اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی سابق گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در تحقیق حاضر، عملکرد دستگاه پف‌ساز طراحی و ساخته شده، در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم در برداشت یونجه به روش خشک شدنی، ارزیابی شد.  پارامترهای مورد ارزیابی شامل تأثیر روش­های مختلف بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و کیفیت یونجه برداشت شده بود.  یونجه با یک دستگاه دروگر- ساقه­کوب1 خودرو درو شد.  آزمایش‌ها در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار (پف‌سازی یونجه درو شده با دستگاه پف‌ساز، شانه‌زنی، و بدون جا‌به‌جا شدن یونجة درو شده) و در چهار تکرار اجرا شد.  رطوبت نمونه­ها بلافاصله پس از درو در حدود 70 و رطوبت زمان بسته­بندی 20 درصد بر پایه تر به دست آمد.  رطوبت تیمارها در بازه­های زمانی 3 ساعت پس از چیده شدن اندازه­گیری شد.  مقادیر به دست آمده بر مدل نمایی معروف خشک شدن  برازش شد و ضریب خشک شدن در شرایط مختلف به دست آمد.  نتایج سینتیک خشک شدن نشان داد که سرعت خشک شدن یونجة شانه زده شده و عمل آوری شده با دستگاه پف‌ساز نسبت به یونجه دست نخورده بیشتر است به طوری که حداقل یک روز عملیات بسته‌بندی را جلو می‌اندازد.  مقدار متوسط ثابت خشک شدن در روز اول پس از شانه زدن و جابه­جایی برای تیمارهای شانه­کن، دستگاه پف­ساز، و دروگر- ساقه­کوب بدون جابه­جایی به ترتیب برابر با 068/0، 068/0، و 043/0 و در روز دوم به ترتیب 087/0، 064/0، و 06/0 به دست آمد.  تجزیة واریانس داده‌های حاصل از آزمایش برای تعیین مقدار ریزش، درصد پروتئین و وزن مادة خشک نشان داد که تأثیر تیمارها بر متغیرهای اندازه­گیری شده معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


Anon. 1999. ASAE Standard (S358.2). Moisture measurement – forages. St. Joseph. MI.

Anon. 2001. SAS Users’ Guide: Statistics. Version 8.2 Statistical Analysis System, Ink., Raleigh, NC.

Anon. 2011. www.agron.agri-jahad.ir. Available at 21-03-2011. (in Farsi)

Boyd, M.M. 1955. Hay conditioning methods compared. Agric. Eng. 40(11): 664-667.

Bruck, I.G.M. and Van Elderen, V. 1969. Field drying of hay and wheat. J. Agric. Eng. Res. 14(2):105-116.

Karimi, H. 1990. Alfalfa. Iran University Press. Tehran. (in Farsi)

Kepner, R.A., Goss, J.R., Meyer, J.H. and Jones, L.G. 1960. Evaluation of hay conditioning effects. Agric. Eng.. A1(5): 299-304.

Manor, G., Batchelder, D.G., Neuman, A. and Mclaughlim, G. 1983. Baling Hay on paper to reduce leaf losses. Trans. ASAE. 26(9): 728-731.

Popov. I.F., Kienen, N.I. and Asakun, V. 1986. Agricultural machine .Russian Translations Series 31, A.A. Balkema, Roterdam.

Rezaei, H. 2006. Designing , Fabrication and Evaluation of a Fluffer Device for Harvested Alfalfa. M. Sc. Thesis. Faculty of Agricultre. Isfahan University of Technology. Isfahan. Iran. (in Farsi)

Richard, P.C. and Ruelke, O.C. 2000.  Reduce Alfalfa Drying Time With Chemical Agents. AE-48, one of a series of the Agricultural and Biological Engineering Department Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food .Agric. Sci, University of Florida. 25(8): 581-585.

Rotz, C.A., Abrams, S.M. and Davis, R.J. 1987. Alfalfa Drying, Loss and Quality as Influenced by Mechanical and Chemical Conditioning. ASABE. 30(3): 630-635.

Rotz, C.A. and Chen, Y. 1985. Alfalfa drying model for the field environment Trans. ASAE. 28(5): 1686-4690.

Shinners, K.J. and Herzmann, M.E. 2006. Wide- swath drying and post cutting processes to hasten alfalfa drying. ASAE Annual International Meeting. July 9-12. Portland. Oregon.

Steve, B.O. and Carlson, H.L. 1997. Intermountain Alfalfa Management. University of California Division of Agriculture and Natural Resources.

Tullberg, J.N. and Minson, D.J. 1978. The

effect of potassium carbonate solution on drying of Lucerne- Field studies. Agric. Sci., Camb. 91, 557-561.

Weighar, M., Thomas, J.W., Tear, M.B. and Hansen, C.M. 1983. Acceleration of alfalfa drying in the field db chemical application at cutting. Crop Sci. 23, 225-229.