تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از خواص زیست­مکانیکی مهم محصول برنج که در طراحی ماشین­های برداشت و پس از برداشت مورد استفاده قرار
می­گیرد، نیروی کوبش یا نیروی لازم برای جدا کردن دانه از خوشه است.  این عامل در تعیین میزان توان مصرفی
خرمنکوب­ها و کمباین­های برنج، بازدهی کوبش و نیز تلفات ریزش نقش اساسی دارد.  در این تحقیق مقدار این نیرو در سه سطح رطوبتی (12 درصد، 16 درصد، و 23 درصد بر پایه تر) و چهار سرعت اعمال نیرو (5 ، 20، 35، و 50 میلی­متر بر دقیقه)، در سه جهت متفاوت (در راستای محور طولی دانه، عمود بر وجه جلویی و عمود بر وجه جانبی) و در موقعیت­های مختلف دانه روی خوشه (ابتدا، وسط، و انتها)، برای ارقام متداول برنج (علی کاظمی، هاشمی، و خزر) در منطقه گیلان، در قالب طرح
بلوک­های کامل تصادفی و با پنج تکرار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  برای اندازه­گیری این نیرو از دستگاه آزمون کشش-فشار محصولات زیستی و گیره­های نگهدارنده مخصوص استفاده شد.  میانگین داده­ها از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که مقدار نیروی کوبش در ارقام مختلف تفاوت­های معنی­داری دارند.  محتوای رطوبت محصول، نحوه اعمال نیرو، سرعت اعمال نیرو، و محل انتخاب نمونه در خوشه بر نیروی کوبش اثر معنی­داری داشت.  بیشترین مقدار میانگین نیرو 620/2 نیوتن در رقم هاشمی، با محتوای رطوبت دانه 16 درصد بر پایه تر ، در حالت بارگذاری کششی با سرعت 35 میلی­متر بر دقیقه و در ابتدای خوشه مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Threshing Force of Three Common Rice VarietiesUnder Dynamic Conditions

چکیده [English]

An important biomechanical property of the rice crop for harvesting and post harvesting machines is the threshing, or requirement, force that detaches grain from panicle. This has a principal effect on the power requirements of threshers and combines, threshing efficiency and shattering loss. In this study, tension and pressure testing instruments and specialized clamps were used to measure the detachment force. This force was analyzed in Gilan province for three common paddy rice varieties (Hashemi, Khazar, Hybrid), three moisture content levels (12, 16, 23% w.b.), four speeds (5, 20, 35, 50 mm/min), three directions of force applied to the rice grain (parallel to grain, perpendicular to front of grain, perpendicular to side of grain) and three panicle areas (upper, middle, lower). A randomized complete block design was applied to analyze the data with five replications and the data means were compared statistically. The results of the analysis of variance showed that threshing force is significantly different in the tested varieties. The grain moisture content, direction of applied force, speed of applied force and selection location of spikelet (grain) on panicle also significantly affected the threshing force. The highest threshing force (2.62 N) was obtained for the Hashemi variety with a grain moisture content of 16% (w.b.) where the direction of applied force was parallel to the grain (tensile) at a speed of 35 mm/min to the upper portion of the panicle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic condition
  • paddy rice
  • Threshing force
Afkari Sayyah, A.H. and Minaei, S. 2002. Investigation of some wheat grain mechanical properties and it’s relation with grain hardness. Proceeding of Second National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Karaj, Iran. (in Farsi)
Araullo, E., Padda V. and Graham, M. 1976. Rice post- harvesting Technology. International Development Research Center. Ottawa.
Askari Asli Ardeh, E. 2005. Determination of threshing force of three common rice varieties in Gilan. J. Sci. Technol. 3(4): 23-29.
Ficus, D.E., Foster, G.H. and Kaufmann, H.H. 1971. Physical damage of grain caused by various handling techniques. Trans. ASABE. 14(3):480-485
Ichikawa, T., Sugiyama, T., Takahashi, H. and Miyahara, S. 1990. Equipment for quantitative measurement of shattering habit of paddy. JARQ. 24, 34-42.
Hall, C.W. and Perry, J.S. 1965. Mechanical properties of pea beans under impact loading. T. ASAE. 15, 330-332.
Kawamura, T., Shoji, K. and Tokuda, M. 2002. Measurement of force for detaching single grain of rice. JSAM. 64(1): 280-285.
Kawamoura, N. and Horio, H. 1971. A basic study on harvesting of standing grain. J. Soc. Agric. Mach. 33(2): 156-162
Keller, D.L., Converse, H. H., Hodges, T.O. and Chang, D.S. 1972. Corn kernel damage due to high velocity impact. T. ASAE. 15, 330-332.
Lee, S.W. and Huh, Y.K. 1984. Threshing and cutting force for Korean rice. General T. ASAE. 27(6): 1654-1657.
Lee, K.W. and Kunze, O.R. 1972. Temperature and moisture effects on mechanical properties of rice. T. ASAE. 72-338.
Lamp, B.J. and Buchele, W.F. 1960. Centrifugal threshing of small grains. T. ASAE. 3(2): 24-28.
Minaei, S., Zaki Dischi, H. and Afkari­Sayyah, A.H. 2003. Determination of mechanical physical properties of chickpea kernel in relationship with quantitative losses. Proceeding of First National Symposium on Losses of Agricultural Products. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (in Farsi)
Tavakoli Hashtjin, T., Askari Asli Ardeh, E. and Minaei, S. 2006. Design and fabrication of a rice automatic head feed thresher and evaluation of it’s threshing unit. J.­ Agric. Sci. Nat. Resour. 13(1): 155-168.
Singh, K.N. and Burkhardt, T.H. 1974. Rice plant properties in relation to lodging. T. ASAE. 17(6): 1169-1172.
Szot, B., Ferrero, A; and Molenda, M. 1998. Binding force and mechanical strength of rice grain. Int. Agrophysics. 12; 227-230.