بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

چکیده

ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده گردو در دنیاست و بررسی­ها نشان می­دهد یکی از مراکز پراکنش گردو به سایر نقاط دنیا بوده است.  در ایران، برداشت و شکستن گردو هنوز به صورت دستی است که این امر باعث افزایش قیمت و اتلاف زمان می­شود.  بنابراین به منظور طراحی و توسعة دستگاه­هایی جهت برداشت و توسعه ماشین گردو شکن، آشنایی با خواص مکانیکی گردو مورد نیاز خواهد بود.  برایتعیینخواصمکانیکی،آزمونفشارتوسطدستگاهآزمونجامع کشش- فشاربااستفادهازدوفک تختدرتیمارهایمختلفرویانواع گردو اجراشد.  آزمایش­هابرایسهرقم گردو، در دوسرعتبارگذاری 30 و 50 میلی­متر بر دقیقهودرسهجهتبارگذاریعمودی)درجهتقطربزرگ)و دو جهت دیگر به صورت افقی و افقی در راستای شیار در دهتکرارانجامشد.  پارامترهایبه دستآمده شاملنیرو،انرژیشکست و چغرمگی (انرژیشکستدرواحدحجم) بودند.  نتایج نشان می­دهد که اثر رقم و اثر جهت بارگذاری برای کلیة شاخص­ها در سطح اطمینان 99 درصد معنی­دار و اثر سرعت، به جز برای نیرو، برای بقیة شاخص­ها در سطح اطمینان 95 درصد معنی­دار است.  همچنین کلیه اثر­های متقابل، به جز اثر متقابل سرعت×جهت بارگذاری، برای شاخص نیرو در سطح اطمینان 95 درصد معنی­دار هستند.  ولی اثر سه گانه سرعت×رقم×جهت بارگذاری برای هیچ یک از شاخص ها معنی­دار نیست.  با افزایش سرعت، نیروی مصرفی افزایش خواهد یافت و انرژی شکست و چغرمگی کاهش می­یابند.

کلیدواژه‌ها


Anon. 2007. Walnut. www.roshd.com   
Aydın, C. 2002. Physical properties of hazelnut. Biosys. Eng. 82(3): 297-303. (in Farsi)
Dursun, I.G. 1997. Determination of the shelling resistance of some products under the point load. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Tokat, Turkey. pp 950-957.
Guzel, E., Uulger, P. and Kayı-soglu, B. 1999. Food Processing Technology of Agricultural Materials. -Cukurova .Universitesi Ziraat Fak.ultesi Genel Yayın No:145. Adana. Turkey.
Koyuncu, M.A. and A-skın, M.A. 1999. Van G.ol .u cevresinde yeti-stiricili gi yapılan bazı ceviz tiplerinin depolanması czerine -calı-smalar [Studies on the storage of some walnut.
Koyuncu, M.A., Ekinci, K. and Savran, E. 2004. Cracking Characteristics of Walnut. Biosystems Engineering. 87(3): 305-311.
Koyuncu, M.A. Koyuncu, F. and Bakir, N. 2003. Selected drying conditions and storage period and quality of walnut selections. J. Food. Proc. Preserv. 27(2): 87-99.
Liang, T.A. 1977. A new processing for maximizing macadamia nut kernel recovery. Trans. ASAE. 20(3): 438-443.
Liang, T.A. Chin, L. and Mitchell. J.B. 1984. Modelling moisture influence on macadamia nut kernel recovery. Trans. ASAE. 27, 1538-1541.
Mansuri ardakan, H. 2000. Detect of jenotipt of walnut in Yazd state. Thesis of hush. Tarbiat modares uni. (in Farsi)
Mohsenin, N.N. 1970. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publisher. New York.
Movahed nejad, M.H. and khoshtaghaza, M.H. 2008. Investigation of effect of size, velocity and load direction on mechanical properties of lemon. 3rd Agriculture Congress  of Mechanical Machinery. Shiraz. 12 & 13 farvardin. (in Farsi)
Ozdemir, M. and OOzilgen, M. 1997. Comparison of the quality of hazelnut unshelled with different sizing and cracking systems. J. Agric. Eng. Res. 67, 219-227.
Sen, S.M. 1986. Cultivation of Walnut. Eser Matbaası, Samsun, Turkey, types grown around Van Lake. Turkish J. Agric. Forestry. 23(4): 785-796.
Sen, S.M. 1985. The correlations among shell thickness, shell cracking resistance, shell seal and shell upright cracking resistance with other some fruit quality factors on Persian walnuts. 9(1): 10-24.
Tang, G.P., Liang, T. and Munchmeyer, F.A. 1982. A variable deformation macadamia nut cracker. Trans. ASAE. 25(6): 1506-1522.
Valizaade, M. and Moghadam, M. 2003. Agricultural Examination plan. Tabriz pub. (in Farsi)
Xavier, J.A. 1997. Study of macadamia nut breakage. M.Sc Thesis. Botucatu. SP. UNESP. Brazil.