روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

3 استادیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

5 کارشناس ارشد و مربی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

این پژوهش در سال 1386 به­منظور شناسایی تغییرات برخی صفات طی دوره انبارمانی میوه، بر درختان 16 ساله پیوند شده بر پایه­های بذری 7 رقم سیب بومی زودرس تا متوسط ‌رس شامل' قندک کاشان'، ' گلاب اصفهان'، 'مشهد'، ' گلاب کهنز'،'عسلی'، ' قرمز رضائیه' و رقم جدید گل بهار  پرورش یافته در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال‌آباد کرج انجام شد.  به این منظور میوه‌ها طی دو مرحله برداشت شد.  طول دوره نگهداری در سردخانه با توجه به امید کمتر به طولانی بودن دوره انبارمانی میوه در ارقام زودرس‌تر، بر حسب درجه زودرسی به ترتیب 4، 8، و 16 هفته و فواصل زمانی انجام آزمایش‌ها 1، 2، و 4 هفته‌ تعیین گردید.  میوه‌ها در دمای 5/0 ± 0 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 10 ± 80 درصد نگهداری شدند.  صفات فیزیکی و زیست شیمیایی مورد ارزیابی کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل عیارسنجی (TA)، اسیدیته (pH)، و شاخص طعم (TSS/TA) بودند.  نتایج نشان دادند که اثر رقم و مرحله برداشت بر صفات اندازه‌گیری‌شده در طول مدت نگهداری در سردخانه معنی‌‌دار بوده است.  کمترین کاهش وزن در پایان دورة نگهداری در سردخانه در مرحلة اول برداشت در رقم گل بهار بود ولی در مرحله دوم برداشت، این کاهش به­جز ' گلاب اصفهان' در همه ارقام مشاهده شد.  از نظر سفتی بافت میوه در مقطع پایانی آزمایش،' گلاب اصفهان' در هر یک از دو مرحله اول و دوم برداشت، و دو رقم  قندک کاشان و  قرمز رضائیه با بالاترین سطح در مرحله دوم برداشت تفاوت معنی‌داری نسبت به دیگر ارقام داشتند.  در پایان دورة انبارمانی در سردخانه، بیشترین مواد جامد محلول ( º12<Brix) در گلاب کهنز، فشار هیدروژن یونی زیاد و سطح اسیدیته پایین (4>pH) و اسیدیته قابل عیارسنجی زیاد بیش از 40 درصد در رقم مشهد مشاهده گردید.  در پایان مدت نگهداری در سردخانه، بیشترین مقدار شاخص طعم بیش از 60 درصد در مرحله اول برداشت در 'عسلی' و ' گلاب کهنز' و در مرحله دوم برداشت در رقم جدید گل بهار، 'عسلی'،' گلاب اصفهان'، و ' گلاب کهنز' اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Physical and Biochemical Traits in Native Summer-Ripening Apple Cultivars during Cold Storage

چکیده [English]

