نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فرایند تبدیل برنج یکی از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است که در آن مقدار زیادی انرژی الکتریکی حاصل از
سوخت­های فسیلی مصرف می‌شود.  برای بررسی اثر عوامل مختلف بر انرژی مصرفی در فرایند سفیدکردن برنج، شاخص سفیدشدگی و شاخص انرژی مصرفی در سفیدکردن، اثر سه عامل مدت زمان سفیدکردن، رقم، و رطوبت در مرحلة سفیدکردن در قالب طرح کرت­های دوبار خرد شده در سه تکرار بررسی شد.  سطوح در نظر گرفته شده این عوامل عبارت بودند از: زمان سفیدکردن (در چهار سطح 15، 30، 45، و 60 ثانیه) به عنوان عامل اصلی، رقم (خزر، بینام و علی‏کاظمی) به عنوان عامل فرعی، رطوبت (در سه سطح 14-5/12، 5/12-11 و 11-5/9 درصد بر پایة تر) به­ عنوان عامل فرعی فرعی.  پس از تجزیة آماری داده­های حاصل از اندازه­گیری انرژی مصرفی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن، و شاخص سفیدشدگی، نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان سفیدکردن، انرژی مصرفی سفیدکردن افزایش و شاخص آن کاهش می­یابد.  در دو مدت زمان سفیدکردن 15 و 60 ثانیه، کاهش رطوبت تا سطح 11-5/9 درصد باعث افزایش معنی­دار در شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن و افزایش زمان سفیدکردن از 15 ثانیه به 60 ثانیه، باعث افزایش شاخص سفیدشدگی ‌می­شود.  شاخص سفیدشدگی رقم خزر به­ طور معنی­دار بیشتر از دو رقم دیگر است.  شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن رقم خزر در هر سه سطح رطوبتی به­ طور معنی­داری بیشتر از دو رقم دیگر است.  بهترین حالت از نظر شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن و شاخص سفیدشدگی برای هر سه رقم، مدت زمان 15 ثانیه و رطوبت 11-5/9 درصد تشخیص داده شد.  البته برای رقم خزر افزایش این شاخص­ها واضح­تر بود.

کلیدواژه‌ها

Abdur Rah man, M., Abdul Kadus Miah, M. A. and hmad, A. 1996.  Status of rice processing technology in Bangladesh. AMA. 27(1): 46-50.

Autrey, H. S., Grigorief, W. W., Altschul, A. M. and Hogan, J. T. 1955. Effects of milling conditions on Breakage of rice grains. J. Agric. Food Chem. 3, 593-599.

Batista, R. C., and Sibenmorgen, T. J. 2000.  Fissure formation in brown rice kernels observed with a video microscopy system ongoing studies. Rice Quality and Processing B. R. Wells Rice Research Series 2000.

Heidari-Soltanabadi, M. 1999. Design, fabrication and evaluation of a rice whitening set revised system. M. Sc. Thesis. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Khan, M. K. and Mohanty, S. N. 1991. Effects of different clearances between two rubber rolls on dehusking of paddy. AMA. 22(4): 51-53.

Mohapatra, D. and Bal, S. 2007. Effect of degree of milling on specific energy consumption, optical measurements and cooking quality of rice. J. Food Eng. 80(1): 119-125.

Pandey, J. P. and Sah, P. C. 1993. Rice kernel breakage kinetics in the Process operation for bran removal. J. Food Sci. Technol. 30(5): 365-367.

Payman, M. 2000. Study of kernel breakage factors in paddy husking  process. PhD. Thesis. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Payman, M., Roohi, G. H. and Alizadeh, M. R. 2004. Determination of energy consumption in traditional and Semi_mechanized methods for rice production (A case study in Gilan province). J. Agric. Eng. Res. 6(22):67-80. (in Farsi)

Pominski, J., Wasserman, T., Schultz, Jr. E. F. and Spadaro, J. J. 1961. Increasing laboratory head and total yields of rough rice by milling at low moisture Levels. Rice J. 64(10):11-15.

Roohi, G. H. 2002. Study of Energy Consumption in the Hulling and Whitening of Three Paddy Varieties in Gilan.M. Sc. Thesis. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Roohi, G. H., Minaee, S. and Payman, M. 2004. Design, fabrication and evaluation of electrical power meter having monitoring ability. Proceedings of the 3rd Congress of Agricultural Machinery and Mechanization Engineering of Iran. Kerman. Iran. (in Farsi)

Roy, P., Ijiri, T., Okadome, H., Nei, D., Orikasa, T., Nakamura, N. and Shiina, T. 2008. Effect of processing condition on overall energy consumption and quality of rice. J. Food Eng. 89, 343-348.

Smith, W. D. and Mccrea, W. 1951. Where breakage occurs in the milling of rice. Rice J. 54(2):14-15.

 

تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و ...

 

 

Stipe, D. R., Wratten, F. T. and Miller, M. F. 1972. Effects of  various methods of handling brown rice on milling and other quality parameters. Process. 14th Rice Technology.Working Group, June. 20-22. Davis, California. In: Bor S. Luh (Ed) Rice: Production and Utilization AVI Publishing Co, INC.

Yadav, B. K. and Jindal, V. K. 2008. Changes in head rice yield and whiteness during milling of rough rice (Oryza sativa L.). J. Food Eng. 86(1): 113-121.