ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه زراعت دانشگاه تبریز

چکیده

مدیریت جایگزینی ماشین (به ویژه تراکتور) یکی از فاکتورهای کلیدی در انجام دادن به موقع عملیات زراعی می­باشد.  بنابراین باید با دقت هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور پیش­بینی شود.  این تحقیق برای ارزیابی تکنیک رگرسیونی در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور اجرا شد.  در این مطالعه از دادههای واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوی استفاده شده است.  تجزیة رگرسیونی انجام شد.  متغیر پاسخ عبارت بود از مقدار هزینة تعمیر و نگهداری و متغیر مستقل ساعات کارکرد تجمعی.  مدل­های چند جمله­ای درجه دوم و درجه سوم و مدل­های توانی و نمایی آزمایش شدند.  نتایج حاصل نشان میدهد که مدل رگرسیونی درجه سوم بر اساس ضریب تبیین و معنی­داری ضرایب رگرسیونی، بهترین مدل جهت پیشبینی هزینة تعمیر، روغن، و سوخت است.  همچنین، عملکرد مدل رگرسیونی درجه سوم در مرحلة آزمون برای پیشبینی هزینة تعمیرات با متوسط قدرمطلق خطا 72/3 بسیار بهتر از هزینه روغن و سوخت به ترتیب با متوسط قدرمطلق خطا 21/5 و 51/9 است.

کلیدواژه‌ها


Almassi, M. and Yaganeh, H. R. 2002. Determining a suitable mathematical model to predict the repair and maintenance costs of farm tractors in Karoon agro-industry Co. IranianJ.Agric.Sci. 33(4): 707-716. (in Farsi)
Almassi, M.Kiani, S. H. and Loveimi, N. 2008. Principles of Agricultural Mechanization. Jangal Press. (in Farsi)
Ashtiani, A. 2005. Determining the optimum mathematical model for prediction of tractors repair and maintenance costs in Sari Dasht-e-Naz Farm Company. Agric. Sci. Tabriz Uni. 15(4):102-112. (in Farsi)
Bowers, W. and Hunt, D. R. 1970. Application of mathematical formula to repair cost data. Trans. ASAE. 13, 806-809.
Fuls, J. 1999. The Correlation of repair and maintenance costs of agricultural machinery with operating hours management policy and operator skills for South Africa. http://www.arc.agric.za
Kim,Y. H. 1989. A forecasting methodology for maintenance cost of long-life equipment. PhD Thesis. University of Alabama.
Lyman, O. and Longnecker, M. 2001. An introduction to statistical methods and data analysis. R R. Donnelley & Sons, Inc./Willard. United States of America. 532-825.
Mitchell, Z. W. 1998. A Statistical Analysis of Construction Equipment Repair Costs Using Field Data & the Cumulative Cost Model. PhD Thesis. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
Morris, J. 1988. Estimation of Tractor Repair and Maintenance Costs. J. Agric. Eng. Res. 41, 191-200.
Nunnally, S. W. 1993. Construction means and methods. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. NJ.
Oskounejad, M. M. 2003. Engineering economic evolution of industrial project. Amirkabir Industrial Univ. Press. (in Farsi)
Rotz, C. A. 1987. A Standard Model for Repair Costs of Agricultural Machinery. Appl. Eng Agric. (1): 3-9.