Research was carried out in 2007 on 7 native summer-ripening apple cultivars grown in Kamal Abad Karaj Research Station. The 16 year-old plants were grafted onto seed rootstocks. The cultivars were Ghandak-e-Kashan, Golab-e-Isfahan, Golab-e-Kohanz, Mashad, Assali, Ghermez-e-Rezaieh and a new cultivar--Koli-e-Mahallat (syn. ESCR). The aim of the study was to identify changes in qualitative and quantitative traits occurring during cold storage of summer-ripening apples to determine their genetic potential. The fruits were harvested in two stages. The period of cold storage was predetermined to minimize cold storage time for early cultivars and was set at 4, 8, and 16 weeks based on ripening class. The testing intervals were weekly, bi-weekly and 4-weekly testing, respectively. The temperature and relative humidity of the cold storage room were fixed at 0° ± 0.5° C and 80% ± 10%, respectively. Physical and biochemical traits under investigation included weight, firmness, total soluble solids (TSS), titrable acids (TA), pH and flavor index (defined as the ratio of TSS/TA). The results showed that cultivar and harvest time had significant differences. The least loss of fruit weight was observed in Koli-e-Mahallat at the end of cold storage of the first harvest samples. However, for the second harvest, it was recorded in all the cultivars except Golab-e-Isfahan. The greatest firmness registered in Golab-e-Isfahan at the end of cold storage and in Ghandak-e-Kashan and Ghermez-e-Rezaieh for the second harvest. At the end of cold storage, the highest TSS (>12%) was recorded for Golab-e-Kohanz; highest pH (<4) and TA values (>40%) for Mashad. Assali and Golab-e-Kohanz had the highest flavor index (TSS/TA>60%) at the end of cold storage for the first harvest. Koli-e-Mahallat, Assali, Golab-e-Isfahan and Golab-e-Kohanz had the highest values for the second harvest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold storage
  • Early ripening
  • Harvest time
  • Physical and biochemical traits
Ait-Oubahou, A., El-Otmani, M. Charhabaili, Y. Fethi J. and Bendada, M. 1995. Effet de la date de cueillette et du traitement au calcium en post-récolte sur la qualité des pommes en conservation, In: A. Ait-Oubahou and M. El-Otmani (Eds.), Postharvest Physiology, Pathology and Technologies for Horticultural Commodities: Recent Advances. Institute Agronomique and Vétérinaire Hassan II, Agadir, Morocco. 57- 64. (In French)
Ben, J. 1996. Wpływ warunków chłodni zwykłej i kontrolowanej atmosfery na zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Elise. Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie. Poznań, 117-120. (In Polish)
Błaszczyk, J. 1998. Wstępne wyniki badań nad przechowywaniem jabłek odmian Rubin i Rubinette w chłodni KA. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. 333, 383-387. (In Polish)
Dris, R. and Niskanen, R. 1999. Quality changes of ‘Lobo’ apples during cold storage. Acta Hort. 485: 125–133.
Elgar, H. J., Watkins, C. B. and Lalu, N. 1999. Harvest date and crop load effects on a carbon dioxide-related storage injury of ‘Braeburn’ apple. Hort. Sci. 34(2): 305–309.
Hajnajari, H., Dehghani, sh. and Khandan, A. 2008a. Guide of distinctness, uniformity and stability trials for apple cultivars. 47 pp. Agriculture Education Publication. (in Farsi)
Hajnajari, H. 2008b. National Fruit Collections of Iran, Germplasm and Pomology. 114 pp. Agriculture Education Publication. Publisher.
Ingle, M., D’Souza, M. C. and Townsend, E. C. 2000. Fruit characteristics of York apples during development and after storage. Hort. Sci. 35(1): 95-98.
Jennifer, R., DeEll, F. and Khanizadeh, S. S. 1999. Factors influencing apple fruit firmness. Horticultural Research and Development Center, Agriculture and Agri-Food Canada 430 Gouin Blvd, St-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 3EB Presented at the 42 Annual IDFTA Conference, Hamilton, Ontario.
Johnston, D. S. Hewett, E. W. Banks, N. H. Harker, F. R. and Hertog, M. L. A. T. M. 2001. Physical change in apple texture with fruit temperature: Effect of cultivar and time of storage. Post Har. Biol. Technol. 16, 107-118.
Juan, J. L., Frances, J., Montesinos, E., Camps, F. and Bonany, J. 1999. Effect of harvest date on quality and decay losses after cold storage of Golden Delicious apples in Girona. Acta Hort. 485, 195–201.
Konopacka, D. and Płocharski, W. J. 2002. Effect of picking maturity, storage technology and shelf life on changes of apple firmness of 'Elstar', 'Jonagold' and 'Gloster' cultivars. J. Fruit Ornam. Plant Res. 10, 11-26.
Kviklienė, N. And Valiuškaitė, A. 2009. Influence of maturity stage on fruit quality during storage of ‘Shampion’ apples. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkystė Ir Daržininkystė, 28(3): 117-123
Sfakiotakis, E., Naonos, G., Stavroulakis, G. and Vassilakakis, M. 1993. Effect of growing location, harvest maturity and ventilation during storage on ripening and superficial scald of ‘Starking Delicious’apples. Acta Hort. 326, 231-235.
Sherafatian, D. 1989. Factors affecting conservation and on storage of apple. Seed and Plant Improvement Institute. Karaj. 38 pp. (In Farsi)
Skrzyński, J., Poniedziałek, W. and Dziedzic, W. 2004. Wstępna ocena wybranych cech jakości parchoodpornych odmian jabłek i ich przydatności do suszenia. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Agricultura. 240(96): 175-178. (In Polish).
Soska, A. and Tomala, K. 2006. Internal quality of apples during storage. AGRONOMIJAS VĒSTIS (Latvian Journal of Agronomy). 9, 146-151
Szklarz, M. and Pacholak, E. 2000. Niektóre parametry jabłek odmian i klonów jabłoni parchoodpornych i mało wraŜliwych na parcha po przechowaniu. Zeszyty Naukowe ISiK. 8, 345-348. (In Polish)
Tu, K., Waldron, K., Ingham, L., De Barsy, T. and De Baerdemaeker, J. 1997. Effect of picking time and storage conditions on ‘Cox’sOrange Pippin’ apple texture in relation to cell wall changes. J. Hort. Sci. 72, 971-980.
Wills, R. B. H., Lee, T. H., Graham, D., McGlasson, W. B., Hall, E. G. 1998. Postharvest: An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables. Translated by: Rahemi, M. Second Edition. Shiraz University press. 259 pp. (In Farsi)
Yong Soo, H., Yong-Pil, Ch. and Yac Chang, L. 1998. Influence of harvest date and postharvest treatments on fruit quality during storage and simulated marketing in ‘Fuji’ apples. J. Korean Soc. Hort. Sci. 39(5): 574–578.
Zerbini, P. E., Pianezzola, A. and Grassi, M. 1999. Poststorage sensory profiles of fruit of apple cultivars harvested at different maturity stages. J. Food Quality. 22(1): 1–17.