of Texas. http://faculty.business.utsa.edu/rtripath/STA5313/Chapter2/Lecture2_2.pdf
Weddington, J. and Canessa, P. 2006. Diesel pump tester resource manual. Center for Irrigation Technology. College of Agricultural and Technology. California Stat University. Fresno.